Poplatek ze psů

Formuláře ke stažení:

Ohlášení změn držitele psa

 

Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a to městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatník je povinen podat písemné „Ohlášení k poplatku” a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.

Ohlášení psa do evidence je povinen učinit každý držitel psa, a to i v případě, kdy jeho pes poplatku nepodléhá, příp. byl od poplatku osvobozen.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen podat písemné „Ohlášení k poplatku” a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.

Ohlášení psa do evidence je povinen učinit každý držitel psa, a to i v případě, kdy jeho pes poplatku nepodléhá, příp. byl od poplatku osvobozen.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé na pomoci jiné osoby, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jeho převzetí z útulku, a držitelé záchranářských psů

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním učiněným písemně na formuláři „Ohlášení k poplatku – místní poplatek ze psů” (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Formulář je k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Rodinný dům

Základní sazba                                                                         350,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                           500,- Kč/rok

Bytový dům

Základní sazba                                                                      1 500,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                        2 250,- Kč/rok

Pro držitele psa staršího 65 let:

Rodinný dům

Základní sazba                                                                         120,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                           150,- Kč/rok

Bytový dům

Základní sazba                                                                         200,- Kč/rok

Sazba za druhého a každého dalšího psa                           300,- Kč/rok

Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet městské části bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poplatník je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.

Elektronická služba, kterou lze využít 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku  (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2020

Popis byl naposledy aktualizován: 16. 1. 2019

Datum konce platnosti popisu: Nestanoveno