Vydávání rybářských lístků

Soubor ke stažení:

Žádost o vydání rybářského lístku

 

Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany vydává rybářské lístky občanům, kteří mají na území městské části Brno-Tuřany trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v městské části Brno-Tuřany.

Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

Od 1. ledna 2024 se vydávají rybářské lístky pouze na období 30 dnů, 10 let a na dobu neurčitou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky s trvalým pobytem na území MČ Brno-Tuřany nebo cizinec, který se na území MČ Brno-Tuřany zdržuje.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti z poznání ryb a vodních organismů, z biologie ryb a vodních organismů, způsobů lovu ryb, o rybářském hospodaření v rybářských revírech, zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní
 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
 • osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
 • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Tuřany, Ing. Eva Chudáčková, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 255, chudackova@turany.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let čestné prohlášení zákonného zástupce o místě trvalého pobytu žadatele.

K žádosti pro získání prvního rybářského lístku je nutné přiložit:

 • osvědčení o získané kvalifikaci, vydané právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

K žádosti pro získání dalšího rybářského lístku je nutné přiložit:

 • dříve vydaný rybářský lístek popř. jiný doklad, osvědčující, že žadatel již držitelem rybářského lístku byl,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ lze získat na Odboru všeobecném, referátu ŽP, ÚMČ Brno-Tuřany nebo v elektronické podobě zde: Žádost o vydání rybářského lístku

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rybářského lístku

Vydání rybářského lístku pro osoby starší 15 let s dobou platnosti na:

 • 30 dní – 200 Kč
 • 10 let – 500 Kč
 • Na dobu neurčitou – 1 000 Kč

Vydání rybářského lístku pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce*:

 • 10 let – 250 Kč
 • Na dobu neurčitou – 1 000 Kč

* Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Poplatek se platí v hotovosti nebo kartou na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

V případě znehodnocení či ztráty je nutno požádat o vydání nového rybářského lístku. Duplikát vydat nelze.

Navíc nově platí, že 60 dní od změny jména či příjmení dochází k zániku platnosti rybářského lístku – v takových případech je tedy třeba vždy požádat o nový rybářský lístek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje bezodkladně.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním návrhu elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 292/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany nevyhoví zcela žádosti o vydání rybářského lístku, vydá o tom rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru všeobecného Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo neoprávněně loví ryby, dopouští se:

 • přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a hrozí mu pokuta až do výše 8000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,
 • trestného činu podle § 304 trestního zákoníku a hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty (dle odst. 1) nebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dle odst. 2).

Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

Nejčastější dotazy

Od kdy platí rybářský lístek?

Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (30 dní, 10 let nebo na neurčitou dobu).

Čím prokáží mladiství svou identitu?

Mladiství prokáží svou identitu čestným prohlášením zákonného zástupce.

Mohu pro své dítě mladší 15 let získat rybářský lístek bez jeho přítomnosti?

Ano, zákonný zástupce (rodič) musí předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (jestliže má dítě v OP zapsané, rodný list nepředkládá).

Mohu si nechat vystavit rybářský lístek pro někoho jiného?

Ano, ale jen na základě plné moci.

Mohu si nechat vystavit duplikát v případě ztráty lístku?

Ne, současné právní předpisy neumožňují tuto skutečnost. V případě odcizení, ztráty lístku apod. je nutné zažádat o nový rybářský lístek tzn. je nutné předložit Osvědčení o získané kvalifikaci od Rybářského svazu.

Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?

Ano, na takovýchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku. Samotný lov může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Osoba mladší 15 let, která žádá o vydání rybářského lístku, prokazuje svoji identitu dokumentem, který ji pro tyto účely stanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností, například rodným listem.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů – k vydání není nutné potvrzení o složení zkoušky.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor všeobecný Úřadu městské části Brno-Tuřany

Kontaktní osoba

Ing. Eva Chudáčková

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2024

 

Popis byl naposledy aktualizován: 5. 2. 2024

 

Datum konce platnosti popisu: Nestanoveno