Usnesení z 18/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 18/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 18/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

USNESENÍ

přijatá na 18/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 28.2.2013

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany:

 

 1. volí pro 18/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovatelkami zápisu Mgr. Marii Havlátovou a Ing. Sylvu Kostkovou.
 2. schvaluje program 18/VI. zasedání Zastupitelstva takto:
 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů
 8. Rozpočtové opatření č. 2/2013
 9. Žádosti o dotace pro rok 2013
 10. Novelizace tržního řádu
 11. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby
 12. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
 13. Novela obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
 14. Změna ÚPmBv lokalitě Písníky
 15. Pojmenováníúčelové komunikace k letišti
 16. Prodloužení ulice Myslivecké – název
 17. Prodloužení ulice Ledárenské – název
 18. Nabytí pozemků p.č. 3562/12, 3562/17, 3562/7 vše v k.ú. Tuřany
 19. Prodej části pozemku p.č. 466 v k.ú. Brněnské Ivanovice
 20. Prodej pozemků p.č. 481, 482, 483, 484, 485 v k.ú. Dvorska
 21. Prodej pozemku p.č. 1066 v k.ú. Tuřany
 22. Různé
 23. Závěr

 


3. schvaluje vystoupení vystoupení pana nadporučíka Bc. Romana Póče-vedoucího DI MŘ PČR Brno na 18/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.


4. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013, které tvoří přílohu usnesení.


5. schvaluje dotace kulturním, sportovním, zájmovým a sociálním organizacím pro rok 2013 dle přílohy usnesení a text smlouvy uvedený v příloze usnesení.


6. souhlasí s předloženým návrhem, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení tak jak je uvedeno v příloze zápisu č. 5.


7. souhlasíse stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky č. 7/2012 včetně stávající přílohy.


8. souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brnač. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek včetně stávajících příloh.


9. souhlasí s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích , za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, včetně stávajících znění příloh vyhlášky.


10. souhlasí s návrhem změny ÚPmB v lokalitě Písníky spočívající ve změně trasy přístupové komunikace dle situace, která tvoří přílohu tohoto bodu.


11. souhlasí s přejmenováním přístupové komunikace k letišti Brno – Tuřany z ulice Evropské na ulici s názvem „Letiště Brno – Tuřany“ v rozsahu dle situace, která tvoří přílohu č.1 žádosti.


12. souhlasí s pojmenováním prodloužení stávající ulice Myslivecké, v k.ú. Tuřany, názvem MYSLIVECKÁ.


13. souhlasí s pojmenováním prodloužení stávající ulice Ledárenské, v k.ú. Holásky, názvem LEDÁRENSKÁ.


14. doporučuje nabytí pozemků p.č. 3562/12, 3562/17, 3562/7 vše v k.ú. Tuřany.


15. doporučuje prodej části pozemku p.č. 466 v k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačeného v příloze.


16. doporučuje prodej pozemků p.č. 481, 482, 483, 484, 485 v k.ú. Dvorska.


17. doporučuje prodej pozemku p.č. 1066 v k.ú. Tuřany.

 
 

 

 

__________________________                                          ________________________

     Mgr. Marie Havlátová                                                              Ing. Sylva Kostková

     ověřovatelka zápisu                                                                  ověřovatelka zápisu

 

 

___________________________

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany