Starosta a místostarosta

Radomír Vondra

Starosta

Politická strana:
Žijeme zde

  545 128 221
  starosta@turany.cz

 • Další informace

  Starosta zastupuje městskou část navenek. Ze své činnosti je odpovědný Zastupitelstvu městské části Brno-Tuřany. Starosta stojí v čele Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Ing. Miroslav Dorazil

Místostarosta

Politická strana:
ODS

  545 128 222
  dorazil@turany.cz

 • Další informace

  Starostu zastupuje místostarosta. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

Úsek tajemníka

Mgr. Jiří Polák

Tajemník

 545 128 231
   polak@turany.cz

 • Další informace

  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce,
  • organizování veřejných zakázek,
  • právní záležitosti.

Lucie Fišerová

Podatelna, pokladna

  545 128 211
  fiserova@turany.cz

 • Další informace

  • přijímání podání
  • pokladna (platba poplatků za psa, pozemek a další)
  • legalizace – ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní
  • vidimace – ověřuje, že opis nebo kopie se doslovně shoduje s předloženou listinou
  • sekretariát starosty a místostarosty
  • hlášení místního rozhlasu

Oddělení sociální péče

Mgr. Markéta Vlachová

Vedoucí oddělení

  545 128 235, 778 410 886
   vlachova@turany.cz

 • Další informace

  • vedení Oddělení sociální péče
  • sociálně právní ochrana dětí
  • ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  • výkon veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti
  • jubilanti

Mgr. Klára Rotreklová

SPOD

  545 128 234, 725 457 444
   rotreklova@turany.cz

 • Další informace

  • sociálně právní ochrana dětí

Odbor všeobecný

Ing. arch. Boris Medek

Vedoucí odboru

545 128 232
medek@turany.cz

 • Další informace

  • vedení Odboru všeobecného
  • investice
  • pronájem, pacht nemovitostí (pozemky, nebytové prostory aj.)

Monika Štikarovska

Matrika

545 128 233
stikarovska@turany.cz

 • Další informace

  • kulturní akce
  • matrika
  • legalizace – ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní
  • vidimace – ověřuje, že opis nebo kopie se doslovně shoduje s předloženou listinou
  • výpisy CzechPOINT
  • požární ochrana
  • veřejné sbírky
  • Kulturně společenské centrum

Ing. Eva Chudáčková

Životní prostředí

545 128 255
chudackova@turany.cz

 • Další informace

  • likvidace černých skládek
  • zajišťování čistoty na veřejném prostranství
  • zajišťování údržby zeleně
  • zajišťování zimní údržby komunikací
  • povolování kácení
  • rybářské lístky

Odbor ekonomický

Ing. Tomáš Hornoch

Vedoucí odboru

  775 857 137, 545 128 241
  hornoch@turany.cz

 • Další informace

  • vedení Odboru ekonomického
  • tvorba a plnění rozpočtu
  • finanční kontrola (řídící a veřejnosprávní)
  • školství
  • příspěvkové organizace a organizační složky z pohledu hospodaření
  • žádosti o dotace a jejich vyúčtování
  • personalistika a mzdy zaměstnanců a zastupitelů

Ing. Eva Koželuhová

Účetní

  545 128 243
  kozeluhova@turany.cz

 • Další informace

  • vedení veškerého účetnictví úřadu, zpracování účetních dokladů
  • provádění plateb
  • sestavování účetních výkazů
  • účtování dle pomocného analytického přehledu
  • tvorba účetní závěrky

Eva Rosenbergová

Poplatky, volby

545 128 242
rosenbergova@turany.cz

 • Další informace

  • místní poplatky
  • organizačně-technické zabezpečení voleb
  • sčítání lidu, domů a bytů ve spolupráci s městem
  • správa budov svěřených MČ, pronájem nebytových prostor, provádění údržby, oprav a revizí budov a bytů
  • inventarizace fyzického majetku a evidence veškerého majetku elektronicky

Odbor stavební a technický

Ing. Jolana Klajsnerová

Vedoucí odboru

545 128 251
klajsnerova@turany.cz

 • Další informace

  • vedení Odboru stavebního a technického
  • stavební úřad
  • silniční správní úřad
  • vodoprávní úřad

Ing. arch. Eva Matoušková

Referent stavebního úřadu

545 128 257
matouskova@turany.cz

 • Další informace

  • stavební úřad

Ing. Eva Pokorná

Referent stavebního úřadu

545 128 258
pokorna@turany.cz

 • Další informace

  • stavební úřad

Zdeňka Martinková

Administrativa

545 128 254
martinkova@turany.cz

 • Další informace

  • vyhledávání dokumentace v archivu
  • administrativní práce

Odbor údržby a péče o veřejné prostranství

Miroslav Pánek

Vedoucí odboru

Jan Burk

Pracovník čety

Libor Hrdlička

Pracovník čety

František Rohm

Pracovník čety

Pavel Šebeček

Pracovník čety