Pořádání veřejnosti přístupných podniků

Formuláře ke stažení:

Základní informace k životní situaci

Pořadatel nebo provozovatel veřejnosti přístupného podniku pořádaného nebo provozovaného na území městské části Brno-Tuřany je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Tuřany nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním informace o konání podniku stanovené vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění.

Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem.

Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, kromě podniků typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí, lze na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách (dvory, nádvoří, areály apod.) pořádat:

  • v pátek, v sobotu a v den, po kterém následuje den pracovního klidu, vdobě od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 24.00 hodin příslušného kalendářního dne
  • v ostatních dnech v době od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 22.00 hodin příslušného kalendářního dne

Na základě písemné žádosti pořadatele podniku může být z výše uvedeného omezení udělena výjimka, a to rozhodnutím vydaným dle zvláštních předpisů Radou městské části Brno-Tuřany. Písemná žádost musí být doručena Úřadu městské části Brno-Tuřany nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku.

Pořadatel nebo provozovatel veřejnosti přístupného podniku konaného na veřejném prostranství je povinen zajistit v místě konání podniku úklid odpadků, a to během konání podniku a po jeho skončení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která podnik pořádá nebo provozuje.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pořadatel veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku včetně tanečních zábav a diskoték, kromě podniků typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí, na území městské části Brno-Tuřany, je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Tuřany nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:

  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
  • označení druhu podniku,resp.opakujících se podniků
  • datum a místo konání
  • očekávaný počet účastníků podniku
  • počet členů pořadatelské služby

Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejné prostranství a podniky pořádané městskou částí či statutárním městem Brnem.

 

Provozovatel veřejnosti přístupného podniku typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí na území městské části Brno-Tuřany je povinen oznámit Úřadu městské části Brno-Tuřany nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:

  • jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele
  • označení druhu podniku,resp. opakujících se podniků
  • datum a místo konání

 

Žádost o udělení výjimky musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele, označení druhu podniku, datum a místo konání, předmět výjimky a jeho zdůvodnění. Žádost musí být doručena Úřadu městské části Brno-Tuřany nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemného oznámení o pořádání veřejnosti přístupného podniku učiněným písemně (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o udělení výjimky při konání sportovního nebo kulturního podniku

Formuláře jsou k dispozici na ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, nebo na www.turany.cz

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí o žádosti o udělení výjimky při pořádání veřejnosti přístupného sportovního nebo kulturního podniku je povinna vydat Rada městské části Brno-Tuřany bezodkladně nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Elektronická služba, kterou lze využít

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušením stanovených povinností se osoba dopustí přestupku nebo správního deliktu podle zvláštních právních předpisů.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Poplatek ze vstupného

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 14.7.2011

Popis byl naposledy aktualizován: 15.2.2016

Datum konce platnosti popisu: Nestanoveno