Usnesení z 19/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 19/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 19/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 13.12.2001

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1.1. Program 19/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

1.2. Navrhovatele usnesení Janu Svačinovou a Ing. Jana Šnajdra.

1.3. Ověřovatele zápisu Jaroslava Heřmanského a Jiřího Krejčího.

1.4. Rozpočet na rok 2002.

1.5. Rozpočtové opatření č. 9/2001.

1.6. Změnu jednacího řádu ZMČ:

v čl. 6 Jednání na zasedáních zastupitelstva městské části se mění odst. 6: „Po zahájení zasedání zvolí

ZMČ dva ověřovatele zápisu z řad členů ZMČ, navrhovatele usnesení a sčitatele. Navrhovatelem usnesení

a sčitatelem může být zvolen zaměstnanec ÚMČ.” Věta druhá a třetí původního odst.6. se stávají textem

odst. 7 a čísla ostatních odstavců se posouvají.

v čl. 8 Hlasování se v odst. 3 mění věta 4: „Návrh usnesení sestavuje a ZMČ předkládá zvolený navrhovatel usnesení.”

v čl. 10 Zápis se v odst. 3 mění 4.odrážka:”- jména zvolených ověřovatelů zápisu, navrhovatele usnesení a sčitatele”.

1.7. Výzvu k podání nabídky na zpracování programu rozvoje MČ Brno-Tuřany.

1.8. Prodej pozemků p.č. 209/1, 2, 3, 4 a části p.č. 214/1 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

1.9. Prodej pozemku p.č. 1614 k.ú. Tuřany z úrovně města Brna.

1.10. Vrácení nemovitostí Tuřanská 12 a 14 statutárnímu městu Brnu (majetkovému odboru MMB).

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

2.1. Požadavek účasti pracovnice ÚMČ na zasedání ZMČ pro zapsání usnesení.

2.2. Zařazení bodu o adresném hlasování do programu 19/III. zasedání ZMČ.

2.3. Zřízení záhraboviště celoměstského významu na území MČ Brno-Tuřany.

2.4. Změnu názvu našeho občasníku Listy na Zpravodaj MČ Brno-Tuřany (Dvorska, B.Ivanovice, Holásky, Tuřany).

2.5. Uvádění členů redakční rady v tiráži časopisu.

2.6. Uložit Radě informovat občany naší MČ o registraci vinic dle platných zákonů.

2.7. Ustavení osadního výboru v Holáskách.

2.8. Ustavením výboru výhledového rozvoje MČ.

2.9. Uložit Radě informovat občany o vhodné náhradě místního rozhlasu jiným mediem (televizním kanálem).

2.10. Uložit Radě zajistit informovanost občanů prostřednictvím pojízdného automobilu s amplionem.

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

3.1. Tajemníkovi zveřejnit Výzvu (viz bod 1.8. usnesení) v tisku a na Internetu.

3.2. Starostovi projednání rekonstrukce ulice Rolencové z investice ZMB na rok 2002-4 z výdajů 2212 č. investice 4282 určenou na rekonstrukci komunikací Holásky ve výši 52.522.000,- Kč investor BKOM.

3.3. Starostovi a Radě o urgentní jednání o zachování poštovních služeb nejméně v tom rozsahu, které byly poskytovány do 1.10.2001.

3.4. Tajemníkovi operativně řešit s ředitelem České pošty, příp. s vedoucím pobočky ČP v Komárově všechny konkrétní stížnosti občanů na nedoručení jakýchkoliv zásilek Českou poštou, u kterých by byl občan nucen k vyzvednutí na poště v Komárově.

3.5. Starostovi projednat otázku omezení služeb České pošty na Sněmu starostů, aby i jiné městské části podpořily zachování pošty ve svých městských částech.

3.6. Starostovi prověřit stížnost pana Langa ve věci pozemkových úprav týkajících se jeho pozemků.

3.7. Kontrolnímu výboru zpracovat připomínky zastupitelů a novelizovat jednací řád ZMČ.

3.8. Radě prověřit dotaci finančních prostředků z fondu Pozemkového úřadu určenou na veřejnou zeleň na základě komplexních pozemkových úprav.

3.9. Finančnímu výboru informovat zastupitele o nových výběrových řízeních a nabídkách na opravy a investice z rozpočtu MČ Brno-Tuřany nad 50.000,- u nově schválených akcí.

3.10. Radě vést jednání s BVaK o zakonzervování těch studní, které nebudou svěřeny naší MČ.

Jana Svačinová Ing. Jan Šnajdr Jaroslav Heřmanský Jiří Krejčí
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarosta starosta