Formuláře ke stažení:

Pravidla dotace a záštity 2024
Žádost záštita 2024

Základní informace k životní situaci

Udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany vyjadřuje morální podporu jednorázové akce nebo dlouhodobého projektu v oblasti kulturní, sportovní, volnočasové, či společenské propagující městskou část Brno-Tuřany.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba (zpravidla spolek).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá písemnou žádost o udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany.

Žádost o udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany musí být sepsána na formuláři Žádost o udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany (příloha č. 2 Pravidel Žádost o záštitu).

Žadatel o udělení záštity může současně požádat o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (viz návod na řešení životní situace Poskytování individuálních dotací, nebo návratných finančních výpomocí městskou částí Brno-Tuřany).

Podmínky pro udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany jsou následující

  • jedná se o akci či projekt, které jsou svým charakterem určeny široké veřejnosti,
  • v případě jednorázové akce podání žádosti minimálně 2 měsíce předem,
  • udělení záštity je podmíněno povinností prezentovat městskou část Brno-Tuřany v rámci akce či projektu, a to použitím znaku městské části a označením, že se akce či projekt koná pod záštitou starosty městské části Brno-Tuřany, na všech propagačních materiálech s akcí či projektem souvisejících,
  • udělení záštity je podmíněno souhlasem žadatele s prezentováním záštity ze strany městské části Brno-Tuřany, zejména na internetových stránkách, síti facebook, v Tuřanských listech aj.,
  • starosta městské části Brno-Tuřany je oprávněn, nikoli povinen, účastnit se osobně akce či projektu, přičemž se může dát zastoupit místostarostou městské části Brno-Tuřany, či jiným pověřeným členem Rady městské části Brno-Tuřany.V případě, že žádost nebude splňovat všechny předepsané náležitosti, bude žadatel nejprve vyzván k opravení žádosti, a pokud výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno, bude žádost odmítnuta.
  • O žádosti rozhoduje Rada městské části Brno-Tuřany.

Na udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany není právní nárok.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany na příslušném formuláři doručené poštou, elektronicky nebo osobně na podatelně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno.

Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Ing. Tomáš Hornoch, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 241, hornoch@turany.cz.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář žádosti o udělení záštity starosty městské části Brno-Tuřany.

Zakladatelskou listinu obsahující způsob jednání za právnickou osobu, není-li tento údaj dostupný z veřejných rejstříků.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pravidla dotace a záštity 2024
Žádost záštita 2024

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, ekonomický odbor, Ing. Tomáš Hornoch, nebo na www.turany.cz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je povinen prezentovat městskou část Brno-Tuřany v rámci akce či projektu, a to použitím znaku městské části a označením, že se akce či projekt koná pod záštitou starosty městské části Brno-Tuřany, na všech propagačních materiálech s akcí či projektem souvisejících.

Elektronická služba, kterou lze využít 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro poskytnutí individuální dotace a návratné finanční výpomoci a Pravidla pro udělení záštity Starosty městské části Brno-Tuřany.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Související životní situace a návody, jak je řešit

Poskytování individuálních dotací, nebo návratných finančních výpomocí městskou částí Brno-Tuřany.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Hornoch

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2024

Popis byl naposledy aktualizován: 29. 1. 2024

Datum konce platnosti popisu: Nestanoveno