PROGRAM – Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity

Předpokládaný objem finančních prostředků:                 500 000 Kč

Maximální výše dotace na jeden projekt:                          110 000 Kč (max. do výše žádosti)

Lhůta pro podání žádosti:                                                      od 1. 2. 2024 do 28. 2. 2024

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:                                           do konce 6/2024

Účel programu:

Podpora celoročního provozu subjektů poskytujících tělovýchovné a sportovní aktivity konané v městské části Brno-Tuřany. Podpora sportování mládeže na úrovni rekreační, výkonnostní i vrcholové.

Důvody podpory stanoveného účelu:

Zabezpečení celoročního provozu sportovních areálů či zařízení, podpora sportu v městské části Brno-Tuřany.

Okruh způsobilých žadatelů:

Právnické a fyzické osoby s působností a se sportovním areálem či zařízením na území městské části Brno-Tuřany.

Časový harmonogram realizace projektu:

Projekt musí být realizován od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Kritéria pro hodnocení žádosti:

V každé níže uvedené oblasti bude rozděleno 100 procentních bodů. Celková částka vyhrazená na tento program bude rozdělena výsledným poměrem mezi jednotlivé subjekty.

1. Provozní náklady v roce 2023 – započítá se 35 % vahou na celkovém hodnocení

Posuzují se náklady spojené s provozem sportovního areálu či zařízení, tedy pouze:

    • náklady na energie – elektrická energie, voda a plyn
    • osobní náklady spojené s udržováním sportoviště v provozuschopném stavu
    • nájemné – nájemné za budovu či sportoviště

Je nutné doložit (např. fakturami) skutečnou výši nákladů na energie a výši nájemného za budovu či sportoviště.

2. Počet aktivních (platících) členů v roce 2023 – započítá se 10 % vahou na celkovém hodnocení

Posuzuje se celkový počet aktivních, tedy platících, členů daného klubu či spolku. Je nutné doložit seznam těchto osob.

3. Počet aktivních (platících) členů, kteří v roce 2023 nedosáhli 18 let – započítá se 20 % vahou na celkovém hodnocení

Posuzuje se celkový počet aktivních, tedy platících, členů klubu či spolku, kteří v roce 2023 nedosáhli 18 let. Je nutné doložit seznam těchto osob.

4. Korekce ze strany Rady či Zastupitelstva – započítá se 35 % vahou na celkovém hodnocení

Možnost zohlednění znalosti místních poměrů, narovnání zjevných nesrovnalostí či jiné.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti, a to včetně veškerých příloh (v příloze tohoto programu). O poskytnutí dotace z tohoto programu rozhoduje Zastupitelstvo městské části Brno-Tuřany na návrh Rady městské části Brno-Tuřany.

Podmínky pro použití žádosti:

Dotaci lze použít pouze na úhradu provozních nákladů v roce 2024, a to na energie, osobní náklady a nájemné.

 

Vzor žádosti:

Formulář žádosti je uveden v příloze Programu a na internetových stránkách: www.turany.cz.

Formulář ke stažení:

Žádost o dotaci – programová dotace 2024