Usnesení z 15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

přijatá na 15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ
přijatá na 15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
konaném dne 13.9.2012
____________________________________________________________________

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany:
1. volí pro 15/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Dorazila a Mgr. Bc. Petra Foltýna.

2. schvaluje program 15/VI. zasedání Zastupitelstva takto:
1. Technický bod
2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
7. Návrhy a podněty občanů
8. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2012
9. Rozpočtový výhled na období 2014-2019
10. Rozpočtové opatření č.11/2012
11. Návrh obecně závazné vyhlášky o komunálních odpadech
12. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
13. Vyjádření k prodeji části pozemků p.č. 49/65 a 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice
14. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
15. Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky
16. Různé
17. Závěr

3. bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2012.

4. schvaluje rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období 2014 – 2019, který tvoří přílohu usnesení.

5. schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012, které tvoří přílohu usnesení.

6. souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna.

7. nedoporučuje prodej částí pozemků p.č. 49/65 a p.č. 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, ale doporučuje části pozemků p.č. 49/65 a p.č. 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice pronajmout.

8. doporučuje prodej pozemku p.č. 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BAURO, s.r.o., Havránkova 30/11 Brno.
Ing. Miroslav Dorazil                                                        Mgr. Bc. Petr Foltýn                                        Bc. Aleš Jakubec
ověřovatel zápisu                                                   ověřovatel zápisu                                             starosta MČ Brno-Tuřany

__________________________                                ________________________                              ___________________________