Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Základní informace k životní situaci

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce, kdy oprávněný příjemce (důchodce) není schopen s ohledem na svůj zdravotní stav přebírat svůj důchod. Zvláštním příjemcem je zpravidla fyzická osoba, rodinný příslušník, která je na základě rozhodnutí ÚMČ Brno-Tuřany ustanovena zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby (důchodce- např. matky, babičky). Toto pravomocné rozhodnutí  ÚMČ Brno-Tuřany je zasláno na Českou správu sociálního zabezpečení (důchodové) k dalšímu řízení, kdy následně je k rukám zvláštního příjemce ustanoveného ÚMČ Brno-Tuřany  vyplácen důchod za oprávněného (důchodce). Zvláštní příjemce používá dávku podle pokynů a ve prospěch oprávněného.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává oprávněná osoba, příjemce důchodu podle místa trvalého pobytu, ale místo ní s ohledem na její zdravotní stav může žádost podat osoba, která chce být zvláštním příjemcem ustanovena.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na ÚMČ Brno-Tuřany, žádosti jsou k dispozici jak v písemné podobě na ÚMČ, tak i na www.turany.cz. Dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení, výsledkem řízení je vydání rozhodnutí, kterým se ustanoví zvláštní příjemce důchodu, nebo se žádost zamítne. Lhůta pro vyřízení je 30 dnů od zahájení řízení. ÚMČ Brno-Tuřany zruší své rozhodnutí, pokud odpadly důvody,  pro které byl zvláštní příjemce ustanoven a nebo pokud zjistí, že zvláštní příjemce neplní své povinnosti.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na ÚMČ Brno-Tuřany, podat písemnou žádost, formuláře jsou k dispozici v kanceláři, také je lze získat na webových stránkách a  doložit potřebné doklady:

  • písemná žádost na formuláři společně s vyjádřením ošetřujícího lékaře
  • občanský průkaz osoby, která má být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu
  • občanský průkaz dosavadního příjemce důchodu
  • důchodový výměr dosavadního příjemce důchodu
  • doložení dalších dokladů, šetření bude posuzováno dle individuální situace

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor všeobecný, referát sociálních věcí ÚMČ Brno–Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno, Mgr. Markéta Vlachová, pondělí a středa 8 – 17 hod., tel. 545 128 234, 778 410 886,  vlachova@turany.cz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Informace o lhůtách, opravných prostředcích, právních předpisech

Podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád  ve znění pozdějších předpisů je lhůta pro vyřízení 30 dnů. Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení k Magistrátu města Brna, odboru sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno, prostřednictvím ÚMČ Brno,Tuřany, odbor všeobecný, referát sociálních věcí, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno, který rozhodnutí vydal. Dalšími právními předpisy, podle kterých se postupuje je zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný, referát sociálních věcí Úřadu městské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno

Kontaktní osoba

Odbor všeobecný, referát sociálních věcí ÚMČ Brno–Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno, Mgr. Markéta Vlachová, pondělí a středa 8 – 17 hod., tel. 545 128 234, 778 410 886,  vlachova@turany.cz.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
14. 1. 2015