Zápis z 17/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Zápis z 17/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Zápis z 17/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

 ZÁPIS

ze 17/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany,

které se konalo dne 13.12.2012 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Markéta Bláhová, Eva Švehlová

Za ÚMČ byli dále přítomni: Mgr. Martin Melichar – vedoucí OV, Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE, Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18: 04 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 15 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 17/VI. zasedání ZMČ pomocného sčitatele Mgr. Martina Melichara a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit Ing. Josefa Panáčka a Tomáše Kopeckého ověřovateli zápisu ze 17/VI. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 17/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Ing. Josefa Panáčka a Tomáše Kopeckého.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 17/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Starosta navrhl zařadit do programu 17/VI. zasedání Zastupitelstva bod č. 22 Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie a bod č. 23 Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 63, další body budou 24. Různé, 25. Závěr.

 

Starosta dal hlasovat o zařazení bodu č. 22 Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie a bodu č. 23 Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 63.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 22 Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie a bodu 23 – Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 63 doprogramu 17/VI zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Starosta dal hlasovat o programu 17/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 17/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů
 8. Harmonogram zasedání ZMČ
 9. Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013
 10. Návrh rozpočtu na rok 2013
 11. Rozpočtové opatření č. 15/2012
 12. Svěření pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárního zdroje znečištění
 13. Návrh na doplnění ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně
 14. Změna ÚPmB na pozemku p.č. 662
 15. Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2436, 2435, 2411, 2410 k.ú. Holásky
 16. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 347 k.ú.Brněnské Ivanovice
 17. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
 18. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice
 19. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 201/3 a id. poloviny pozemku p.č. 201/5 oba v k.ú. Holásky
 20. Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
 21. Prodej části pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany
 22. Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie
 23. Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 63
 24. Různé
 25. Závěr

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

Starosta konstatoval, že nevyplynuly žádné úkoly.

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil –

– 60/VI. RMČ, bod 13 – dotaz co bylo příčinou navýšení částky o 31 %. Zda je to v souladu se zákonem. Dotaz, zda byl udělaný položkový rozpočet. U bytového domu na ul. Pastevní bylo navýšení částky o 50 tis. Kč kvůli pařezům, proč se o tom nevědělo dříve, že je to potřeba udělat.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

– 65/VI. RMČ, bod 11 a 18 – dotaz, zda se budou tyto akce realizovat, nebo budou zrušeny.

Odpověděl starosta, MVDr. Dagmar Malá.

– 65/VI. RMČ, bod 34 – proč zapravení kaverny nedělala stejná firma, která dělala stavební úpravy.

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Miroslav Dorazil – informoval o 8/VI. schůzi Kontrolního výboru, která se konala dne 29.11.2012. Požaduje, aby smlouvy a dodatky smluv byly uváděny jako číslované přílohy zápisů schůzí Rady a tak je dostával kontrolní výbor.

Ing. Josef Panáček – informoval o 12/VI. schůzi Finančního výboru, která se konala dne 6.12.2012.

Bod 6. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 26.10.2012 do 13.12.2012. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Antonín Tůma – dotaz, co bylo předmětem jednání dne 20.11. s firmou NET Development lokalita Myslivecká.

Odpověděl starosta.

Ing. Vlasta Hrdlíková – dotaz, co bylo předmětem jednání družstva Balbínův pramen dne 8.11. Řešili se zde nějaké změny.

Odpověděl starosta.

Antonín Tůma – dotaz, zda na jednání zazněla ekonomická situace družstva, zda došlo k rozdělení zisku.

Odpověděl starosta.

Ing. Sylva Kostková – dotaz, co bylo předmětem jednání dne 4.12. s firmou Agstav.

Odpověděl starosta.

Antonín Tůma – dotaz, jaký je vývoj situace ohledně obchvatu, děje se něco.

Odpověděl starosta.

– dotaz na semafor na křižovatce ulic Kaštanová, Popelova.

Odpověděl starosta.

Miroslav Tesař – dotaz v které lokalitě jednali dne 10.12 na KD se zhotoviteli kanalizace.

Odpověděl starosta.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz na jednání se zhotoviteli komunikací Tuřany II.

Odpověděl starosta.

Ing. Vlasta Hrdlíková – dotaz na jednání s DPMB s panem Seitlem dne 23.11., zda je tam nějaký závěr z jednání, kdo je objednatelem, zadavatelem.

Odpověděl místostarosta.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz na starostu, je členem dopravní komise, jak se vyslovil proti zrušení nebo zkrácení linky č.63.

Odpověděl starosta.

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

Starosta přivítal na jednání ZMČ Brno-Tuřany Ing. Špačka, který prováděl veřejnosprávní kontrolu mateřských škol v naší městské části a bude zodpovídat případné dotazy občanů.

p. Vondrová – dotaz na starostu, kdo a za jakým účelem zařídil hlídku městské policie na minulém zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Odpověděl starosta.

p. Pallová – dotaz, zda starosta obdržel její žádost o přehodnocení míst pro invalidy na Tuřanském náměstí a zda se to bude dnes na zasedání Zastupitelstva probírat.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

– informuje o hlubokých a neoznačených výkopech v průběhu stavby na Tuřanském náměstí, je to špatně zabezpečené

Diskuse : p. Pallová, starosta.

– dotaz, jak bude pokračovat stavba kanalizace. Co ulice Hasičská.

Odpověděl místostarosta.

p. Vondra – dotaz, zda došla oficiální písemná žádost o omezení kamionové dopravy přes Tuřany v době stavby na inspektorát. Žádá na příští zasedání ZMČ Brno-Tuřany přizvání Ing. Langa dopravního inženýra Policie ČR.

Odpověděl starosta a místostarosta.

Ing. Kašpaříková – děkuje za zaslání odpovědi na její dotazy z minulého zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

– dotaz, proč se v odpovědi uvádí, že kusy betonu na ul. Hanácká jsou odvezeny, když tomu tak není.

Odpověděl starosta.

– dotaz na spravení poškozené komunikace na ul. Hanácká, proč je jen vyfrézovaná a zbytek je v tristním stavu. Proč se píše, že se to nebude dělat.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

– dotaz, zda se do budoucna bude řešit zpomalení dopravy ze strany od Tuřan.

Odpověděl starosta.

– dotaz na místostarostu, proč nereagoval na e-mail, zda komise schválila článek do Tuřanských Listů.

Odpověděl místostarosta.

p. Brtníková – dotaz na zřízení přechodu k sokolovně na ulici Hanácká, zda dával starosta vyjádření na odbor dopravy.

Odpověděl starosta.

Diskuse : starosta, p. Brtníková.

p. Job – v ulici v Aleji se propadá silnice, je na to nějaká záruka.

Odpověděl starosta.

p. Poruban – dotaz na návrh rozpočtu – MŠ U Lípy Svobody, oprava opěrné zdi, výměna stropu, dotaz co tato částka řeší. Kdy bude výměna stropu.

Odpověděl starosta.

Ing. Chvátal – opět poukazuje na dlouhou dobu mezi uzávěrkou Listů a jejich doručením do schránek, dotaz na místostarostu, kde se stráví těch 30 dnů.

– na web.stránkách v zápise z RMČ nebyl schválen obsah Listů, schválila to RMČ.

Odpověděl starosta, místostarosta.

Ing. Spisar – dává podnět ke zveřejnění článku v Listech uveřejněný v časopise Šalina o zastávkách MHD.

Ing. Kašpaříková – dotaz zda jdou na webové stránky městské části dodat zápisy z RMČ a ZMČ z minulého a předminulého volebního období.

Odpověděl tajemník.

p. Širůčková – dotaz na Tomáše Kopeckého, který na minulém ZMČ řekl, že nekvalifikovaná učitelka MŠ nemůže zůstat s dětmi sama, z jakého zdroje to vyčetl. Dle paní Širůčkové nic takového neexistuje a není to tedy důvod pro zkrácení provozní doby MŠ.

Odpověděl Tomáš Kopecký, starosta.

Ing. Miroslav Dorazil – v dubnu nebo květnu byla vymontována zastávka na Ivanovickém náměstí a dodnes tam stále není, nebylo lepší tam zastávku nechat. Byl to majetek MČ nebo DPMB.

Odpověděl místostarosta.

p. Hepnarová – podává informaci o zřízení nového občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel MŠ u Lípy Svobody.

Ing. Kašpaříková – chce požádat o možnost nahlédnutí do obsahu bodu č. 6 i pro občany. Nebo má žádat podle zák,č. 106.

Odpověděl starosta.

– k bodu č. 22, předává dokument se žádostí o zařazení členů o.s. Čisté Tuřany do pracovní skupiny, 2.etapa končí za 2 dny, proč se tedy pracovní skupina neustanovila dříve.

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

Ing. Spisar – prosba k mluvčí sdružení Sdružení rodičů a přátel MŠ u Lípy Svobody, aby se příště podepsali pod zprávu, aby bylo vidět o koho vlastně jde.

p. Vondra – dotaz na Mgr. Bc. Petra Foltýna, zda má pro pana Malíka, který se osobně nemůže účastnit zápisy z Komise kulturní, školské a volnočasových aktivit, jak na minulém ZMČ slíbil.

Odpověděl Mgr. Bc. Petr Foltýn.

Ing. Kašpaříková – ke zrušení linky č.63, proč starosta na ZMB neměl více námitek a nevystoupil v bodě č. 9 rozpočet a nevznesl protinávrh, proč více nehájí občany naší MČ.

Diskuse : starosta, p. Foltýn, Ing. Chvátal, Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Kašpaříková, místostarosta, Mgr. Bc. Petr Foltýn.

Ing. Kašpaříková – dotaz, zda by do automatu u Balbínova pramene nešli vházet 50 korunové mince.

Odpověděl starosta.

– dotaz k ZMB, proč starosta odešel, když se hlasovalo o bodu č. 95 koncept územního plánu.

Odpověděl starosta.

p. Pallová – dotaz, zda by nešlo udělat něco se situací na křižovatce u kostela, situace není únosná.

Odpověděl starosta.

Diskuse : p. Poruban, p. Pallová, starosta, Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta.

Ing. Kašpaříková – jsou zpracovány nějaké varianty křižovazky jako kruhového objezdu, šlo by to dohledat a zveřejnit na webových stránkách.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

p. Vondra – dotaz, zda se podnikly nějaké kroky ke zveřejňování on-line přenosů ze zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Odpověděl starosta.

Ing. Zdeněk Oprchal – dotaz, jak to vypadá s propadlými kanály na ulici Myslivecké.

Odpověděl starosta, Ing. Jitka Gallová.

 

Bod 8. programu ZMČ – Harmonogram zasedání ZMČ

Rada předkládá Zastupitelstvu harmonogram zasedání v r. 2013, který na své 65/VI. schůzi konané dne 5.12.2012 pod bodem programu č.4 doporučila Zastupitelstvu schválit.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje harmonogram svých zasedání v r.2013.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

Starosta vyhlásil 5 min. přestávku v 19:53.

Konec přestávky v 20:00.

Zasedání ZMČ Brno-Tuřany opustila Ing. Vlasta Hrdlíková, přítomno je 14 členů Zastupitelstva.

Bod 9. programu ZMČ – Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh Pravidel pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013.

Rada na své 63/VI. schůzi pod bodem programu č. 5 doporučila Zastupitelstvu schválit Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013 uvedená v příloze č. 2 zápisu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2013 uvedená v příloze usnesení.

Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 0 hlasování zpochybněno

nové hlasování

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Návrh rozpočtu na rok 2013

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2013 v předpokládaném objemu 28.373 tis. Kč.

Rada na své 63/VI. schůzi pod bodem programu č. 6 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2013 uvedený v příloze č. 3 zápisu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2013 uvedený v příloze usnesení.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Radka Svačinová, Ing. Jitka Gallová, starosta, PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D., p.Brtníková

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 11. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č.15/2012

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 15/2012.

Rada na své 65/VI. schůzi pod bodem programu č. 8 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 15/2012, které tvoří přílohu č. 3 zápisu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2012, které tvoří přílohu usnesení.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Radka Svačinová.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Svěření pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárního zdroje znečištění

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost primátora statutárního města Brna o vyjádření souhlasu s tím, aby byla pravomoc k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze 2 zákona o ochraně ovzduší svěřena Magistrátu města Brna.

Rada na své 63/VI. schůzi pod bodem programu 10 doporučila Zastupitelstvu souhlasit               se svěřením pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze 2 zákona o ochraně ovzduší Magistrátu města Brna.

Antonín Tůma podal pozměňovací návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany nesouhlasí se svěřením pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze 2 zákona o ochraně ovzduší Magistrátu města Brna.

Hlasování: pro 5, proti 3, zdržel se 6 – usnesení nebylo přijato

Diskuse : Antonín Tůma, MVDr. Dagmar Malá, Ing. Jitka Gallová

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany souhlasí se svěřením pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze 2 zákona o ochraně ovzduší Magistrátu města Brna.

Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 2 – schváleno

 

Bod 13. programu ZMČ – Návrh na doplnění ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost statutárního města Brna, Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, o návrh na doplnění „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně“, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, který je přílohou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně.

 

Rada na své 63/VI. schůzi pod bodem programu 11 doporučila Zastupitelstvu navrhnout doplnění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně takto: doplnit „Seznam ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně“, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, o následující plochy zeleně ve vlastnictví statutárního města Brna:

plocha zeleně za ZŠ Měšťanská – p.č. 3738, k.ú. Tuřany, rozloha 2 347 m2

plochy zeleně na ul Moravská – p.č. 2135/34 – část, k.ú. Tuřany, rozloha 477 m2;p.č. 2135/36, k.ú. Tuřany, rozloha 696 m 2

plochy krajinné zeleně – p.č. 4329, k.ú. Tuřany, rozloha 5 769 m2;p.č. 4377, k.ú. Tuřany, rozloha 1 739 m2

plocha zeleně Sladovnická-Saidova – p.č. 1103. k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 609 m2

plocha zeleně Kaštanová – p.č. 1256/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 260 m 2

plocha zeleně u hřiště I. FC Brno – p.č. 1102/4 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 886 m2

plochy zeleně Sladovnická – p.č. 1106/1 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 490 m2; p.č. 1106/9, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 524 m2

plochy zeleně Kaštanová – p.č. 1474/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 660 m 2 ;p.č. 1474/6, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 935 m 2; p.č. 1476/2, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 751 m2

plocha krajinné zeleně s remízky u Holáseckých jezer – p.č. 2179, k.ú. Holásky, rozloha 25 322 m 2

plocha zeleně podél Ivanovického potoka – p.č. 2409, k.ú. Holásky, rozloha 1 203 m2

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, MVDr. Dagmar Malá, Ing. Kašpaříková, Ing. Miloslav Blažek, Miroslav Tesař.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany navrhuje doplnit „Seznam ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně“, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, o následující plochy zeleně ve vlastnictví statutárního města Brna:

 

plocha zeleně za ZŠ Měšťanská – p.č. 3738, k.ú. Tuřany, rozloha 2 347 m2

plochy zeleně na ul Moravská – p.č. 2135/34 – část, k.ú. Tuřany, rozloha 477 m2;p.č. 2135/36, k.ú. Tuřany, rozloha 696 m 2

plochy krajinné zeleně – p.č. 4329, k.ú. Tuřany, rozloha 5 769 m2; p.č. 4377, k.ú. Tuřany, rozloha 1 739 m2

plocha zeleně Sladovnická-Saidova – p.č. 1103. k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 609 m2

plocha zeleně Kaštanová – p.č. 1256/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha   1 260 m 2

plocha zeleně u hřiště I. FC Brno – p.č. 1102/4 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha       886 m2

plochy zeleně Sladovnická – p.č. 1106/1 – část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 490 m2;     p.č. 1106/9, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 524 m2

plochy zeleně Kaštanová – p.č. 1474/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 660 m 2; p.č. 1474/6, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 935 m 2; p.č. 1476/2, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 751 m2

plocha krajinné zeleně s remízky u Holáseckých jezer – p.č. 2179, k.ú. Holásky, rozloha          25 322 m 2

plocha zeleně podél Ivanovického potoka – p.č. 2409, k.ú. Holásky, rozloha 1 203 m2

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Bod 14. programu ZMČ – Změna ÚPmB na pozemku p.č. 662, k.ú. Dvorska

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost manželů Kopicových o souhlas se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 662, k.ú. Dvorska, z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení.

Rada na své 65/VI. schůzi pod bodem programu 19. doporučila ZMČ souhlasit se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 662, k.ú. Dvorska, z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany souhlasí se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 662, k.ú. Dvorska, z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Vyjádření k dotčení pozemků p.č. 2436, 2435, 2411, 2410 k.ú. Holásky.

Bod stažen z programu.

Bod 16. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice formou nabídkového řízení. Rada na své 65/VI. schůzi pod bodem programu 29. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Vítězslavu Charvátovi, Tuřanská 34 Brno přímým prodejem a nesouhlasit s prodejem ve formě nabídkového řízení. Pozemek není svěřen městské části Brno – Tuřany.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta, Mgr. Martin Melichar.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 347 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Vítězslavu Charvátovi, Tuřanská 34 Brno přímým prodejem a nesouhlasí s prodejem ve formě nabídkového řízení.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 17. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Boženě Bočkové, bytem Jubilejní 45 Brno. Rada na své 60/VI. schůzi pod bodem programu 15. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Boženě Bočkové, bytem Jubilejní 45 Brno.Pozemek není svěřen městské části Brno – Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 673/2 k.ú. Brněnské Ivanovice paní Boženě Bočkové, bytem Jubilejní 45 Brno.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 18. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Aleny Hodkové, Jahodová 18, Brno o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 60/VI. schůzi pod bodem programu 16. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Aleně Hodkové, Jahodová 18 Brno.

Pozemek je svěřen městské části Brno-Tuřany a pronajat Aleně Hodkové.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Aleně Hodkové, Jahodová 18 Brno.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 19. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 201/3 a id. poloviny pozemku p.č. 201/5 oba v k.ú. Holásky.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost pana Štefana Juhaňáka, Javorová 45 Brno, o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky a ideální poloviny pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky.

Rada na své 65/VI. schůzi pod bodem programu 28. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky a ideální polovinu pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky panu Štefanovi Juhaňákovi, Javorová 45 Brno.

Pozemky nejsou svěřeny městské části Brno – Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky a ideální polovinu pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky panu Štefanovi Juhaňákovi, Javorová 45 Brno.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 20. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost pana Antonína Uhera, bytem Branka 77/50 Brno o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice. Rada na své 60/VI. schůzi pod bodem programu 17. doporučila Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno, ale doporučuje předmětný pozemek panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno pronajmout. Pozemek není svěřen městské části Brno – Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany nedoporučuje prodej pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno, ale doporučuje pronájem pozemku p.č. 1193/2 k.ú. Brněnské Ivanovice panu Antonínovi Uherovi, bytem Branka 77/50 Brno.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 21. programu ZMČ – Prodej části pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB (podání podala společnost GEFAB CS s.r.o.) o vyjádření k navrhované dispozici a současně k variantě prodeje části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany formou nabídkového řízení. Rada na své 65/VI. schůzi pod bodem programu 24. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej části pozemku p.č. 3753/1 v k.ú. Tuřany, vyznačeného v příloze, formou nabídkového řízení. Pozemek je svěřen městské části Brno – Tuřany.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Sylva Kostková, starosta, Ing. Libor Dynák.

V tomto bodě byla provedena změna přílohy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej části pozemku p.č. 3753/1 k.ú.Tuřany, vyznačeného v příloze, formou nabídkového řízení.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 22. programu ZMČ – Vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou územní studie.

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany vytvoří pracovní skupinu složenou z koaličních i opozičních zastupitelů (odbornosti blízké územnímu plánování), která bude mít na starosti oslovit zadavatele územní studie s žádostí o zapojení se do procesu pořízení této studie (zejm. vyžádání a možnost připomínkování zadání studie, zajistit u zadavatele možnost připomínkování územní studie před dokončením – převzetím odběratelem), a která se bude aktivně zabývat danou problematikou a bude včasně informovat občany a Zastupitele městské části Brno-Tuřany o procesu a vývoji pořizování této studie.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, p. Vondra

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany zřizuje pracovní skupinu, která se bude zabývat problematikou územní studie, složenou ze zastupitelů městské části Brno – Tuřany. Členové jmenovitě: Ing. Miroslav Dorazil (předseda), Ing. Sylva Kostková, Ing. Zdeněk Oprchal, Tomáš Kopecký a Michal Krátký.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 23. programu ZMČ – Schválení dopisu primátorovi města Brna – autobusová linka č. 63

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje text dopisu primátorovi města Brna a jeho zaslání se žádostí o přehodnocení situace v návaznosti na zrušení autobusové linky č.63.

Diskuse : p. Brtníková, starosta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje text dopisu primátorovi města Brna a jeho zaslání se žádostí o přehodnocení situace v návaznosti na zrušení autobusové linky č.63.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 24. programu ZMČ – Různé

Ing. Špaček promluvil o veřejnosprávní kontrole v mateřské škole U Lípy Svobody.

<span style=”font-size: small; text-decoration: