Usnesení z 23/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 23/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 23/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 29.8.2002

Program

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1.1. Program 23/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

1.2. Navrhovatele usnesení pí Sýkorovou a pí Vondruškovou.

1.3. Ověřovatele zápisu ing. Kolářského a p. Kopeckého.

1.4. Rozpočtové opatření 3/2002

1.5. Zapracování částky 237 834,05 Kč z grantu fondu Phare na akci „Dny smíření 2002″ do rozpočtu MČ, v rámci rozpočtového opatření 3/2002.

1.6. Dotace na provoz pro sportovní organizace městské části Brno – Tuřany na r. 2002:

– SK Tuřany 40 600,-

– TJ Holásky 26 600,-

– TK Tuřany 26 600,-

– Sokol Tuřany 26 600,-

– TJ Dvorska 12 600,-

– Sokol Holásky 7 000,-

1.7. Záměr zřízení příspěvkových organizací mateřských škol Zapletalova, Holasecká, U lípy svobody a V aleji a jejich zrušení jako organizačních složek .

1.8. Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizaceZŠ Měšťanská 21

1.9. Prodej pozemku p.č. 680 a p.č.681 k.ú. Tuřany, p. René Křížkovi z úrovně městské části, za cenu dle znaleckého posudku

1.10. Zaslání požadavku o příspěvek z fondu bytové výstavby města Brna na technickou infrastrukturu obytného souboru Sokolnická

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

2.1. Prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

2.2. Poskytnutí finanční půjčky pí Masaříkové

2.3. Uložit starostovi, místostarostce a ověřovatelům zápisu navrhnout do zápisu 21. zasedání doplnění průběhu o okamžitém zrušení pracovního poměru danou tajemníkem Ing. Šromem, pracovníku ÚMČ • odboru životního prostředí Ing. Zbořilovi do XXIV zasedání, dle zák. č. 128/2000, §95, odst 1

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

3.1. Radě zadat dopracování studie úpravy Tuřanského náměstí – řešení zastávek MHD pro Dvorska

3.2. Radě bezodkladně řešit průjezd vozidel ulicí Podlipná (za restaurací U Musilů) a parkování vozidel na chodníku před prodejnou SEAT

3.3. Radě vyřešit bezpečnost křižovatky Holasecká • Šípková • Podlipná.

3.4. Radě rozšíření akce „ Rekonstrukce ul. Saidovy” o chodník Jubilejní – Jiřinová • Saidova, včetně schodů do října 2002.

3.5. Radě projednat sdruženou investici s MMB na zastřešení hasičské zbrojnice v Holáskách

3.6. Radě odeslat částku 100 000,- Kč z rozpočtové rezervy MČ, jedné z obcí, kterou doporučí krizový povodňový štáb, na pomoc lidem postiženým povodněmi. .

3.7. Radě řešit dopravní značení na ul. Přichystalova a bezpečnost provozu na ul. Karkulínova

3.8. Starostovi jednat na JME a sociálním odboru o případu pí Masaříkové

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

4.1. Výsledky hospodaření za I. pololetí 2002

4.2 Informace o kontrolách a proběhnutých jednáních finančního a kontrolního výboru

Marie Sýkorová Libuše Vondrušková Ing. Josef Kolářský Tomáš Kopecký

navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková Jan Havlík

místostarosta starosta