Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Základní informace k životní situaci

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce, kdy oprávněný příjemce (důchodce) není schopen s ohledem na svůj zdravotní stav přebírat svůj důchod. Zvláštním příjemcem je zpravidla fyzická osoba, rodinný příslušník, která je na základě rozhodnutí ÚMČ Brno-Tuřany ustanovena zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby (důchodce – např. matky, babičky). Toto pravomocné rozhodnutí ÚMČ Brno-Tuřany je zasláno na Českou správu sociálního zabezpečení (důchodové) k dalšímu řízení, kdy následně je k rukám zvláštního příjemce ustanoveného ÚMČ Brno-Tuřany vyplácen důchod za oprávněného (důchodce). Zvláštní příjemce používá dávku podle pokynů a ve prospěch oprávněného.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat podnět apod.)

Oprávněná osoba – příjemce důchodu podle místa trvalého pobytu, nebo  osoba, která chce být zvláštním příjemcem ustanovena.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání podnětu o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na ÚMČ Brno-Tuřany, formuláře jsou k dispozici jak v písemné podobě na ÚMČ, tak i na www.turany.cz.

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů od zahájení řízení.

ÚMČ Brno-Tuřany zruší své rozhodnutí, pokud odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven a nebo pokud zjistí, že zvláštní příjemce neplní své povinnosti.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na ÚMČ Brno-Tuřany, podat písemný podnět, formuláře jsou k dispozici v kanceláři, také je lze získat na webových stránkách a doložit potřebné doklady:

 

  • vyjádřením ošetřujícího lékaře
  • občanský průkaz osoby, která má být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu
  • občanský průkaz dosavadního příjemce důchodu
  • důchodový výměr dosavadního příjemce důchodu
  • doložení dalších dokladů, šetření bude posuzováno dle individuální situace

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení sociální péče ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno, Mgr. Markéta Vlachová, tel. 545 128 235, 778 410 886, vlachova@turany.cz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Informace o lhůtách, opravných prostředcích, právních předpisech

Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je lhůta pro vyřízení 30 dnů. Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení k Magistrátu města Brna, Odboru sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno, prostřednictvím ÚMČ Brno-Tuřany, Oddělení sociální péče, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno, který rozhodnutí vydal. Dalšími právními předpisy, podle kterých se postupuje, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Oddělení sociální péče Úřadu městské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno.

Kontaktní osoby:

Mgr. Markéta Vlachová, tel. 545 128 235, 778 410 886, vlachova@turany.cz.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 31. 5. 2023