Usnesení ze 6/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 26.6.2003

Usnesení ze 6/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 26.6.2003

26.6.2003

Usnesení ze 6/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 26.6.2003

1) Zastupitelstvo MČ Brno •Tuřany schvaluje:

1.1 Program 6/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

1.2 Navrhovatele usnesení p. Ing. Blažka. pí. Věru Suchou

1.3 Ověřovatele zápisu p. Krejčího a p. Tesaře

1.4 Sčítatele p. Ing. Šroma

1.5 Program rozvoje městské části, který vypracovala firma Saura.

1.6 Změny územního plánu města Brna týkající se trasy obchvatu a změn ploch

bydlení v závislosti na obchvatu.

1.7 Výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Měšťanská 21 s tím, že

v roce 2003 budou zohledněny připomínky uvedené ve zprávě auditu , a že bude

jednoznačně zprůhledněn výkaz hospodaření školní kuchyně ve vazbě na

jednotlivé druhy příjmů (příspěvek zřizovatele, platby rodičů, platby cizích

strávníků a jiné příjmy).

1.8 Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Měšťanská 21 za rok 2002 do fondů

takto:Fond odměn 50.000,-Kč, rezervní fond 233.000,-Kč-z toho 20.000,-Kč

posílení investičního fondu, 19.000,-Kč zákonné odvody z fondu odměn a

194.000,-Kč vybavení tříd a jiné úpravy ZŠ Požární. Zbývající částka

ve výši 73.601,29 Kč bude vrácena do rozpočtu MČ.

1.9 Schvaluje žádost Měšťanská 21 o čerpání mzdových prostředků z cizích zdrojů

na rok 2003 v předpokládaném objemu 119.250,-Kč.

1.10 Rozpočtové opatření č. 3/2003

1.11 Záměr MMB prodat pozemek p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

2) Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

2.1 prodej pozemku p.č. 2248 k.ú. Holásky

2.2 prodej ideální poloviny pozemku p.č. 846 k.ú. Brněnské Ivanovice

3) Zastupitelstvo bere na vědomí:

3.1 Složení slibu nového zastupitele pana Zdeňka Svobody.

navrhovatelé usnesení Ing. Blažek Věra Suchá

ověřovatelé usnesení p. Krejčí p. Tesař

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarostka starosta