Změna jména a příjmení

O změnu příjmení může fyzická osoba požádat, jestliže je její příjmení hanlivé, směšné nebo má-li pro to závažný důvod.

 

Kdy není změna povolená? Jde-li o změnu osoby ženského pohlaví na mužské jméno, osoby mužského pohlaví na ženské jméno, na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké a na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů

Žádost se podává na matriku podle místa trvalého pobytu s ní předloženy příslušné doklady.

 

 1. Doklady potřebné pro vyřízení žádosti:
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu),
 • rodný, popřípadě oddací list, doklad o uzavření partnerství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jestliže je osoba rozvedený/á,
 • úmrtní list, jestliže je osoba vdovec/vdova,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list partnera, pokud osoba žil/a v registrovaném partnerství,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky, který lze nahradit občanským průkazem, případně průkazem o povolením k pobytu,
 • doklad o státním občanství – občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, listina o udělení nebo nabytí státního občanství České republiky,
 • písemný souhlas druhého manžela se změnou příjmení, jestliže její manželství trvá,
 • vyplněná žádost o změnu jména nebo příjmení,
 • uhrazení správního poplatku.
 1. Žádá-li o změnu jména či příjmení rodič nezletilého dítěte, pak k písemné žádosti předloží:
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu),
 • rodný list dítěte,
 • doklad o státním občanství dítěte (platný cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, občanský průkaz),
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte na území České republiky (lze nahradit občanským průkazem dítěte),
 • písemný souhlas druhého rodiče se změnou jména/příjmení s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • písemný souhlas dítěte staršího 15 let se změnou jména/příjmení.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

 

Žádost změny jména_příjmení

Žádost změny jména_příjmení pro nezletilé dítě

Souhlas manžela se změnou příjmení své manželky

Souhlas manželky se změnou příjmení svého manžela

Souhlas otce_matky se změnou jména_příjmení pro své nezletilé dítě

Souhlas nezletilého dítěte se změnou jména_příjmení

 
 
 

Změna příjmení po rozvodu manželství

Ten z manželů, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela/manželky, může do šesti měsíců po rozvodu oznámit, že opět přijímá své dřívější příjmení. Může tak učinit na kterékoliv matrice. To platí i tehdy, když po sňatku přijal/a příjmení manžela/manželky a k tomuto společnému příjmení připojoval/a své dosavadní příjmení.  

K vyplněnému oznámení na matrice předložíte:

 

 • doklad totožnosti, tedy občanský průkaz, cestovní doklad nebo průkaz o povolení k pobytu,
 • oddací list,
 • rozsudek o rozvodu manželství s vyznačeným údajem o nabytí právní moci.

Pokud promeškáte lhůtu šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, můžete požádat na matrice podle místa vašeho svého trvalého bydliště o povolení změny příjmení.

 

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ:

 

Oznameni-o-prijeti-drivejsiho-prijmeni-po-rozvodu-manzelstvi