Formuláře ke stažení:

Pravidla dotace a záštity 2024

Žádost dotace a NFV 2024

Základní informace k životní situaci

Městská část Brno-Tuřany poskytuje ze svého rozpočtu individuální dotace a návratné finanční výpomoci zejména na tyto aktivity:

  • podporu žadatelů působících v oblasti kultury, mládeže, tělovýchovy a sociální a zájmové činnosti na území městské části Brno-Tuřany,
  • podporu kulturních, školských, mládežnických, sportovních a sociálních akcí a projektů konaných na území městské části Brno-Tuřany nebo propagující městkou část Brno-Tuřany,
  • podporu perspektivních kulturních, školských, mládežnických, sportovních a sociálních aktivit,
  • podporu činností, které rozvíjejí kulturní úroveň, vzdělání, morálku a estetické cítění občanů, zvláště dětí a mládeže,
  • podporu zvláště významných uměleckých a kulturních počinů,
  • podporu akcí mládežnických organizací a tělovýchovných jednot,
  • podporu sociálních programů a jednorázových akcí se sociálním zaměřením.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba (zpravidla spolek), která žádá o dotaci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá písemnou žádost o poskytnutí individuální dotace nebo návratné finanční výpomocí.

Žádost o poskytnutí individuální dotace nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu MČ Brno-Tuřany musí být sepsána na formuláři Žádost o poskytnutí individuální dotace nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu MČ Brno-Tuřany (příloha č. 1 Pravidel).

Žadatel je povinen předložit Úřadu městské části Brno-Tuřany do data stanoveného ve smlouvě vyúčtování poskytnuté dotace, doložené kopiemi faktur nebo jinými účetními doklady.

Přiznání dotace je podmíněno povinností, že nevyčerpanou dotaci je žadatel povinen vrátit městské části Brno-Tuřany do stanoveného termínu.

O žádosti rozhoduje Rada městské části Brno-Tuřany. O žádosti o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci nad 50.000,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany.

V případě, že žádost nebude splňovat všechny předepsané náležitosti, bude žadatel nejprve vyzván k opravení žádosti, a pokud výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno, bude žádost odmítnuta.

Po schválení poskytnutí individuální dotace bude s žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Po schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci bude s žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

Na poskytnutí individuální dotace a návratné finanční výpomoci není právní nárok.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na příslušném formuláři doručené poštou, elektronicky nebo osobně na podatelně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.

Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Ing. Tomáš Hornoch, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 241, hornoch@turany.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněnému formuláři žádosti o individuální dotaci nebo návratnou finanční výpomoc musí žadatel přiložit zejména

 • Kopii smlouvy o zřízení běžného účtu (nesmí se jednat o termínovaný účet),
 • Zakladatelskou listinu obsahující způsob jednání za právnickou osobu, není-li tento údaj dostupný z veřejných rejstříků,
 • Úplný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů dle ust. § 10a odst. 3 písm. f) bodu 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (pokud je žadatelem právnická osoba v právní formě: nadace nebo nadačního fondu, ústavu, obecně prospěšné společnosti, spolku nebo pobočného spolku, zájmového sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní organizace, a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., lze nahradit předložením částečného výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů)
 • Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby (dle přílohy žádosti).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pravidla dotace a záštity 2024

Žádost dotace a NFV 2024

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, ekonomický odbor, Ing. Tomáš Hornoch, nebo na www.turany.cz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je povinen předložit Úřadu městské části Brno-Tuřany do data stanoveného ve smlouvě vyúčtování poskytnuté dotace, doložené kopiemi faktur nebo jinými účetními doklady.

Elektronická služba, kterou lze využít 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, Statut města Brna v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro poskytnutí individuální dotace a návratné finanční výpomoci a Pravidla pro udělení záštity Starosty městské části Brno-Tuřany

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při použití dotace či návratné finanční výpomoci v rozporu s uzavřenou smlouvou či při porušení jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy je příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci povinen ji na písemné vyzvání poskytovatele vrátit.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Záštity starosty MČ

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Hornoch

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2024

Popis byl naposledy aktualizován: 25. 1. 2024

Datum konce platnosti popisu: Nestanoveno