Usnesení z 20/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 20/III. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 20/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 28.2.2002

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1.1. Program 20/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

1.2. Navrhovatele usnesení Ing.Josefa Kolářského a Ing. Radku Skoupilovou.

1.3. Ověřovatele zápisu Mgr. Michala Černého a Jaroslava Heřmanského.

1.4. Prověřovací studii zastavěného území Dvorska.

1.5. Směnu části pozemku p.č. 1364/4 ve vlastnictví města Brna za část p.č. 1364/3, k.ú. Brněnské Ivanovice.

1.6. Prodej pozemku pozemků p.č. 209/4, 209/5, 209/6, 209/7, k.ú. Tuřany.

1.7. Směnu pozemku p.č. 888 ve vlastnictví města Brna za p.č. 3758 k.ú. Tuřany.

1.8. Bezúplatné nabytí nemovitostí SK a TK Tuřany do vlastnictví města Brna

1.9. Prodej pozemku p.č. 747/3 k.ú. Tuřany.

1.10. Prodej pozemku p.č. 1611 k.ú. Tuřany.

1.11. Uzavření dohody o zániku zástavního práva k pozemku p.č. 4646/2, k.ú. Tuřany za podmínky, že zástavní právo zůstává v celé výši na pozemku p.č. 4646/1, k.ú. Tuřany.

1.12. Návrh k vyhlášce o místních poplatcích s touto změnou: Poplatek ze psů, základní sazba • 160,- Kč.

1.13. Nestanovit území, na kterých je třeba k ochraně zdraví před hlukem a vibracemi nařídit konec veřejné produkce hudby, provozní doby hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven.

1.14. Revokovat bod 1.10 usnesení z 19/III zasedání ZMČ (vrácení Tuřanské 12 a 14).

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

2.1. Zařazení adresného hlasování pod bod 11. programu 20/III. zasedání ZMČ.

2.2. Zařazení adresného hlasování do jakéhokoliv bodu programu 20/III.zasedání ZMČ.

2.3. Prodej pozemku p.č. 8 k.ú. Dvorska z úrovně MČ za nabídnutou cenu 10,- Kč/m2.

2.4. Prodej pozemků p.č. 44/1 a 43 k.ú. Brněnské Ivanovice.

2.5. Prodej pozemku p.č. 1185 k.ú. Brněnské Ivanovice.

2.6. Prodej pozemků p.č. 741/2, 1390/2, 1457/2, část 1457/1, 1102/3, část 1102/1 k.ú. Tuřany.

2.7. Uložit Radě MČ Brno-Tuřany předložení písemné zprávy nedořešených úkolů usnesení 2 • 20/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany a projednání v programu 21/ III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

2.8. Uložit Radě MČ Brno-Tuřany : V dostatečném časovém předstihu předkládat zemědělsko stavební komisi k projednání všechny majetkoprávní dispozice.

2.9. Nerevokovat bod 1.10. usnesení 19/III zasedání ZMČ (vrácení Tuřanské 12 a 14).

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

3.1. Radě projednat podmínky darovací smlouvy s SK a TK Tuřany.

3.2. Kontrolnímu výboru prověřit připomínky Ing.Šnajdra k zápisu a usnesení z 19/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

3.3. Kontrolnímu výboru prošetření usnesení z 5•11/III.a 16/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, zda jsou pravoplatná. Tato usnesení byla zveřejněna na úřední desce a vývěsních skříňkách bez podpisů ověřovatelů jednotlivých zasedání.

3.4. Radě MČ Brno-Tuřany podání stížnosti, ve spolupráci s petičním výborem, ve věci organizačních změn týkajících se služeb pošty Brno 20 od 1.10.2001, s uvedením důvodů , na generální ředitelství České pošty s.p. v Praze, v termínu do 15.3. 2002 , s tím, že písemná odpověď se očekává v zákonné lhůtě.

3.5. Finančnímu výboru provést kontrolu vyúčtování kulturních akcí v roce 2002 v souvislosti s čerpáním financí z rozpočtu MČ Brno-Tuřany na r. 2002 na jednotlivé akce s tím, že bude vyúčtování předloženo písemně na 21/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

3.6. Radě MČ Brno-Tuřany prověřit vliv činnosti firmy DUFONEV na životní prostředí v jejím okolí.

3.7. Starostovi a Radě MČ Brno-Tuřany zařazení opravy chodníku od křižovatky Dvorecká až k poslednímu domu ul. Sokolnické č. 73. Před rekonstrukcí od domu č. 75 zajistit prodloužení vodovodního řadu a následovně pak rekonstrukci chodníku až po poslední dům ul. Sokolnická.

3.8. Radě MČ Brno-Tuřany požádat majetkový odbor MMB o vysvětlení nabídky pronájmu pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice p.č. 1343/1, 1345, 1341/1, 1341/5, 1316/1, 1316/4, 1316/7, 1316/9, 1316/8, 1323/1, 1326/12, 1334, bez projednání v samosprávném orgánu MČ Brno-Tuřany (nabídka pronájmu byla uveřejněna v novinách „Haló Brno”).

3.9. Radě MČ Brno-Tuřany přizvat na projednání důležitých bodů příslušné předsedy, případně členy komisí.

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

4.1. Zápis kontrolního výboru ze dne 7.2.2002.

Ing. Josef Kolářský Ing. Radka Skoupilová Jaroslav Heřmanský Mgr. Michal Černý navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarosta starosta