Poplatek ze vstupného

Formuláře ke stažení:

Oznámení o pořádání akce

Vyuctovani poplatku ze vstupneho

 

Základní informace k životní situaci

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného.

Pro účely tohoto místního poplatku se rozumí:

  • sportovními akcemi: veřejnosti přístupná utkání a vystoupení, jakékoliv sportovní a tělovýchovné soutěže, a to ve všech sportovních odvětvích, všechna mezinárodní, mezistátní sportovní utkání a soutěže nebo benefiční a exhibiční vystoupení
  • prodejními akcemi: burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy
  • reklamními akcemi: akce k propagaci služeb, zboží a akcí
  • vstupným: peněžitá částka, kterou zaplatí účastník akce za to, že se jí může zúčastnit
  • vstupenkou: doklad opravňující ke vstupu na akci.

Správcem poplatku pro akce pořádané na území městské části Brno-Tuřany je Úřad městské části Brno-Tuřany.

Poplatku nepodléhají akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, což pořadatel do 15 dnů po skončení akce doloží příslušnému správci poplatku.

Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané školami, dětskými a mládežnickými organizacemi a městem Brnem.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen nejméně 8 dnů před konáním akce písemně ohlásit Odboru ekonomickému Úřadu městské části Brno-Tuřany (správce poplatku) druh a název akce, datum a dobu zahájení a ukončení akce, místo konání a jeho kapacitu, a to i v případě akcí poplatku nepodléhajících nebo od poplatku osvobozených.

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit svoje plné jméno nebo název, bydliště (sídlo), rodné číslo, IČO, právnická osoba uvede svůj statutární orgán, případně osoby, které jsou za ni oprávněny jednat před správcem poplatku, podnikatelský subjekt uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém má soustředěny své peněžní prostředky.

Do 15 dnů po skončení akce, případně – nejedná-li se o jednorázovou akci – do 15 dnů po skončení měsíce, v němž akce probíhala, podá poplatník správci poplatku písemné hlášení, v němž uvede všechny údaje potřebné k přezkoumání správnosti výpočtu poplatku, zejména počet prodaných vstupenek podle jejich druhů (ceny), výši vybraného vstupného celkem a výši poplatku, který má být zaplacen. Celková částka vybraného vstupného bude před výpočtem výše poplatku snížena o daň z přidané hodnoty, byla-li v ceně vstupného obsažena. Vypočtený poplatek je splatný do 20 dnů po skončení akce. V případě akce, která svým trváním nepřesahuje dobu jednoho kalendářního měsíce je poplatek splatný do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž akce probíhala.

Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku, v ostatních případech je poplatek stanovený paušální částkou splatný nejpozději 1. den období, na které je paušál stanoven.

Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a tu předkládat na výzvu správci poplatku ke kontrole, uvádět na vstupence označené pořadovým číslem cenu, datum a hodinu konání akce, jméno pořadatele a výši daně z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním ohlášení akce učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

 

Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení o pořádání akce

Vyuctovani poplatku ze vstupneho

 

Formuláře jsou k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

 

Jaké jsou poplatky

Místní poplatek ze vstupného v MČ Brno-Tuřany: 10 % ze vstupného

Akce místních spolků, akce pro děti a důchodce:      0 % ze vstupného

 

Poplatek je možné zaplatit

  • v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.
  • převodem na účet: č.ú. 19-16622621/0100, variabilní symbol Vám sdělíme na vyžádání: tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejméně 8 dnů před konáním akce je poplatník povinen podat písemné ohlášení akce.

Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat písemné hlášení o akci (viz bod 6 tohoto postupu).

Do 20 dnů ode dne podání hlášení o akci vypočtený poplatek zaplatit.

 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Elektronická služba, kterou lze využít 

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška statutárního města Brna č. 32/2022, o místních poplatcích

 

Jaké jsou související předpisy

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

 

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

 

Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2023

Popis byl naposledy aktualizován: 7. 3. 2023

Datum konce platnosti popisu: Nestanoveno