Usnesení z 1/IV. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.11.2002

Usnesení z 1/IV. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.11.2002

19.11.2002

Usnesení z 1/IV. ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 19.11.2002:

1 Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany bere na vědomí:

1.1 Složení slibu všech členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

2 Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

2.1 Program 1/IV. ustavujícího zasedání ZMČ Brno • Tuřany

2.2 Navrhovatele usnesení Jiřího Krejčího a Mgr. Renatu Pokornou

2.3 Ověřovatele zápisu Marii Sýkorovou a Alexandru Pernesovou

2.4 Sčitatele Ing. Vladimíra Šroma

2.5 Program 1/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

2.6 aby byl dlouhodobě uvolněn člen Zastupitelstva pro výkon funkce starosty a člen Zastupitelstva pro výkon funkce místostarosty, který zastupuje starostu v době jeho nemoci nebo dovolené.

2.7 stanovuje počet členů Rady MČ Brno-Tuřany na 5

2.8 schvaluje volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady MČ Brno-Tuřany

2.9 schvaluje volební komisi v tomto složení: Antonín Tůma, Petr Weidhofer, MUDr. Marie Petrásová

2.10 usnesení z 1/IV zasedání

2.11 termín dalšího zasedání ZMČ dne 19.12.2002

3 Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany zvolilo:

3.1 starostu Jana Havlíka, místostarostu Marii Stehlíkovou a další členy Rady Ing. Miloslava Blažka, Ing. Jana Petráse a Petra Weidhofera.

4 Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany ukládá:

4.1 Starostovi zajistit písemný harmonogram prací na dokončení projektů včetně územního a stavebního řízení oddílné kanalizace páteřní stoky Tuřany. Tento písemný materiál zveřejnit v 1.vydání Listů 2003

Jiří Krejčí Mgr. Renata Pokorná Marie Sýkorová Alexandra Pernesová
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarosta starosta