Usnesení z 16/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 16/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 16/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.6.2001

1. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany schvaluje:

1.1. Program 16/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany s doplněním bodu 7a) informace o modernizaci ZŠ Měšťanská 21
1.2. Navrhovatele usnesení Mgr. Michala Černého a Jana Medka
1.3. Ověřovatelé zápisu PaeDr. Janu Foltýnovou a Marii Sýkorovou
1.4. Rozpočtové opatření č. 2/2001
1.5. Prodej pozemku p.č. 215 k.ú. Dvorska z úrovně MČ dalšímu zájemci v pořadí Věře Blaškovičové, Vlčkova 5. V případě odmítnutí schvaluje kompetenci RMČ prodat pozemek dalšímu zájemci v pořadníku
1.6. Směnu části pozemku p.č. 937/2 za část p.č. 434/3 v k.ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví Ing. Jitky Dostálové z úrovně města Brna
1.7. Metodiku pro postup při vyřizování žádostí občanů o půjčku na vybudování veřejné části kanalizační přípojky se změnami: v bodě 1 se mění “O poskytnutí půjčky bude rozhodovat Rada MČ Brno-Tuřany”, v bodě 3 se škrtá “trojnásobek”
1.8. Návrh smlouvy o půjčce na vybudování veřejné části kanalizační přípojky
1.9. Zřizovací listiny organizačních složek: Školní jídelna základní školy Brno, Měšťanská 21
Základní škola Brno, Měšťanská 21
Mateřská škola Brno, Holásecká 11
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3
Mateřská škola Brno, V Aleji 2
Mateřská škola Brno, Zapletalova 67
1.10. Záměr vybudovat v areálu zdravotního střediska v Holáskách celoměstské soc. zařízení pro staré občany
1.11. Úpravu usnesení z 15/III. zasedání ZMČ: v bodě 3.1. se škrtá slovo “celého”

2. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany odkládá:

2.1. Prodej pozemku p.č.2280 k.ú. Holásky z úrovně města Brna
2.2. Prodej pozemků p.č. 2271/1 a 2271/2 k.ú. Holásky

3. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany bere na vědomí:

3.1. Zápisy finančního výboru
3.2. Zápisy kontrolního výboru
3.3. Stanovisko právníka k darovací smlouvě mezi MČ a panem Zemanem
3.4. Přehled oprav nájemních budov zpracovaný ÚMČ

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

4.1. Finančnímu výboru ZMČ provést kontrolu a předat vyúčtování provozu koupaliště za rok 2001 z dotace 130.000,- Kč všem zastupitelům MČ
4.2. Starostovi MČ neprodleně svolat jednání s investorem OI MMB, firmou Veselý, zástupci petičního výboru a členů ZMČ na ÚMČ Brno-Tuřany ve věci kanalizačních přípojek Holásky
4.3. Starostovi projednat připomínky v rámci územního řízení řešení lokality Sokolnická
4.4. RMČ zavést evidenci všech pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, nesvěřených i svěřených na území MČ Brno-Tuřany
4.5. RMČ prověřit záruční dobu po poslední opravě střechy jídelny ZŠ Měšťanská 21
4.6. RMČ stanovení priorit oprav nemovitostí MČ včetně fin. ohodnocení – do rozpočtu ZMB a ZMČ na další léta
4.7. RMČ zaslat do 14ti dnů písemné upozornění investorovi OI MMB a vedení stavební firmy IPS Brno na stav omítek stropů v ZŠ Měšťanská s návrhem na prodloužení garanční doby na 5 let a zodpovědnost při případném úrazu žactva během záruční doby
4.8. RMČ zajistit legalizaci kanalizačního napojení objektu ZŠ Měšťanská 21 na uliční stoku písemným projednáním s investorem OI MMB a provozovatelem BvaK
4.9. RMČ požádat na OI o navýšení částky na zlepšení denního osvětlení chodeb III. podlaží ZŠ Měšťanská 21

Mgr. Michal Černý Jan Medek PaeDr. Jana Foltýnová Marie Sýkorová
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarosta starosta