Usnesení z 17/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 17/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení z 17/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

 

USNESENÍ

přijatá na 17/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

konaném dne 13.12.2012

____________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany:

 

 1. volí pro 17/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Ing. Josefa Panáčka a Tomáše Kopeckého.
 2. schvaluje program 16/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 

   1. Technický bod
   2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
   3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
   4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
   5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
   6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
   7. Návrhy a podněty občanů
   8. Harmonogram zasedání ZMČ
   9. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013
   10. Návrh rozpočtu na rok 2013
   11. Rozpočtové opatření č. 15/2012
   12. Svěření pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárního zdroje znečištění
   13. Návrh na doplnění ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně
   14. Změna ÚPmB na pozemku p.č. 662
   15. Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2436, 2435, 2411, 2410 k.ú. Holásky
   16. Vyjádření k prodeji pozemku p.č.347 k.ú.Brněnské Ivanovice
   17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
   18. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice
   19. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 201/3 a id. poloviny pozemku p.č. 201/5 oba v k.ú. Holásky
   20. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
   21. Prodej části pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany
   22. Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie
   23. Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 6
   24. Různé
   25. Závěr

 

3.  schvaluje harmonogram svých zasedání v r.2013.

4.  schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013 uvedená v příloze usnesení

5.  schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2013 uvedený v příloze usnesení.

6.  schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2012, které tvoří přílohu usnesení.

7.  souhlasí se svěřením pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze 2 zákona o ochraně ovzduší Magistrátu města Brna.

 8.  navrhuje doplnit „Seznam ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně“, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, o následující plochy zeleně ve vlastnictví statutárního města Brna:

 

plocha zeleně za ZŠ Měšťanská – p.č. 3738, k.ú. Tuřany, rozloha 2 347 m2

plochy zeleně na ul Moravská – p.č. 2135/34 – část, k.ú. Tuřany, rozloha 477 m2;p.č. 2135/36, k.ú. Tuřany, rozloha 696 m 2

plochy krajinné zeleně – p.č. 4329, k.ú. Tuřany, rozloha 5 769 m2; p.č. 4377, k.ú. Tuřany, rozloha 1 739 m2

plocha zeleně Sladovnická-Saidova – p.č. 1103. k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 609 m2

plocha zeleně Kaštanová – p.č. 1256/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 260 m 2

plocha zeleně u hřiště I. FC Brno – p.č. 1102/4 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha       886 m2

plochy zeleně Sladovnická – p.č. 1106/1 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 490 m2;     p.č. 1106/9, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 524 m2

plochy zeleně Kaštanová – p.č. 1474/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 660 m 2; p.č. 1474/6, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 935 m 2; p.č. 1476/2, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 751 m2

plocha krajinné zeleně s remízky u Holáseckých jezer – p.č. 2179, k.ú. Holásky, rozloha          25 322 m 2

plocha zeleně podél Ivanovického potoka – p.č. 2409, k.ú. Holásky, rozloha 1 203 m2

 

 

9.  souhlasí se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 662, k.ú. Dvorska, z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení.

 

10.  doporučuje prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Vítězslavu Charvátovi, Tuřanská 34 Brno přímým prodejem a nesouhlasí s prodejem ve formě nabídkového řízení.

 

11.  doporučuje prodej pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Boženě Bočkové, bytem Jubilejní 45 Brno.

 

12.  doporučuje prodej pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Aleně Hodkové, Jahodová 18 Brno.

 

13.  doporučuje prodej pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky a ideální polovinu pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky panu Štefanovi Juhaňákovi, Javorová 45 Brno.

 

14.  nedoporučuje prodej pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno, ale doporučuje pronájem pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno.

 

15.  doporučuje prodej části pozemku p.č. 3753/1 k.ú.Tuřany, vyznačeného v příloze, formou nabídkového řízení.

 

16.  zřizuje pracovní skupinu, která se bude zabývat problematikou územní studie, složenou ze zastupitelů městské části Brno – Tuřany. Členové jmenovitě: Ing. Miroslav Dorazil (předseda), Ing. Sylva Kostková, Ing. Zdeněk Oprchal, Tomáš Kopecký a Michal Krátký.

 

17.  schvaluje text dopisu primátorovi města Brna a jeho zaslání se žádostí o přehodnocení situace v návaznosti na zrušení autobusové linky č.63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                          ________________________

       Ing. Josef Panáček                                                                       Tomáš Kopecký

       ověřovatel zápisu                                                             ověřovatel zápisu

 

 

___________________________

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany