Zápis z 15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Zápis z 15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

ZÁPIS

z 15/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany,

které se konalo dne 13.9.2012 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Markéta Bláhová, Eva Švehlová

Za ÚMČ byli dále přítomni: Mgr. Martin Melichar – vedoucí OV, Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí, Ing. Jolana Klajsnerová – referentka stavebního úřadu.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:07 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 14 členů Zastupitelstva.

 

Starosta představil nového vedoucího Odboru všeobecného pana Mgr. Martina Melichara.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 15/VI. zasedání ZMČ pomocného sčitatele Ing. Radku Svačinovou a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit Ing. Miroslava Dorazila a Mgr. Bc. Petra Foltýna ověřovateli zápisu z 15/VI. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 15/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Dorazila a Mgr. Bc. Petra Foltýna.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2 – schváleno

 

V 18:08 se na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dostavila Mgr. Marie Havlátová, přítomno je 15 členů Zastupitelstva.

 

Starosta přečetl návrh programu 15/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

 

Ing. Vlasta Hrdlíková a Antonín Tůma navrhli zařadit do programu 15/VI. zasedání Zastupitelstva bod č. 15 Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky, další body budou 16. Různé, 17. Závěr.

 

Starosta dal hlasovat o zařazení bodu č. 15 Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 15 Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holáskydoprogramu 15/VI zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Ing. Miroslav Dorazil podal návrh na úpravu programu, navrhuje projednání otázek týkajících se kanalizace spolu s občany až na konec zasedání, aby se nenarušil jednací řád.

Dále mu v bodě č. 13 a 14 chybí kompletní podklady k těmto bodům a požaduje materiály doplnit.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, Mgr. Martin Melichar.

 

Starosta dal hlasovat o programu 15/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 15/VI. zasedání Zastupitelstva takto:.

 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů
 8. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2012
 9. Rozpočtový výhled na období 2014-2019
 10. Rozpočtové opatření č.11/2012
 11. Návrh obecně závazné vyhlášky o komunálních odpadech
 12. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
 13. Vyjádření k prodeji části pozemků p.č. 49/65 a 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice
 14. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
 15. Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky
 16. Různé
 17. Závěr

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

Starosta konstatoval, že nevyplynuly žádné úkoly.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil –

– 50/VI. RMČ, bod 3 – ul. Zapletalova, dotaz, zda to spadá do správy Brněnských komunikací nebo naší městské části.

Odpověděl místostarosta.

– 56/VI. RMČ, bod 12 – dotaz, zda to souvisí s předchozí otázkou.

Odpověděl místostarosta.

– 50/VI. RMČ, bod 6 – BD Pastevní, dotaz, zda bude investiční akce ještě letos.

Odpověděl místostarosta.

– 50/VI. RMČ bod 8 – Radnice úpravy dvora, dotaz v čem spočívají úpravy za 360 tis. Kč.

Odpověděl starosta.

– 53/VI. RMČ bod 8 – ul. Hanácká vjezdová brána, dotaz co všechno toto dílo obsahuje, běžný radar je za cca 30 tis. Kč, tak proč tak vysoká částka 116 tis. Kč.

Odpověděl starosta, místostarosta.

 

– 56/VI. RMČ bod 5 – dotaz co vedlo k ukončení dárkových balíčků pro jubilanty a zavedení dárkových poukázek.

Odpověděl starosta.

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Miroslav Dorazil – informoval o nekonání Kontrolního výboru, z důvodu chybějících materiálů na akci ZŠ Měšťanská, budova Požární – přístavba tělocvičny, které nejsou k dispozici z důvodu neukončeného výběrového řízení, které zpracovává firma BRNOINVEST.

Ing. Josef Panáček – informoval o 10/VI. schůzi Finančního výboru, která se konala dne 6.9.2012. Informoval o příští schůzi Finančního výboru, která proběhne 11.10.2012.

 

Bod 6. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 26.6.2012 do 11.9.2012. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Antonín Tůma – dotaz na schůzku starosty dne 6.9. se zástupci Brněnských komunikací ohledně obchvatu Tuřan, zda projekt obsahuje cyklostezku.

Odpověděl starosta, Ing. Rohovský.

Antonín Tůma – dotaz čeho se týkaly schůzky starosty dne 18.7. Plán revitalizace Holáseckých jezer a 20.7. na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Odpověděl starosta.

Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Vlasta Hrdlíková – dotaz o čem jednal starosta na schůzce s panem primátorem dne 11.7.

Odpověděl starosta.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz čeho se týkalo jednání starosty s ředitelem Městské policie Brno.

Odpověděl starosta.

Antonín Tůma – Dotaz o čem se jednalo na schůzkách 10.7. a 24.7. ÚSES Tuřany, na kterých byl přítomen místostarosta.

Odpověděl místostarosta.

Ing. Miroslav Dorazil – Dotaz co bylo příčinou stažení bodu ÚSES Dvorska z jednání Rady města Brna.

Odpověděl místostarosta.

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

Ing. Chvátal – na 14/VI. zasedání ZMČ dne 21.6.2012 se v bodě 12 – Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky nepřijalo žádné usnesení, považuje to za nerozumné. Považuje pozemky za velice lukrativní pro stavební firmy. Lepší varianta by byla využít pozemky ke stavbě domů s pečovatelskou službou. Podal návrh usnesení, který přednese starosta v bodě č.15.

Ing. Spisar – podal návrh na využití historické události, týkající se rozvoje výstavby v Brněnských Ivanovicích , v Kulturním centru městské části.

Diskuse : místostarosta, Ing. Spisar.

Ing. Chvátal – dotaz jak bylo naloženo s jeho podnětem z 14/VI. zasedání ZMČ na odvolání Komise redakční.

Odpověděl místostarosta.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz jak to vypadá s přístřeškem na zástavce Ivanovické náměstí.

Odpověděl místostarosta.

Ing. Vlasta Hrdlíková – opět poukazuje na stání na chodníku na ulici Růžová, požaduje větší dozor příslušníků policie.

Diskuse : starosta, Ing. Vlasta Hrdlíková.

p. Doležalová – upozornila na skupinky lidí popíjejících alkohol na rohu ul. Hasičské, požaduje, zda by mohl být větší dozor policie.

p. Hrazdírová – dotaz proč je zavřené hřiště u Sokolovny a proč je jeho využívání zpoplatněno.

Odpověděl místostarosta.

 

Bod 8. programu ZMČ – Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2012

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období

1-6/2012.

Rada na své 53/VI. schůzi pod bodem programu č. 3 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2012 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-6/2012.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 9. programu ZMČ – Rozpočtový výhled na období 2014-20149

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu na období 2014 – 2019.

Rada na své 56/VI. schůzi pod bodem programu č. 6 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období 2014 – 2019, který tvoří přílohu č. 2 zápisu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období 2014 – 2019, který tvoří přílohu usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č.11/2012

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 11/2012.

Rada na své 56/VI. schůzi pod bodem programu č. 8 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 11/2012, které tvoří přílohu č. 4 zápisu.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, starosta, Ing. Radka Svačinová.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012, které tvoří přílohu usnesení.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 11. programu ZMČ – Návrh obecně závazné vyhlášky o komunálních odpadech

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost statutárního města Brna, Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, o připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna.

Rada na své 53/VI. schůzi pod bodem programu 7 doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna.

 

 

 

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna o připomínky a stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky, která reaguje na novelu zákona o místních poplatcích, a kterou se ruší Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 18/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rada na své 56/VI. schůzi pod bodem programu 25 doporučila Zastupitelstvu souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky, která reaguje na novelu zákona o místních poplatcích, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 18/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Diskuse : Ing. Miloslav Blažek, MVDr. Dagmar Malá, místostarosta.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: pro 4, proti 4, zdržel se 7 – usnesení nebylo přijato

 

Bod 13. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji části pozemků p.č. 49/65 a 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji částí pozemků p.č. 49/65 a p.č. 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 56/VI. schůzi pod bodem programu 19. doporučila Zastupitelstvu nedoporučit prodej částí pozemků p.č. 49/65 a p.č. 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, ale doporučit jejich pronájem.

Pozemky nejsou svěřeny městské části Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany nedoporučuje prodej částí pozemků p.č. 49/65 a p.č. 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, ale doporučuje části pozemků p.č. 49/65 a p.č. 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice pronajmout.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 14. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost společnosti BAURO, s.r.o., Havránkova 30/11 Brno o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 56/VI. schůzi pod bodem programu 20. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BAURO, s.r.o., Havránkova 30/11 Brno.

Pozemek není svěřen městské části Brno-Tuřany.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, Tomáš Kopecký.

 

Starosta v 19 : 00 vyhlásil 5 min. přestávku.

V 19 : 10 konec přestávky.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 1374/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BAURO, s.r.o., Havránkova 30/11 Brno.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky

Starosta si osvojil návrh usnesení od občana Ing. Chvátala a přečetl jeho znění.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje směnu pozemků v k.ú. Holásky p.č. 2365, 2369 a 2371 ve vlastnictví společnosti KOMFORT,a.s. a pozemků p.č. 2368 a 2370 ve vlastnictví společnosti KOMFORT – Jezera, s.r.o. za pozemky části p.č. 2364, 2363, 2362/2 a 2362/1 ve vlastnictví města Brna nedoporučit. MČ Tuřany naopak doporučuje pozemky ve vlastnictví města Brna využít pro plánovanou výstavbu domů s pečovatelskou službou.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 9 – usnesení nebylo přijato

 

Starosta přečetl návrh usnesení nově zařazeného bodu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany nedoporučuje směnu pozemků v k.ú. Holásky p.č. 2365, 2369 a 2371 ve vlastnictví společnosti KOMFORT,a.s. a pozemků p.č. 2368 a 2370 ve vlastnictví společnosti KOMFORT – Jezera, s.r.o. za pozemky části p.č. 2364, 2363, 2362/2 a 2362/1 ve vlastnictví města Brna dle zákresu uvedeného v příloze.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 9 – usnesení nebylo přijato

 

Bod 16. programu ZMČ – Různé

Dotazy týkající se stavby kanalizace budou zodpovídat za Brněnské komunikace a.s. Ing. Rohovský a za firmu Gefab s.r.o. Bc. Lach.

p. Doležalová – dotaz, zda není možné omezit vjezd kamiónů a velkých nákladních aut na ulici Špirkova.

Odpověděl starosta.

Diskuse : Bc. Lach, p. Doležalová.

p. Fišerová – dotaz kudy pojedou školní autobusy a MHD obecně až se bude kopat na ulici Revoluční.

Odpověděl místostarosta.

– dotaz v jakých etapách se bude dělat ulice Malínská.

Odpověděl místostarosta.

– poukázala na nevyhovující počet kontejnerů na odpad na ulici Malínská.

Diskuse : starosta, MVDr.Dagmar Malá.

– dotaz na parkování na ulici Malínská, zda Městská policie vyjde vstříc, pokud budou parkovat jinde, bude nějaké náhradní parkování.

Diskuse : starosta, Ing. Zdeněk Oprchal, Ing. Spisar, Ing. Rohovský, p. Doležalová, p. Vondra.

p. Horák – stejný případ bude parkování na ulici Haraštova, jde požádat o dočasné parkovací plochy.

Diskuse : starosta, místostarosta, Ing. Libor Dynák.

Ing. Vlasta Hrdlíková odchod 19:32.

 

p. Doležalová – dotaz, zda se bude měnit šířka vozovky na ulici Malínská.

Odpověděl starosta.

p. Vondra – dotaz, co se staví na ulici Holásecká.

Odpověděl starosta, Ing. Rohovský.

 

 

 

Bod 17. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání v 19:37 hodin.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ing. Iva Slaninová

 

 

_________________________                               ________________________

   Ing. Miroslav Dorazil                                                      Mgr. Bc. Petr Foltýn

   ověřovatel zápisu                                                               ověřovatel zápisu

 

 

___________________________

Bc. Aleš Jakubec

starosta MČ Brno-Tuřany