Usnesení ze 79/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 27. 7. 2005

Zápis ze 79. schůze Rady městské části Brno-Tuřany

79. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 27. 7. 2005

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni : Miloslav Blažek Ing. člen rady

Marie Stehlíková místostarostka

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Jiří Komůrka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Veřejnoprávní smlouva

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Zjednodušená projektová dokumentace – přístřešek MHD Požární

2.2 Přístřešky MHD Na Návsi a Požární

2.3 Dodatek ke smlouvě předlažba chodníků Glocova 1

2.4 Připomínky k IDS

3) MAJETEK

3.1 Pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany

3.2 Pronájem pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice

3.3 Pronájem pozemku p.č. 4012 k.ú. Tuřany

3.4 Pronájem pozemku p.č. 4031 k.ú. Tuřany

3.5 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

3.6 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

3.7 Změna nájemních smluv zubních laborantek

3.8 Zpracování energetického auditu na ZŠ Měšťanská 21

3.9 Revokace bodu 3.5 z 78/IV. schůze RMČ

3.10 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 270/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

3.11 Rekonstrukce radnice

3.12 Demolice objektu bývalé tělocvičny Tuřanská 12

3.13 Oprava střechy MŠ Zapletalova

4) FINANCE

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Ukončení nájmu služebního bytu školníka ZŠ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dotace na Bartolomějské hody

7.2 Dotace TJ Dvorska na dostihové dny

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy EDEN, s.r.o. na výsadbu okrasné hrušně

8.2 Nabídkové řízení Park Malínská

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 79. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešky MHD

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV 1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV 4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

75/IV 2.1 Oprava chodníků park Glocova – Zezulova

76/IV 2.3 Kanalizace Růžová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice

77/IV, 2.3 Oprava chodníku Na Návsi, 3.4 S, 4.5 Posudek fasády ZŠ Dvorecká, 7.2 Finanční příspěvek pěstounské péči, 8.2 Arboristické zásahy firma Ing. Švece

78/IV 2.1 Změna usnesení 4.4. z 61/IV RMČ – přeložka nn ulice Petlákova, 2.2 Oprava vjezdů ulice Glocova – lichá, 3.1 Pronájem pozemku p.č. 254 k.ú. Dvorska, , 3.6 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká, 3.7 Oprava střechy objekt MŠ U Lípy, 3.8 Restaurování plastik kaple BI, 3.9 Oprava kanalizace hasičky Holásky, 4.2 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ 2006, 8.1 Prosekání pěšiny Texas Ranch – trať, 8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka

1.3 Veřejnoprávní smlouva

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy dle § 66a a násl. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, s městem Šlapanice, která se týká vybírání a vymáhání místního poplatku ze vstupného na akce pořádané na letišti Brno-Tuřany Úřadem MČ Brno – Tuřany a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Zjednodušená projektová dokumentace – přístřešek MHD Požární

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Páče na zpracování zjednodušené projektové dokumentace na výměnu přístřešku na zastávce MHD na ul. Požární v ceně do 3 000,- Kč.

2.2 Přístřešky MHD Na Návsi a Požární

Usnesení :

Rada schvaluje dodání a montáž 2 přístřešků NIMBUS N 200 B3 na zastávce MHD Na Návsi a na Požární u ZŠ od firmy Městský mobiliář Cité s.r.o. v celkové ceně do 240.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem objednávky.

2.3 Dodatek ke smlouvě předlažba chodníků Glocova 1

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Zemako s.r.o. na předlažbu chodníků na ulici Glocova – lichá s.r.o. s termínem dokončení do 31.8.2005 a pověřuje starostu jeho podpisem.

2.4 Připomínky k IDS

Usnesení:

Rada požaduje stanovisko komise dopravy a veřejného pořádku RMČ.

3) MAJETEK

3.1 Pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje

a) pronájem celého pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany panu Z. M. za roční nájemné 2754,- Kč.

b) neschvaluje pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany R. M. a R. T., H. M.

3.2 Pronájem pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 1286 k.ú. Brněnské Ivanovice za roční nájemné 1.400,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.3 Pronájem pozemku p.č. 4012 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje

a) ukončení nájmu pozemku p.č. 4012 k.ú. Tuřany s nájemci K. a M. V. dohodou ke dni 31.8.2005

b) pronájem tohoto pozemku V. a M. B. za roční nájemné 440,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.4 Pronájem pozemku p.č. 4031 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje

a) ukončení nájmu pozemku p.č. 4031 k.ú. Tuřany s nájemcem O. Z. dohodou ke dni 31.8.2005

b) pronájem pozemku p.č. 4031 k.ú. Tuřany p. Š. N. za roční nájemné 490,- Kč

a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.5 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu části pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany s Českým svazem ochránců přírody. Základní organizace Tuřany ke dni 31.7.2005.

3.6 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 44/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje prodloužení nájmu pozemku p.č. 44/7 kú. Brněnské Ivanovice firmě ABC Nemo a.s. z úrovně města Brna.

3.7 Změna nájemních smluv zubních laborantek

Usnesení:

Rada schvaluje

a) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s J. J. z důvodu otevření poradny zdravého životního stylu v budově zdravotního střediska. Roční nájemné se zvyšuje na 29.560,- Kč ročně,

b) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s R. Č. z důvodu uvolnění jedné z místností zdravotního střediska. Roční nájemné se snižuje na 18.818,- Kč ročně

a pověřuje starostu podpisem obou dodatků.

3.8 Zpracování energetického auditu na ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada schvaluje zpracování energetického auditu na ZŠ Měšťanská 21 firmou Stavoprojekta s.r.o. v max. do 47.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem objednávky.

3.9 Revokace bodu 3.5 z 78/IV. schůze RMČ

Usnesení :

Rada revokuje usnesení k bodu 3.5 z 78/IV. schůze RMČ takto :

a) Rada schvaluje provedení zednických prací při výměně oken a dveří na objektu MŠ Holasecká firmou Renop – stavby s.r.o. v termínu do 22.8.2005 v ceně do 20.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem objednávky.

b) Doporučuje ZMČ schválení rozpočtového opatření na realizaci zateplení přízemního objektu MŠ Holasecká.

c) Stanovuje pořadí nabídek na zateplení přízemního objektu MŠ Holasecká po odstoupení firmy MSU ze soutěže s termínem plnění říjen 2005 takto :

1) Renop – stavby s.r.o.

2) Inter – stav s.r.o.

3) Protoplast s.r.o.

3.10 Ukončení nájmu části pozemku p.č. 270/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 270/1 k.ú. Brněnské Ivanovice s F. Z. dohodou k 30.10.2005. Pokud nedojde k dohodě, rada schvaluje použití všech potřebných právních postupů.

3.11 Rekonstrukce radnice

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě s firmou DIRS Brno s.r.o. na rekonstrukci radnice k pokračování stavebních prací v roce 2005 do max. objemu 6,5 mil Kč včetně DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.

3.12 Demolice objektu bývalé tělocvičny Tuřanská 12

Usnesení:

Rada schvaluje provedení demolice objektu bývalé tělocvičny budovy Tuřanská 12 firmou DIRS v celkové ceně 1.712.766,- Kč a požaduje přípravu smlouvy.

3.13 Oprava střechy MŠ Zapletalova

Usnesení:

Rada nesouhlasí s realizací opravy střechy MŠ Zapletalova v roce 2005 z důvodu nedostatku finančních prostředků.

4) FINANCE

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

5.1 Ukončení nájmu služebního bytu školníka ZŠ

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu služebního bytu v objektu ZŠ Měšťanská 21 s F.Z. s tím, že městská část se zaváže zajistit F.Z. odpovídající náhradní byt.

V případě, že F.Z. nebude ochoten dohodu uzavřít, Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Dotace na Bartolomějské hody

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Holásky na kulturní akci Bartolomějské hody 2005.

7.2 Dotace TJ Dvorska na dostihové dny

Usnesení:

Rada a schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.000,- Kč TJ Dvorska na konání dostihových dnů ve dnech 4.září a 2.října 2005.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy EDEN, s.r.o. na výsadbu okrasné hrušně

Usnesení :

Rada schvaluje dodání a výsadbu 1 okrasné hrušně do parku Revoluční od firmy EDEN za cenu do 4 040,-Kč včetně DPH.

8.2 Nabídkové řízení Park Malínská

Usnesení :

Rada schvaluje rekonstrukci parku Malínská firmou Přemysl Veselý s.r.o. v max. ceně 1.020.000,- Kč včetně DPH v termínu do 30.11.2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada pověřuje Investiční úsek ÚMČ zajištěním stavebního dozoru.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 27. 7. 2005

                                    Marie Stehlíková                                                        Jan Havlík
                      místostarostka MČ Brno – Tuřany                                starosta MČ Brno – Tuřany