Poplatek z ubytovací kapacity

Poplatek z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Základem poplatku je počet započatých dní pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

 

Základní informace k životní situaci:

 

Osvobození od poplatku

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

– hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo

– nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území obce

– ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

– v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

– v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

– za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

 

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Nárok na osvobození od poplatku, je poplatník povinen doložit ubytovateli (plátci poplatku) při zahájení ubytování.

 

Ohlašovací povinnost (čl. 8 vyhlášky)

Plátce je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti.

 

Evidenční povinnost (čl. 9 a 10 vyhlášky)

Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se poplatníka.

Těmito údaji jsou:

a) den počátku a den konce pobytu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,

c) datum narození,

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být

– občanský průkaz,

– cestovní doklad,

– potvrzení o přechodném pobytu na území,

– pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,

– průkaz o povolení k pobytu,

– průkaz o povolení k pobytu pro cizince,

– průkaz o povolení k trvalému pobytu,

– průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo

– průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

 

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud:

a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a

b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.

Plátce v oznámení podle písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o

a) dni počátku a dni konce konání této akce,

b) názvu a druhu této akce, a

c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení.

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze

a) údaje podle předchozího odstavce písm. a) až c) a

b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle

– dne poskytnutí pobytu,

– zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a

– důvodu osvobození.

 

Výše poplatku 

Základem poplatku je počet započatých dní pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

Poplatek z pobytu: 5,- Kč  den/osoba

Ubytovatel je povinen odvést správci poplatku vybrané poplatky vždy do 25 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém došlo k poskytnutí úplatného pobytu. Současně podá správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků, nebo negativní hlášení.

 

Poplatek je možné zaplatit

  • v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, Brno, pondělí, středa 8 – 17 hod.
  • převodem na účet: č.ú. 19-16622621/0100, variabilní symbol Vám sdělíme na vyžádání: tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz.

Na které instituci životní situaci řešit

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor ekonomický ÚMČ Brno-Tuřany, Eva Rosenbergová, pondělí a středa 8 – 17 hod, tel. 545 128 242, rosenbergova@turany.cz

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Elektronická služba, kterou lze využít 

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška statutárního města Brna č. 32/2022, o místních poplatcích

 

Jaké jsou související předpisy

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru je možné podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u Odboru ekonomického Úřadu městské části Brno-Tuřany a to ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku (Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany) uložit pokutu dle daňového řádu.

 

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-Tuřany

 

Kontaktní osoba

Eva Rosenbergová

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2023

Popis byl naposledy aktualizován: 7. 3. 2023

Datum konce platnosti popisu: Nestanoveno