Legalizace a vidimace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

 

 1. Základní informace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

 

Ověření pravosti podpisu se neprovede:

 • jde-li ověřován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně přeložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

 

Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:
 1. prvopis,
 2. již ověřenou vidimovanou listinu,
 3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů
 4. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
 5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí

 

Legalizací ani vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad městské části Brno-Tuřany za obsah listiny neodpovídá.

 

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Legalizace – fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.

Vidimace – kdokoli

 

 1. Jaké jsou podmínky a postup

Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince, aj.).

Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.

 

 1. Jakým způsobem

Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana ústní žádostí.

 

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Legalizace – žadatel předloží platný doklad totožnosti a listinu, na které bude podpis ověřen.

Vidimace – žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena.

 

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Legalizace – za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek 30,-Kč za každý podpis.

Vidimace – za každou i započatou stranu listiny je vybírán správní poplatek 30,-Kč.

Poplatek se platí v hotovosti nebo kartou na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

Osvobození od správních poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Případné pořízení kopie hradí žadatel.

 

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na počkání.

 

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění  pozdějších předpisů,

vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Nejčastější dotazy

Je možné zastoupit občana při legalizaci (ověření pravosti podpisu) formou plné moci?

            Nelze, vždy musí být přítomna osoba, jejíž podpis je legalizován.