Usnesení ze 7/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.8.2003

Usnesení ze 7/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.8.2003

28.8.2003

Usnesení

ze 7/IV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.8.2003

1. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje:

1.1 Navrhovatele usnesení p. Jiřího Krejčího a p. Tatjanu Šetlerovou.

1.2 Ověřovatele zápisu p. MUDr. Marii Petrasovou a p. Miroslava Tesaře.

1.3 Sčitatele p. Ing.Vladimíra Šroma.

1.4 Program 7/IV. zasedání ZMČ Brno-Tuřany, se změnou pořadí bodů, body č. 9,10 před bod 8, bod 12 před bod 2 a zařazení bodu různé pod bod 13a.

1.5 Prodej pozemků p.č. 1314/1, 1314/2 a části 1313, k.ú. Brněnské Ivanovice

1.6 Záměr města Brna koupit pozemek p.č. 44/7, k.ú. Brněnské Ivanovice.

1.7 Prodej ideální poloviny pozemku p.č. 1556, k.ú. Brněnské Ivanovice.

1.8 Navýšení neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci MŠ Holásecká o 30 000,- Kč.

1.9 Rozdělení dotací sportovním organizacím: TJ Brno • Dvorska 25 tis. Kč, TJ Holásky 25 tis. Kč, SK Tuřany 40 tis. Kč, Sokol Tuřany 25 tis. Kč, TK Tuřany 25 tis. Kč.

1.10 Rozpočtové opatření č. 4/2003.

1.11 Dílčí rozpočtový záměr pro rok 2004 ve výši 600 000,- Kč na akci: Kabeláž nízkého napětí na ul. Petlákova.

1.12 Návrh Vyhlášky města Brna o místních poplatcích s rozšířením zpoplatněním výkopových prací po 3,-Kč/m2/měsíc a reklamních akcí pořádaných na veřejných prostranstvích za 10,- Kč/m2/den na území MČ Brno • Tuřany.

1.13 Navržení na udělení ceny m. Brna v oboru „ Výtvarného umění” PhDr Karlu Rechlíkovi.

2. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany neschvaluje:

2.1 Prodej pozemku p.č. 1315, k.ú. Brněnské Ivanovice.

2.2 Prodej pozemků vyznačených v geom. plánu jako p.č. 1474/7,8,9,10, k.ú. Brněnské Ivanovice.

2.3 Navýšení neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizaci MŠ Zapletalova o 50 000,- Kč.

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

3.1 Zápis finančního výboru.

3.2 Výsledky hospodaření MČ Brno • Tuřany za 1. pololetí 2003.

3.3 Odstoupení Jiřího Krejčího z funkce člena finanční komise.

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany zvolilo:

4.1 Člena finančního výboru p. Josefa Blažka, Votroubkova 9, Brno.

Jiří Krejčí Tatjana Šetlerová MUDr. Marie Petrasová Miroslav Tesař
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Jan Havlík Marie Stehlíková
starosta místostarosta