Zápis z 16/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Zápis z 16/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

16/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

ZÁPIS

z 16/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany,

které se konalo dne 25.10.2012 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Antonín Tůma

Za ÚMČ byli dále přítomni: Mgr. Martin Melichar – vedoucí OV, Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE, Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí.

 

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:03 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 16 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 16/VI. zasedání ZMČ pomocného sčitatele Ing. Radku Svačinovou a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala ověřovateli zápisu z 16/VI. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 16/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Miroslava Tesaře a Ing. Zdeňka Oprchala.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 16/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Starosta navrhl zařazení bodu 7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky. A požádal zastupitele, aby si vyměnili přední stranu u bodu č. 9 Rozpočtové opatření č.13/2012.

 

Ing. Vlasta Hrdlíková a Ing. Miroslav Dorazil navrhují zařazení dvou bodů

1. Bod Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky

2. Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany

 

Starosta navrhl zařadit do programu 16/VI. zasedání Zastupitelstva body 7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky a 7b Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany.

 

Starosta dal hlasovat o zařazení bodu č. 7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky a 7b Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky a 7b – Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany doprogramu 16/VI zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování : pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Starosta dal hlasovat o programu 16/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 16/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

 1. Technický bod
 2. Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
 3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
 4. Dotazy k usnesením z jednání Rady
 5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
 6. Informace o jednáních starosty a místostarosty
 7. Návrhy a podněty občanů

7a Vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky

7b Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany

 1. Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012
 2. Rozpočtovéopatření č. 13/2012
 3. Novela obecně závazné vyhlášky č.21/2011 – spalování suchých rostlinných materiálů
 4. Vyjádření k nabídce prodeje ideální poloviny pozemku p.č. 833 v k.ú. Brněnské Ivanovice
 5. Vyjádření k nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví města Brna
 6. Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska
 7. Různé
 8. Závěr

 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva 

Starosta konstatoval, že nevyplynuly žádné úkoly.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Ing. Miroslav Dorazil –

– 58/VI. RMČ, bod 5 – dotaz proč prodloužení termínu, zda je to podle smlouvy a zda to mělo vliv na cenu.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

 

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Miroslav Dorazil – informoval o 7/VI. schůzi Kontrolního výboru, která se konala dne 20.9.2012.

Ing. Josef Panáček – informoval o 11/VI. schůzi Finančního výboru, která se konala dne 18.10.2012. Požaduje zasílat měsíční výsledky hospodaření

 

Bod 6. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 13.9.2012 do 25.10.2012. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Ing. Miroslav Dorazil– dotaz na jednání dne 24.10.2012 na odboru investičním MMB, čeho se jednání týkalo.

Odpověděl starosta.

– dotaz na kontrolní dny se zhotoviteli kanalizace, požaduje aktuální informace a termíny.

Odpověděl starosta.

– dotaz, co bránilo uspořádat zasedání Zastupitelstva ve vhodnějších prostorách s ohledem na větší počet občanů.

Odpověděl tajemník, starosta.

Ing. Sylva Kostková – dotaz, proč není více míst k sezení.

Odpověděl starosta.

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

p. Horák – chtěl by poděkovat Radě, za to jak koná, zvedl se tím zájem občanů, požaduje, aby byl zveřejněn zvukový a audiovizuální záznam z jednání Zastupitelstva.

Odpověděl místostarosta.

p. Vondra – požaduje za veřejnost a rodiče dětí MŠ U Lípy Svobody objasnit 4 body z prohlášení Rady k situaci u MŠ U Lípy Svobody :

1. ředitelka zaměstnává učitelku bez kvalifikace.

2. častá výměna učitelek, jakou formu pracovního poměru měly učitelky.

3. špatná komunikace se zřizovatelem, jaký předpis nařizuje podávat zprávu hyg.stanice zřizovateli.

4. zanedbávání vzdělání pracovníků, je skutečně předmětné, ale mělo by jí to být prominuto.

Diskuse : starosta, místostarosta, p. Vondra.

p. Hepnarová – předává petici 1530 podpisů na podporu ředitelky MŠ U lípy Svobody.

p. Malík – dotaz na Mgr. Bc. Petra Foltýna – může říct, zda je jeho funkce předsedy Komise kulturní, školské a volnočasových aktivit honorovaná. Požaduje po Mgr. Bc. Petru Foltýnovi dodání zápisů z Komise kulturní, školské a volnočasových aktivit.

Diskuse : Mgr. Bc. Petr Foltýn, p. Malík, p. Vondra.

p. Rotková – dotaz na Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, zda věděl 3 týdny dopředu, že se zruší konkursní řízení a vypíše se nové.

Diskuse : Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, starosta.

p. Širůčková – dotaz na Tomáše Kopeckého, proč hlasoval pro kandidátku Bc. Andreu Bartlovou, když v předchozí RMČ se zdržel hlasování, tak proč nyní změnil názor.

Odpověděl Tomáš Kopecký.

Ing. Vlasta Hrdlíková – štve ji, že jí lžou do očí, označuje jednoho z radních za lháře.

Diskuse : Mgr. Bc. Petr Foltýn, Ing. Vlasta Hrdlíková.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz na Mgr. Bc. Petra Foltýna, požaduje vysvětlení, zda se komise vyjadřovala k některým bodům projednávaným v RMČ.

Diskuse : Mgr. Bc. Petr Foltýn, Ing. Miroslav Dorazil.

p. Vondrová – dotaz na Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, jak je přesvědčen o vhodnosti kandidátky Bc. Andrey Bartlové.

Odpověděl Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček.

Ing. Chvátal – dotaz jak Mgr. Bc. Petr Foltýn skutečně hlasoval.

Odpověděl : Mgr. Bc. Petr Foltýn.

p. Žáková – dotaz na stavbu kanalizace, zda je možno zajistit výluku aut nad 3,5 tuny.

Odpověděl starosta.

Ing. Chvátal – připomínka k distribuci Listů do schránek, chodí pozdě.

Odpověděl místostarosta.

Ing. Kašpaříková – zápis ze ZMČ není úplný, předala seznam připomínek a podnětů v písemné podobě, část byla zodpovězena na ZMČ, část bude zodpovězena v písemné podobě.

p. Měrka – dotaz na Mgr. Bc. Petra Foltýna a místostarostu, co je vedlo nedoporučit v 1. kole konkurzního řízení kandidátku z druhého místa.

Odpověděl : Mgr. Bc. Petr Foltýn, místostarosta

Ing. Chvátal – dotaz, kdy se občané mohou vyjadřovat k projednávaným bodům.

Odpověděl : Mgr. Martin Melichar.

p. Širůčka – dotaz, zda jsou dlouhodobé neshody s ředitelkou MŠ U Lípy Svobody specifikovány v prohlášení Rady.

Diskuse : starosta, Ing. Miroslav Dorazil, p. Vondrová.

Ing. Sylva Kostková – záznamy ze ZMČ jak je to podle zákona.

Diskuse : místostarosta, Tomáš Kopecký, Ing. Kašpaříková.

p. Vondra – dotaz proč jsou zápisy z RMČ zveřejňovány na webu se zpožděním ?

Odpověděl starosta.

p. Brtníková – dotaz, jak dlouho dopředu věděla ředitelka o logopedické třídě.

Diskuse : starosta, p. Přikrylová, p. Porubanová, Ing. Miroslav Dorazil, p. Hudečková, p. Kirchner.

Ing. Chvátal – dotaz zda mohou vystoupit občané v bodě 7a.

Odpověděl : Mgr. Martin Melichar.

p.Kirchner – dotaz, zda by nemohla být preseční listina, aby se podepsali občané souhlasící s nahráváním ZMČ.

Diskuse : Ing. Miloslav Blažek, p. Brtníková, p. Meluzín, Tomáš Kopecký, Ing. Kašpaříková.

 

Bod 7a. programu ZMČ – Vyjádření ke směně pozemků v k.ú.Holásky

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Bytového odboru MMB o vyjádření ke směně pozemků v k.ú. Holásky p.č.2365, 2369 a 2371 ve vlastnictví společnosti KOMFORT, a.s. a pozemků p.č. 2368 a 2370 ve vlastnictví společnosti KOMFORT – Jezera, s.r.o. za pozemky (části) p.č. 2364, 2363, 2362/2 a 2362/1 ve vlastnictví města Brna.

Rada na své 48/VI. schůzi pod bodem programu 7. požadovala projednání směny pozemků v k.ú. Holásky dle žádosti Bytového odboru MMB v Komisi výstavby, dopravy a správy majetku.

Rada na své 49/VI. schůzi pod bodem programu 8. se seznámila se stanoviskem Komise výstavby, dopravy a správy majetku a nepřijala v této věci usnesení.

Rada na své 60/VI. schůzi pod bodem programu 21. doporučila zastupitelstvu nedoporučit směnu pozemků v k.ú. Holásky p.č.2365, 2369 a 2371 ve vlastnictví společnosti KOMFORT, a.s. a pozemků p.č. 2368 a 2370 ve vlastnictví společnosti KOMFORT – Jezera, s.r.o. za pozemky (části) p.č.2364, 2363, 2362/2 a 2362/1 ve vlastnictví města Brna.

Pozemky nejsou svěřeny městské části Brno-Tuřany s výjimkou pozemku p.č. 2362/1, který je pronajat paní Věře Klimešové, a pozemku p.č. 2364, který je pronajat paní Jaroslavě Arramendiové. Dle sdělení Ing. Flekrové z Bytového odboru, společnost KOMFORT, a.s. ponechá pozemky získané směnou v nájmu jejich uživatelům až do doby zahájení výstavby.

Diskuse : starosta, místostarosta, Ing. Miroslav Dorazil, Tomáš Kopecký, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Kašpaříková, Ing. Chvátal, p. Meluzín, p. Králová.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany nedoporučuje směnu pozemků v k.ú. Holásky p.č. 2365, 2369 a 2371 ve vlastnictví společnosti KOMFORT,a.s. a pozemků p.č. 2368 a 2370 ve vlastnictví společnosti KOMFORT – Jezera, s.r.o. za pozemky části p.č. 2364, 2363, 2362/2 a 2362/1 ve vlastnictví města Brna dle zákresu uvedeného v příloze. Zastupitelstvo MČ Brno- Tuřany naopak doporučuje pozemky ve vlastnictví města Brna využít například pro plánovanou výstavbu domů s pečovatelskou službou.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 7b. programu ZMČ – Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita u letiště Brno-Tuřany

Ing. Miroslav Dorazil předložil tento bod k projednání s tímto návrhem usnesení.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany se zavazuje k vytvoření pracovní skupiny složené z koaličních i opozičních zastupitelů (odbornosti blízké územnímu plánování), která bude mít na starosti oslovit zadavatele územní studie s žádostí o zapojení se do procesu pořízení této studie (zejm. vyžádání a možnost připomínkování zadání studie, zajistit u zadavatele možnost připomínkování územní studie před dokončením – převzetím odběratelem), a která se bude aktivně zabývat danou problematikou a bude včasně informovat občany a Zastupitele městské části Brno-Tuřany o procesu a vývoji pořizování této studie.

Diskuse : starosta, Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Kašpaříková.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 8. programu ZMČ – Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období

1-9/2012.

Rada na své 59/VI. schůzi pod bodem programu č. 5 vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012 a požadovala, aby o stavu plnění rozpočtu bylo informováno Zastupitelstvo.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-9/2012.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 9. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č. 13/2012

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 13/2012.

Rada na své 60/VI. schůzi pod bodem programu č. 10 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 13/2012, které tvoří přílohu č. 4 zápisu.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2012, které tvoří přílohu usnesení.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Novela obecně závazné vyhlášky č.21/2011 – spalování suchých rostlinných materiálů

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna o projednání návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

Rada na své 59/VI. schůzi pod bodem programu 12 doporučila Zastupitelstvu souhlasit s návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany souhlasí s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

 

Bod 11. programu ZMČ – Vyjádření k nabídce prodeje ideální poloviny pozemku p.č. 833 v k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Miroslava Krejčího, Jubilejní 26, Brno o vyjádření k nabídce prodeje jeho ideální poloviny pozemku p.č. 833 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 59/VI. schůzi pod bodem programu 29. doporučila Zastupitelstvu doporučit koupi ideální poloviny pozemku p.č. 833 k.ú. Brněnské Ivanovice od pana Miroslava Krejčího, Jubilejní 26, Brno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje koupi ideální poloviny pozemku p.č. 833 k.ú. Brněnské Ivanovice od pana Miroslava Krejčího, Jubilejní 26, Brno.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – hlasování zpochybněno

nové hlasování

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2 – hlasování zpochybněno

nové hlasování

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Vyjádření k nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Tuřany do vlastnictví města Brna

Po upozornění Ing. Zdeňkem Oprchalem bylo opraveno chybné katastrální území Brněnské Ivanovice na k.ú. Tuřany.

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Tuřany do vlastnictví města Brna.

Rada na své 59/VI. schůzi pod bodem programu 30. doporučila Zastupitelstvu doporučit nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Tuřany do vlastnictví města Brna.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 oba v k.ú. Tuřany do vlastnictví města Brna.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – zpochybněno

nové hlasování

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 13. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Josefa Vymazala, Zapletalova 51, Brno o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska.

Rada na své 59/VI. schůzi pod bodem programu 32. doporučila Zastupitelstvu doporučit prodej pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska panu Josefovi Vymazalovi, Zapletalova 51, Brno s výjimkou rezervy pro budoucí komunikaci (8m).

Pozemek není svěřen městské části Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany doporučuje prodej pozemku p.č. 463 v k.ú. Dvorska, s výjimkou rezervy pro budoucí komunikaci (8m) panu Josefovi Vymazalovi, Zapletalova 51, Brno.

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 14. programu ZMČ – Různé

Ing. Miroslav Dorazil – chce poděkovat úřadu za rychlé zajištění náhradního zrcadla na ulici Sladovnické.

Miroslav Tesař – dotaz, zda jde něco udělat s výstupní zastávkou na ulici Na Návsi.

Odpověděl místostarosta.

 

Bod 15. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání v 20:37 hodin.

 

 

Zapsala: Ing. Iva Slaninová                 Miroslav Tesař Ing. Zdeněk Oprchal                      Bc. Aleš Jakubec
ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu                starosta MČ Brno-Tuřany

 


_________________________                ________________________                    ___________________________