Usnesení z 16/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 16/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

přijatá na 16/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 16/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
konaném dne 25.10.2012
________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany:

1. volí pro 16/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala.
2. schvaluje program 16/VI. zasedání Zastupitelstva takto:
1. Technický bod
2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
7. Návrhy a podněty občanů
7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky
7b Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany
8. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012
9. Rozpočtové opatření č.13/2012
10. Novela obecně závazné vyhlášky č.21/2011 – spalování suchých rostlinných materiálů
11. Vyjádření k nabídce prodeje ideální poloviny pozemku p.č. 833 v k.ú. Brněnské Ivanovice
12. Vyjádření k nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví města Brna
13. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska
14. Různé
15. Závěr

 

3. nedoporučuje směnu pozemků v k.ú. Holásky p.č. 2365, 2369 a 2371 ve vlastnictví společnosti KOMFORT,a.s. a pozemků p.č. 2368 a 2370 ve vlastnictví společnosti KOMFORT – Jezera, s.r.o. za pozemky části p.č. 2364, 2363, 2362/2 a 2362/1 ve vlastnictví města Brna dle zákresu uvedeného v příloze. Zastupitelstvo MČ Brno- Tuřany naopak doporučuje pozemky ve vlastnictví města Brna využít například pro plánovanou výstavbu domů s pečovatelskou službou.

 

4. se zavazuje k vytvoření pracovní skupiny složené z koaličních i opozičních zastupitelů (odbornosti blízké územnímu plánování), která bude mít na starosti oslovit zadavatele územní studie s žádostí o zapojení se do procesu pořízení této studie (zejm. vyžádání a možnost připomínkování zadání studie, zajistit u zadavatele možnost připomínkování územní studie před dokončením – převzetím odběratelem), a která se bude aktivně zabývat danou problematikou a bude včasně informovat občany a Zastupitele městské části Brno-Tuřany o procesu a vývoji pořizování této studie.

 

5. bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012.

 

6. schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2012, které tvoří přílohu usnesení.

 

7. souhlasí s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

 

8. doporučuje koupi ideální poloviny pozemku p.č. 833 k.ú. Brněnské Ivanovice od pana Miroslava Krejčího, Jubilejní 26, Brno.

 

9. doporučuje nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Tuřany do vlastnictví města Brna.

 

10. doporučuje prodej pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska, s výjimkou rezervy pro budoucí komunikaci (8m) panu Josefovi Vymazalovi, Zapletalova 51, Brno.

 
Miroslav Tesař                                                                       Ing. Zdeněk Oprchal                                                 Bc. Aleš Jakubec
ověřovatel zápisu ověřovatel                                               zápisustarosta MČ Brno-Tuřany                                     starosta MČ Brno-Tuřany

 

__________________________                                       ________________________                                     ___________________________