Usnesení ze 78/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 13. 7. 2005

Zápis ze 78. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany

78. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 13. 7. 2005

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – TUŘANY
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

VÝPIS ZE ZÁPISU

ze 78. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 13. 7. 2005

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Jiří Komůrka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Změna usnesení bodu 4.4. z 61/IV RMČ – Dodatek č. 1 ke smlouvě s JME, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova

2.2 Oprava vjezdů ulice Glocova – lichá

3) MAJETEK

3.1 Pronájem pozemku p.č. 254 k.ú. Dvorska

3.2 Vyjádření k věcnému břemeni k pozemku p.č. 1288/1 k.ú. Tuřany

3.3 Ukončení nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku s MUDr. Pohlodkem

3.4 Změna usnesení bodu 3.2. z 75/IV RMČ – pronájem nebytových prostor lékárny

3.5 Zateplení přízemního objektu MŠ Holasecká

3.6 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká

3.7 Oprava střechy objekt MŠ U Lípy

3.8 Restaurování plastik kaple Brněnské Ivanovice

3.9 Oprava kanalizace hasičky Holásky

4) FINANCE

4.1 Rozpočtové opatření č. 8/2005

4.2 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ 2006

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost SK Tuřany o finanční příspěvek

7.2 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

7.3 Dodatek k darovací smlouvě s TK Tuřany

7.4 Dodatek k darovací smlouvě s SDH Holásky

7.5 Dodatek k darovací smlouvě s SDH Brněnské Ivanovice

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Prosekání pěšiny Texas Ranch – trať

8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1) ORGANIZACE
1.1 Schválení programu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 78. schůze RMČ.
1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešky MHD

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí, 4.7 Program pokladna

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV 1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

70/IV 2.1 Chodníky Glocova – lichá čísla

71/IV 4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

73/IV 8.1 Odpadkové koše zastávky MHD

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

75/IV 2.1 Oprava chodníků park Glocova – Zezulova, 3.4 Havarijní stav tělocvična Tuřanská 12, 5.1 Přidělení bytu, 8.2 Rekonstrukce parku Malínská

76/IV 2.3 Kanalizace Růžová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice

77/IV 1.6 Zápis komise stavební a ŽP, 1.7 Zápis sociálně-zdravotní komise, 2.2. Smlouva IDS JMK,

2.3 Oprava chodníku Na Návsi, 3.4 Svěření pozemků p.č. 464, 2360 a 2362/1 k.ú. Holásky, 4.5 Posudek fasády ZŠ Dvorecká, 7.2 Finanční příspěvek pěstounské péči, 8.2 Arboristické zásahy firma Ing. Švece

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ
2.1 Změna usnesení bodu 4.4. z 61/IV RMČ – Dodatek č. 1 ke smlouvě s JME, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvě s E.ON Distribuce, a.s. na přeložku nízkého napětí na ulici Petlákova a pověřuje starostu jeho podpisem.
2.2 Oprava vjezdů ulice Glocova – lichá

Usnesení:

Rada schvaluje opravu vjezdů na ulici Glocova – lichá firmou Zemako s.r.o. v ceně do 325.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Termín dokončení do 31.8.2005.
3) MAJETEK
3.1 Pronájem pozemku p.č. 254 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 254 k.ú. Dvorska p. V. M. na dobu neurčitou za roční nájemné 209,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

3.2 Vyjádření k věcnému břemeni k pozemku p.č. 1288/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1288/1 k.ú. Tuřany z důvodu přeložky VN včetně trafostanice.

3.3 Ukončení nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku s L.P.

Usnesení:

Rada schvaluje prodloužení bezplatného termínu pro vyklizení nebytových prostor po L.P. do 31.7.2005 a požaduje vyvěšením záměru pronájmu pro stomatologickou praxi včetně inzerce.

3.4 Změna usnesení bodu 3.2. z 75/IV RMČ – pronájem nebytových prostor lékárny

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu s P.Z. ke dni 31.7.2005 a uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor lékárny ve zdravotním středisku se společností Euphrasia s.r.o s účinností od 1.8.2005.

3.5 Zateplení přízemního objektu MŠ Holasecká

Usnesení:

Rada schvaluje dodání a montáž zateplení, zdících práce na přízemním objektu MŠ Holasecká firmami v pořadí 1) Moravská stavební unie, 2) Renop-stavby za cenu do 290.000,- Kč včetně DPH v termínu do 22.8.2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.6 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká

Usnesení:

Rada schvaluje navýšení ceny za dodání a montáž oken a dveří bez žaluzií v přízemním objektu MŠ Holasecká firmou V-okna bez zdících prací za max. cenu do 210.000,- Kč včetně DPH v termínu do 22.8.2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.7 Oprava střechy objekt MŠ U Lípy

Usnesení:

Rada schvaluje opravu havarijního stavu střechy na objektu MŠ U Lípy živnostníky Čačka, Frýz za cenu do 400.000 Kč včetně DPH v termínu do 31.8.2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.8 Restaurování plastik kaple Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje restaurování 2 plastik Ecce Homo a Máří Magdalény v kapli v BI pí. L.Z. v ceně do 90.000,- Kč včetně DPH s termínem plnění do konce listopadu 2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.9 Oprava kanalizace hasičky Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje opravu kanalizace v objektu hasičky v Holáskách do částky 30.000,- Kč včetně DPH.
4) FINANCE
4.1 Rozpočtové opatření č. 8/2005

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2005, které je přílohou k tomuto usnesení.

4.2 Harmonogram přípravy rozpočtu MČ 2006

Usnesení:

Rada schvaluje harmonogram přípravy rozpočtu MČ na rok 2005, který je přílohou k tomuto usnesení.
5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ
6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ
7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY
7.1 Žádost SK Tuřany o finanční příspěvek

Usnesení:

Rada neschvaluje poskytnutí dotace SK Tuřany ve výši 60.000,- Kč. Provozní příspěvky sportovním organizacím byly rozděleny, další nejsou rozpočtově kryty.

7.2 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Usnesení:

Rada schvaluje zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ s platností od 1.9.2005 do 31.8.2006 pro MŠ Holasecká, MŠ V Aleji a MŠ U Lípy Svobody – ve výši 250,- Kč/měsíc.

7.3 Dodatek k darovací smlouvě s TK Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č. 1 k darovací smlouvě s Tenisovým klubem Tuřany na poskytnutí daru ve výši 17.500,- Kč na provoz, který se týká změny termínu pro předložení vyúčtování a to do 30.11.2005.

7.4 Dodatek k darovací smlouvě s SDH Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č. 1 k darovací smlouvě s SDH Holásky na poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč na pořádání kulturní akce Holasecké ostatky 2005, který se týká změny termínu pro předložení vyúčtování a to do 30.11.2005.

7.5 Dodatek k darovací smlouvě s SDH Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje dodatek č. 1 k darovací smlouvě s SDH Brněnské Ivanovice na poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč na nákup cen do soutěže v hasičské dovednosti, který se týká změny termínu pro předložení vyúčtování a to do 30.11.2005.
8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
8.1 Prosekání pěšiny Texas Ranch – trať

Usnesení:

Rada schvaluje prosekání pěšiny Texas Ranch – trať firmou Minks v ceně do 3.000,- Kč včetně DPH.

8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka

Usnesení :

Rada souhlasí s postupem výsadby porostů v lokalitě U Potoka a požaduje předložení nabídek na zpracování projektové dokumentace.
9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 13. 7. 2005

 Marie Stehlíková – místostarostka MČ Brno – Tuřany
Jan Havlík – starosta MČ Brno – Tuřany