Usnesení z 24/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 24/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení z 24/III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 24.10.2002

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1. 1. Program 24/III. zasedání ZMČ Brno • Tuřany

1. 2. Navrhovatele usnesení pí.Gärtnerovou a Ing. Petráse

1. 3. Ověřovatele zápisu p. Heřmanského a PhDr. Rechlíka

1. 4. Rozpočtové opatření 4/2002

1. 5. Zrušení organizačních složek Mateřská škola Brno, U lípy Svobody 3, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, V Aleji 2 a Mateřská škola Brno, Zapletalova 67 ke dni 31.12.2002.

1. 6. Zřízení příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, U lípy Svobody 3, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno, V Aleji 2 a Mateřská škola Brno, Zapletalova 67 ke dni 01.01.2003.

1. 7. Zřizovací listiny příspěvkových organizací Mateřská škola Brno, U lípy Svobody 3, Mateřská škola Brno, Holásecká 11, Mateřská škola Brno,V Aleji 2 a Mateřská škola Brno, Zapletalova 67.

1. 8. Prodej pozemku p.č. 977 v k.ú. Tuřany

1. 9. Prodej pozemku p.č. 305/2 k.ú. Dvorska

1.10. Věcný obsah záměru investic a oprav , které provede Sdružení Práh v objektu Tuřanská 12.

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

2. 1. Vypuštění bodu 25 (výměna oken bytového domu Pastevní 1) z rozpočtového opatření č.4/2002.

2. 2. Prodej pozemků p.č.283/2, část 283/1 a část 283/3 v k.ú. Dvorska.

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

3. 1. Radě zajistit přednostně posouzení stavebně technického stavu budov Pastevní 1, Zezulova 3.

4. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí :

4. 1. Informace o hospodaření za 3.čtvrtletí 2002

4. 2. Bilanci a proporce rozpočtu MČ Brno • Tuřany včetně priorit, limitů a okruhů závazných ukazatelů.

5. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany končí:

5. 1. Činnost kontrolního a finančního výboru ve volebním období 1998 • 2002 dnem 01.11.2002 a k témuž datu odvolává jejich předsedy Ing. Josefa Panáčka a Tomáše Kopeckého, místopředsedy Mgr. Michala Černého, Mgr. Danu Fialovou a členy Ing. Jana Petráse, Ing. Josefa Odehnala, Evu Hrtoňovou, PhDr. Karla Rechlíka, Antonína Tůmu, Ing. Evu Nečasovou.

6. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neurčuje:

6. 1. místa, na kterých se nařizuje konec provozních dob veřejné produkce hudby, hostinských provozoven, heren a obdobných provozoven služeb.

Ing. Jan Petrás Blanka Gärtnerová Jaroslav Heřmanský PhDr.Karel Rechlík

navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu

Marie Stehlíková                               Jan Havlík
místostarosta                                      starosta