Sociálně právní ochrana dětí

Základní informace k životní situaci

 

Sociálně právní ochranou dětí se dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí rozumí zejména:

a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

 

Sociálně právní ochrana je zaměřena zejména na děti:

a) jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské

zodpovědnosti

b) na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají školní docházku, požívají alkoholické nápoje, živí se prostitucí, spáchaly přestupek nebo trestný čin apod.),

d) které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu,

e) na kterých byl spáchán trestný čin,

f) které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců,

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu,

h) které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů, příp. jiných osob odpovědných za jejich výchovu

 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

– rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezl. dítěte

– nezletilé dítě

– školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány

– každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Návrhy, podněty, poradenská činnost, výchovná opatření, opatření k ochraně dítěte, správní řízení, podněty k soudu, výchovné zprávy k soudu ve věci výkonu rodičovské zodpovědnosti,  zajištění neodkladné pomoci dětem, provádění šetření, vyhodnocování situace dítěte, napomenutí, dohled, uložení povinnosti využít odborné poradenské zařízen.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Osobní návštěva, telefonicky, písemně, e-mailem.

 

Na které instituci životní situaci řešit

 

Úsek tajemníka, Oddělení sociálních věcí, Úřadu městské části města Brna, Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno-Tuřany

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úsek tajemníka, Oddělení sociálních věcí, ÚMČ Brno–Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno, Mgr. Markéta Vlachová, pondělí a středa 8 – 17 hod., tel. 545 128 234, 778 410 886, vlachova@turany.cz nebo Mgr. Klára Rotreklová, pondělí a středa 8 – 17 hod., tel. 545 128 235, 725 457 444, rotreklova@turany.cz

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Průkazy totožnosti, rodné listy dětí, rozsudky soudů, dále dle individuální situace

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Nepoužívají se

 

 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Sociálně právní ochrana dětí je poskytována bezplatně

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Pro správní řízení platí lhůty podle správního řádu 500/2004 Sb.

Krizové situace bezodkladně.

 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Zařízení s výkonem sociálně právní ochrany dětí, školy, zdravotnická zařízení, soud, školská a jiná obdobná zařízení, poradny

 

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Dle životní situace

 

Elektronická služba, kterou lze využít

vlachova@turany.cz

rotreklova@turany.cz

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje, jaké jsou související předpisy

 

zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů

sdělení č. 104/1991 Sb. – Úmluva o právech dítěte

zákon č.89/2012 Sb. Občanský zákoník

zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád ve znějí pozdějších předpisů

zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních

zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže

zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péče ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

zákon 128/2000 Sb. o obcích

zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Proti správnímu rozhodnutí lze podat odvolání k Magistrátu města Brna do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Všeobecného odboru ÚMČ Brno-Tuřany, který rozhodnutí vydal.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Rodiče a osoby odpovědné za výchovu dětí jsou povinni spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí, dostavovat se k jednání, předložit listiny a další doklady a poskytnout nezbytné informace, je-li jich třeba pro výkon sociálně právní ochrany, umožnit návštěvu zaměstnance orgánu sociálně právní ochrany dětí v obydlí, případně v jiném prostředí, kde dítě žije. Za neplnění povinnosti může být uložena pokuta do 20.000,- Kč

 

Nejčastější dotazy

 

Kde získám kontakt, informaci, radu, na jaké instituce se mohu obrátit, co tam mohu řešit, jak mám postupovat, co vykonává sociální pracovník sociálně právní ochrany dětí

 

 

 • sociální pracovník vykonává sociálně právní ochranu dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., vede jejich evidenci, spisy.
 • poskytuje poradenství a pomoc občanům, zejména dětem, kteří žijí
 • v mimořádně obtížných poměrech
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka dětí
 • podává soudu výchovné zprávy ve věci výkonu rodičovské zodpovědnosti, podává podněty a návrhy k zahájení řízení
 • rozhoduje v 1. stupni o výchovných opatřeních, ruší je
 • rozhoduje v 1. stupni o uložení povinnosti rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít odbornou poradenskou pomoc, ruší tuto povinnost
 • poskytuje pomoc dětem v naléhavých případech, podává návrh na předběžné opatření
 • provádí šetření v rodinách
 • vykonává funkci kurátora
 • uděluje souhlas s pobytem dítěte mimo zařízení
 • účastní se trestního řízení proti mladistvým a dětem mladším 15 let

 

Další informace

Při řešení otázek dětí ve vztahu k cizině je zřízen Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, Šilingrovo náměstí ¾, 602 00 Brno, tel. 542 215 522. Je úřadem s celostátní působností, zajišťuje zejména pomoc při vymáhání výživného ze zahraničí a do zahraničí, řeší problematiku případu mezinárodních únosů dětí, zajištění práva styku, mezinárodní osvojení. Náhradní rodinnou péči – osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče – zajišťuje Magistrát města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, tel. 542 173 731 

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, související životní situace a návody, jak je řešit

kontakty, odkazy, informace

 

 

 

Za správnost popisu odpovídá útvar

Úsek tajemníka, Oddělení sociálních věcí, ÚMČ Brno–Tuřany.

 

Kontaktní osoba

Úsek tajemníka, Oddělení sociálních věcí, ÚMČ Brno–Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno, Mgr. Markéta Vlachová, pondělí a středa 8 – 17 hod., tel. 545 128 234, 778 410 886, vlachova@turany.cz nebo Mgr. Klára Rotreklová, pondělí a středa 8 – 17 hod., tel. 545 128 235, 725 457 444, rotreklova@turany.cz

 

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

 1. 12. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

15. 9. 2021

 

Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno