Usnesení z 22/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 22/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 22/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 27.6.2002

Program:

1.Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany schvaluje:

1.1. Program 22/III. zasedání ZMČ Brno – Tuřany

1.2. Navrhovatele usnesení Ing. Petráse, Ing. Hrdlíkovou

1.3. Ověřovatel zápisu Mgr. Fialovou, p. Krejčího

1.4. Revokaci usnesení bodu 3.9. z 19/III. zasedání ZMČ ze dne 13.12.2001.

Nové znění usnesení: ZMČ ukládá Radě MČ Brno – Tuřany informovat zastupitele o nových výběrových řízeních a nabídkách na opravy a investice z rozpočtu MČ Brno – Tuřany nad 50.000,- Kč u nově schválených akcí.

1.5. Záměr vybudování obytného souboru na ul. Sokolnická podle projektu předloženého firmou BAWFOUNDS.

1.6. Návrh III/C etapy změn Územního plánu města Brna v oblasti Černovické terasy,

varianta duben 2002, s podmínkou zařadit řešení dopravní obslužnosti městské části Brno-Tuřany obchvaty Tuřan a Brněnských Ivanovic současně s výstavbou zmíněné Terasy. Další podmínkou je sledování činnosti recyklačních firem na Terase z hlediska ukládání materiálu a ochrany životního prostředí, prověření nárůstu dopravního provozu po Tuřance po těchto změnách a jeho dopadu na životní prostředí.

1.7. Rozpočtové opatření 2/2002

1.8. Prodej části pozemku p.č. 492 v k.ú. Tuřany panu Odehnalovi

1.9. Požární řád MČ Brno – Tuřany

1.10. Vyřazení zmařených projektových dokumentací z majetku MČ:

studie lékárny v objektu zdravotního střediska – 5.565,- Kč a záloha na projekt kanalizace V Pískách, Javorová, Na Hrázi, Požární – 49.770,- Kč.

2. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany neschvaluje:

2.1. Prodej pozemků p.č. 2112, 2363, 2364 v k.ú. Holásky manželům Nyitrayovým

2.2. Prodej pozemků p.č. 2363,2364 v k.ú. Holásky manželům Leopoldovým

3. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany ukládá:

3.1. Radě

obeslat majitele nemovitostí v Holáskách, kterým byly zhotoveny kanalizační přípojky firmou Veselý, dopisem, ve kterém budou dotázáni na správnost provedených kanalizačních přípojek u jednotlivých nemovitostí. Kde nesouhlasí vyúčtování, bude požadováno písemné prohlášení majitele nemovitostí, aby mohly podniknuty další kroky k nápravě. Termín odeslání dopisu je do 4.7.2002.

3.2. Kontrolnímu výboru ZMČ

prověřit nesplněné úkoly usnesení od 2/III. do 22/III zasedání ZMČ do 23/III. zasedání ZMČ Brno – Tuřany.

3.3. Starostovi p. Havlíkovi

vypracovat přehled investic a velkých oprav nad 500 tis. dokončených ve III. volebním období písemně do 23/III. zasedání ZMČ Brno Tuřany.

3.4.Radě

předložit návrh harmonogramu investic z rozpočtu města Brna, oddílné následné rekonstrukce komunikací, s návrhem na upřesnění harmonogramu s termínem do 23/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

4. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany žádá:

4.1. Radu města Brna

aby přijala opatření, které zajistí legislativní změnou s účinností od 1.1. 2003 zvýšení počtu matričních úřadů v městě Brně na 9, a to na těchto úřadech:Brno-střed, Brno-Židenice, Brno-sever, Brno-Královo Pole, Brno-Líšeň, Brno-Žabovřesky, Brno-Bystrc, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-Tuřany.

5. Zastupitelstvo MČ Brno – Tuřany stanovuje:

5.1. Pro IV. volební období počet členů Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany na 17.

Ing. Jan Petrás Ing.Vlasta Hrdlíková Mgr.Dana Fialová Jiří Krejčí
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarostka starosta