Zápis z 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 23.2.2012

Zápis z 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany ze dne 23.2.2012

12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

ZÁPIS

z 12/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se konalo dne 23.2.2012 od 18:00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Vlasta Hrdlíková

Za ÚMČ byly dále přítomny: Mgr. Renata Pokorná – vedoucí OV, Ing. Jitka Gallová – vedoucí OST, Ing. Radka Svačinová – vedoucí OE, MVDr. Dagmar Malá – referentka životního prostředí

Jednání Zastupitelstva zahájil starosta Bc. Aleš Jakubec v 18:01 hodin. Zasedání bylo řádně svoláno. Přítomno je 15 členů Zastupitelstva.

 

Bod 1. programu ZMČ – Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu)

Starosta určil pro 12/VI. zasedání ZMČ pomocného sčitatele Ing. Radku Svačinovou, vedoucí OE a zapisovatelku Ing. Ivu Slaninovou, referentku samosprávy ÚMČ.

 

Starosta navrhl zvolit Mgr. Markétu Bláhovou a Tomáše Kopeckého ověřovateli zápisu z 12/VI. zasedání ZMČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany volí pro 12/VI. zasedání Zastupitelstva ověřovateli zápisu Mgr. Markétu Bláhovou a Tomáše Kopeckého.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 – schváleno

 

Starosta přečetl návrh programu 12/VI. zasedání Zastupitelstva a vyzval členy Zastupitelstva k jeho případnému doplnění.

Ing. Zdeněk Oprchal navrhl na základě návrhu občana zařazení bodu 8a – Zveřejňování videozáznamů z veřejných schůzí Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 8a Zveřejňování videozáznamů z veřejných schůzí Zastupitelstva MČ Brno-Tuřanydoprogramu 12/VI. zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 7 – usnesení nebylo přijato

 

V 18:07 se na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany dostavila Mgr. Marie Havlátová, přítomno je 16 členů Zastupitelstva.

 

Starosta dal hlasovat o programu 12/VI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 12/VI. zasedání Zastupitelstva takto:

1. Technický bod

2. Námitky členů Zastupitelstva kzápisu zpředchozího zasedání Zastupitelstva

3. Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

4. Dotazy kusnesením zjednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva

6. Informace o jednáních starosty a místostarosty

7. Návrhy a podněty občanů

8. Rozpočtové opatření č. 1/2012

9. Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany

10. Novela vyhlášky o místních poplatcích

11. Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

12. Změna Územního plánu města Brna, ul. Ledárenská, p.č. 2268, vk.ú. Holásky

13. Změna Územního plánu města Brna, ul. Karkulínova, plocha R, k.ú. Tuřany

14. Vyjádření kprodeji pozemku části p.č. 779/1k.ú. Brněnské Ivanovice

15. Vyjádření kesměně pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska

16. Různé

17. Závěr

 

Hlasování: pro 15 , proti 1 , zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 2. programu ZMČ – Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva

Nebyly vzneseny žádné námitky.

 

Bod 3. programu ZMČ – Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva

Starosta konstatoval, že nevyplynuly žádné úkoly.

 

Bod 4. programu ZMČ – Dotazy k usnesením z jednání Rady

Nebyly vzneseny žádné dotazy.

 

Bod 5. programu ZMČ – Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

Ing. Miroslav Dorazil – informoval o 4/VI. schůzi Kontrolního výboru, která se konala dne 14.02.2012.

Ing. Josef Panáček – informoval o 7/VI. schůzi Finančního výboru, která se konala dne 16.2.2012.

 

Bod 6. programu ZMČ – Informace o jednáních starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta informovali o svých jednáních v období od 2.1.2012 do 23.2.2012. Informace o jednáních v písemné podobě obdrželi všichni členové Zastupitelstva.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz, co bylo předmětem jednání s firmou AŽD.

Odpověděl starosta.

– co bylo obsahem jednání s paní náměstkyní Ing. Janou Bohuňovskou a firmou HB Real.

Odpověděl starosta.

Starosta dále informoval o přepadání a okrádání seniorů v naší městské části.

 

Bod 7. programu ZMČ – Návrhy a podněty občanů

Mgr. Hersheyová – dotaz, kdo je nyní předseda Komise dopravy a veřejného pořádku.

Odpověděl starosta.

– dotaz na konkrétní kroky starosty v souvislosti s kompenzačním fondem. Proč se starosta nevyjádřil k dopisu z Jihomoravského kraje ?

Odpověděl starosta, bude se prověřovat doručení dopisu na městskou část Brno-Tuřany .

 

Ing. Meluzín – požadavek na zveřejňování videozáznamů ze zasedání Zastupitelstva na internetových stránkách městské části.

Diskuse : starosta, tajemník, Ing. Chvátal, místostarosta, Ing. Kašpaříková, Ing. Spisar, Mgr. Bc. Petr Foltýn, Mgr. Hersheyová, Ing. Meluzín, Ing. Miloslav Blažek, Ing. Miroslav Dorazil, p.Saks

Ing. Chvátal – dotazy ohledně termínu vydávání Listů a jejich elektronické podoby.

Odpověděl starosta, místostarosta.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz ohledně videa na internetových stránkách městské části.

Odpověděl starosta.

Ing. Sylva Kostková – dotaz ohledně přepadání a okrádání seniorů v naší městské části.

Odpověděl starosta.

Diskuse: Ing. Kašpaříková, Mgr. Hersheyová.

Antonín Tůma podal návrh na zařazení bodu 7a – Odvolání starosty MČ Brno-Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje zařazení bodu 7a Odvolání starosty MČ Brno-Tuřanydoprogramu 12/VI. zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Tuřany.

Hlasování: pro 7, proti 4, zdržel se 5 – usnesení nebylo přijato

Diskuse: Ing. Chvátal.

 

Bod 8. programu ZMČ – Rozpočtové opatření č. 1/2012

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 1/2012.

Rada na své 40/VI. schůzi pod bodem programu č. 7 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 1/2012, které tvoří přílohu č. 3 zápisu.

Diskuse : Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012, které tvoří přílohu usnesení.

Hlasování: pro 11 , proti 2 , zdržel se 2, nehlasoval 1 – schváleno

 

Bod 9. programu ZMČ – Výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany, která byla provedena Odborem interního auditu a kontroly MMB v období od 15.11.2011 do 23.12.2011.

Rada na své 40/VI. schůzi pod bodem programu č. 5 vzala na vědomí výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany, která byla provedena Odborem interního auditu a kontroly MMB v období od 15.11.2011 do 23.12.2011, a požadovala, aby o výsledku kontroly bylo informováno Zastupitelstvo.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí výsledek kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Tuřany, která byla provedena Odborem interního auditu a kontroly MMB v období od 15.11.2011 do 23.12.2011.

Hlasování: pro 15 , proti 0 , zdržel se 0, nehlasoval 1 – schváleno

 

Bod 10. programu ZMČ – Novela vyhlášky o místních poplatcích

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru rozpočtu a financování MMB o vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2011.

Rada na své 39/VI. schůzi pod bodem programu 19 doporučila Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2011.

Diskuse: Ing. Miroslav Dorazil, starosta.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2011.

Hlasování: pro 15 , proti 0, zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 11. programu ZMČ – Novela vyhlášky města Brna o regulaci veřejné produkce hudby

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru vnitřních věcí MMB o podání případných návrhů (stanovení míst, na kterých by měla být veřejná produkce hudby upravena) na změnu přílohy vyhlášky města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Rada na své 40/VI. schůzi pod bodem programu 8 doporučila Zastupitelstvu souhlasit se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Hlasování: pro 16 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 12. programu ZMČ – Změna Územního plánu města Brna, ul. Ledárenská, p.č. 2268, v k.ú.Holásky

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh na změnu Územního plánu města Brna, ul. Ledárenská, p.č. 2268, v k.ú.Holásky, z návrhové plochy komunikace místního významu na stabilizovanou plochu BP.

Rada se na své 39/VI. schůzi dne 1.2.2012 pod bodem 7. programu doporučila Zastupitelstvu odročit projednání navržené změny do doby po schválení Regulačního plánu v Aleji.

Diskuse: Antonín Tůma, starosta.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany odročuje projednání návrhu na změnu Územního plánu města Brna, ul. Ledárenská, p.č. 2268, v k.ú.Holásky, z návrhové plochy komunikace místního významu na stabilizovanou plochu BP do doby po schválení Regulačního plánu V Aleji.

Hlasování: pro 14 , proti 0 , zdržel se 1, nehlasoval 1 – schváleno

 

Bod 13. programu ZMČ – Změna Územního plánu města Brna, ul. Karkulínova, plocha R, k.ú. Tuřany

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh na změnu Územního plánu města Brna v návrhové ploše R při ulici Karkulínově, v k.ú. Tuřany, z návrhové plochy R (zvláštní plochy pro rekreaci) na plochu pro bydlení.

Žádost podali vlastníci pozemků p.č. 3971, 3972/1, 3972/2, 3975, 3978, k.ú. Tuřany.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje ponechat návrhovou plochu R při ulici Karkulínově beze změny.

Hlasování: pro 15 , proti 0 , zdržel se 1 – schváleno

 

Bod 14. programu ZMČ – Vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření k prodeji pozemku části p.č. 779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Rada na své 37/VI. schůzi pod bodem programu 6. doporučila Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemku části p.č. 779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze č. 5 zápisu.

Rada dále nedoporučila pronájem pozemku části p.č. 779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze č. 5 zápisu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany nedoporučuje prodej pozemku části p.č. 779/1 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačené v příloze usnesení.

Hlasování: pro 16 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 15. programu ZMČ – Vyjádření ke směně pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření ke směně pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za pozemek p.č. 308/9 k.ú. Dvorska ve vlastnictví Jaroslavy Arnoldové.

Rada na své 39/VI. schůzi pod bodem programu 22. doporučila Zastupitelstvu doporučit směnu pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za celý pozemek p.č. 308/9 k.ú. Dvorska ve vlastnictví Jaroslavy Arnoldové.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany doporučuje směnu pozemku p.č. 308/17 k.ú. Dvorska ve vlastnictví města Brna za celý pozemek p.č. 308/9 k.ú. Dvorska ve vlastnictví Jaroslavy Arnoldové.

Hlasování: pro 16 , proti 0 , zdržel se 0 – schváleno

 

Bod 16. programu ZMČ – Různé

Starosta přečetl 3 informativní zprávy :

1. Informace o harmonogramu výběrového řízení na zhotovitele stavby Měšťanská – nástavba

2. Informace ohledně rekonstrukce křižovatky Kaštanová-Popelova

3. Investiční akce – Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně – ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby a sdělení termínu zahájení 04/2012. 

 

Ing. Miroslav Dorazil – připomínka k článku „Nový televizor ve škole” zveřejněném na stránkách ZŠ Měšťanská.

Diskuse: ředitelka, starosta, Ing. Miroslav Dorazil, Mgr. Bc. Petr Foltýn, Ing. Miloslav Blažek, p. Polák, Ing. Foltýn. 

Pí Sedláková – dotazy a připomínky k průběhu tomboly na plese městské části.

Odpověděl starosta, místostarosta.

Ing. Miroslav Dorazil – dotaz k článku Mgr. Bc. Petra Foltýna zveřejněném na stránkách ČSSD MO Brno-Tuřany.

Diskuse: starosta, Mgr. Bc. Petr Foltýn, Tomáš Kopecký.

Antonín Tůma – dotaz zda se dá zařídit koš na výkaly pro pejskaře na ulici Ledárenská.

Odpověděl starosta, MVDr. Dagmar Malá.

– dotaz na popisná čísla na rohu ulic Šípková a Podlipná.

Odpověděla Ing. Jitka Gallová.

Ing. Sylva Kostková – dotaz, zda může Zastupitelstvo pomoci ve věci sousedských vztahů na ulici Ledárenská.

Odpověděl starosta.

Ing. Miloslav Blažek – připomínka k údržbě remízků u Holáseckých jezer.

Odpověděla MVDr. Dagmar Malá.

Diskuse: starosta, Ing. Sylva Kostková.

 

Bod 17. programu ZMČ – Závěr

Starosta poděkoval členům Zastupitelstva za konstruktivní jednání, poděkoval všem přítomným občanům a ukončil zasedání v 19:54 hodin.

Zapsala: Ing. Iva Slaninová

Mgr. Markéta Bláhová Tomáš Kopecký
ověřovatelka zápisu ověřovatel zápisu

Bc. Aleš Jakubec
starosta MČ Brno-Tuřany