Usnesení z 18/III.zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Tuřany

Usnesení z 18/III.zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Tuřany

Usnesení z 18/III.zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany ze dne 25.10.2001

1. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany schvaluje:

1.1. Program 18/III. zasedání ZMČ Brno-Tuřany

1.2. Navrhovatele usnesení Mgr. Michala Černého a PhDr. Karla Rechlíka

1.3. Ověřovatele zápisu Ing. Jana Šnajdra a Jana Medka

1.4. Vrácení bytových domů Zezulova 3 a Pastevní 1 do správy Statutárního města Brna

1.5. Předběžnou souhrnnou bilanci příjmů a výdajů rozpočtu roku 2002 včetně závazných ukazatelů ve variantě č. 2

1.6. Rozpočtové opatření č. 7 s dodatkem převodu 100.000,- Kč na opravy chodníků

1.7. Prodej pozemku p.č. 685/3 k.ú. Holásky z úrovně města Brna

1.8. Zastupitele MČ do Rady školy Jiřího Krejčího, Jaroslava Heřmanského a PaeDr. Janu Foltýnovou

1.9. Paní Hrtoňovou Evu jako členku finančního výboru

1.10. Zřízení Základní školy Brno, Měšťanská 21 se sídlem Brno, Měšťanská 21 jako příspěvkové organizace

s účinností od 1.1.2002

1.11. Zřizovací listinu ZŠ Měšťanská 21 se sídlem Brno, Měšťanská 21 jako příspěvkové organizace

1.12. Připomínky Ing. Šnajdra ze zápisu 17.zasedání jako přílohu zápisu 17.zasedání ZMČ

2. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany neschvaluje:

2.1. Prodej pozemku p.č.1604/1 k.ú. Tuřany z úrovně MČ

2.2. Odepsání pohledávky 200.000,- Kč • pokuta uložená stavebním úřadem dne 19.1.1994

2.3. Změnu jednacího řádu ZMČ na adresné hlasování

3. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ruší:

3.1. K 31.12.2001 Základní školu Brno Měšťanská 21 a Školní jídelnu ZŠ Brno, Měšťanská 21 jako organizační složky statutárního města Brna, městské části Brno-Tuřany

4. Zastupitelstvo MČ Brno • Tuřany bere na vědomí:

4.1. Zápis finančního výboru

4.2. Výsledky hospodaření za 3.čtvrtletí 2001

5. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany ukládá:

5.1. Tajemníkovi do příštího zasedání ZMČ předložit postup MMB ve věcech prodeje a směny pozemků

5.2. Tajemníkovi dohledat a předložit Radě na projednání dopis Ing. Kamila Řádka týkající se návrhu řešení dopravního uspořádání v oblasti ulice Tovární

5.3. ÚMČ písemně informovat zastupitele na každém zasedání o postupu řešení JV sektoru, konkrétně spojnice Sokolnická- Černovická terasa, a požadovat zařazení akce do výstavby Černovické terasy

5.4. Starostovi projednat do konce roku 2001 dopravní spojení MHD přes Holásky (ulicí Popelová, V aleji, Na návsi, Rolencova) do Tuřan po dokončení II. etapy Holásky

5.5. Radě projednat s investory OIMMB a BEKOMU s provozovatelem JMP a.s. výměnu plynového potrubí a armatur na ulicích V aleji a Popelova, termín dokončení investic dle smluvního vztahu s dodavatelem

5.6. Radě předložit ZMČ ke schválení vyzývací dopis s podmínkami k nabídce na zpracování strategie rozvoje MČ před jeho rozesláním firmám

5.7. Radě zpracovat změnu jednacího řádu v bodě 1 návrhu Ing. Šnajdra týkajícího se navrhovatelů usnesení

5.8. Finančnímu výboru projednat 2.variantu rozpočtu na rok 2002 před jeho předložením ke schválení ZMČ

6. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje:

6.1. RMČ rozšířit generel slavnostního osvětlení o objekty ZŠ Požární včetně náměstí, Ivanovického nám. a pomníku obětem I.světové války

7. Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany odkládá:

7.1. projednání připomínek Ing. Šnajdra na příští zasedání ZMČ v bodě Různé za jeho přítomnosti

Mgr. Michal Černý PhDr. Karel Rechlík Ing. Jan Šnajdr Jan Medek
navrhovatel usnesení navrhovatel usnesení ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
Marie Stehlíková Jan Havlík
místostarosta starosta