Usnesení z 80/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10. 8. 2005

Zápis z 80. schůze Rady

z 80. schůze Rady Městské části Brno – Tuřany ze dne 10. 8. 2005

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Jiří Komůrka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

1.2 Kontrola úkolů

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Oprava chodníku u přístřešku MHD Na Návsi

2.2 Oprava chodníku u přístřešku MHD u ZŠ Požární

3) MAJETEK

3.1 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1131 a 1132 k.ú. Brněnské Ivanovice

3.3 Pronájem stomatologické ordinace

3.4 Provedení zednických prací MŠ Holasecká

4) FINANCE

4.1 Přehled hospodaření za období 1 – 6/2005

4.2 Rozpočtové opatření č. 9/2005

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o dotaci na „Den pro děti“

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy Lesy města Brna, spol.s.r.o. na zakoupení lavice a stolu

8.2 Pokos pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 80. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

64/IV 2.2 Přístřešky MHD

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV 1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

71/IV 4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

75/IV 2.1 Oprava chodníků park Glocova – Zezulova

76/IV 2.3 Kanalizace Růžová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice

77/IV, 2.3 Oprava chodníku Na Návsi, 3.4 S, 4.5 Posudek fasády ZŠ Dvorecká ZMČ, 8.2 Arboristické zásahy firma Ing. Švece

78/IV 2.2 Oprava vjezdů ulice Glocova – lichá, 3.6 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká, 3.7 Oprava střechy objekt MŠ U Lípy, 3.8 Restaurování plastik kaple BI, 8.2 Zalesnění pozemků v lokalitě U Potoka

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice, 2.2 Přístřešky MHD Na Návsi a Požární, 3.1 Pronájem pozemku p.č. 3830 k.ú. Tuřany, 3.8 Zpracování energetického auditu objekt ZŠ Měšťanská 21, 3.9 Revokace bodu 3.9 z 78/IV. schůze RMČ ZMČ, 3.12 Demolice objektu bývalé tělocvičny Tuřanská 12, 5.1 Ukončení nájmu služebního bytu ZŠ Měšťanská, 8.1 Výsadba okrasné hrušně, 8.2 Nabídkové řízení Park Malínská

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Oprava chodníku u přístřešku MHD Na Návsi

Usnesení :

Rada bere na vědomí PD opravu chodníku na zastávce MHD Na Návsi a souhlasí se zapracováním nákladů do návrhu RO č. 9/2005.

2.2 Oprava chodníku u přístřešku MHD u ZŠ Požární

Usnesení :

Rada bere na vědomí PD opravu chodníku na zastávce MHD u ZŠ Požární a souhlasí se zapracováním nákladů do návrhu RO č. 9/2005.

3) MAJETEK

3.1 Vyjádření k nabytí pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada potvrzuje platné předchozí rozhodnutí ZMČ 12/IV ze dne 24.6.2004.

3.2 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1131 a 1132 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1131 a 1132 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti AZP BRNO s.r.o.

3.3 Pronájem stomatologické ordinace

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem prostor po stomatologické praxi MUDr. J.P. ve ZS Holasecká MUDr. H.Ch. na dobu neurčitou s účinností od doby získání registrace nestátního zdravotnického zařízení.

3.4 Provedení zednických prací MŠ Holasecká

Usnesení:

Rada schvaluje provedení zednických prací (včetně víceprací: malování a vnitřní omítky, přemístění bojlerů) v MŠ Holasecká firmou Mareš v ceně do 80.000,- Kč včetně DPH.

4) FINANCE

4.1 Přehled hospodaření za období 1 – 6/2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ za období 1 – 6/2005, která je přílohou k tomuto zápisu.

4.2 Rozpočtové opatření č. 9/2005

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2005, které je přílohou k tomuto usnesení.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost SDH Brněnské Ivanovice o dotaci na „Den pro děti“

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč pro SDH Brněnské Ivanovice na pořádání akce „Den pro děti“.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy Lesy města Brna, spol.s.r.o. na zakoupení lavice a stolu

Usnesení :

Rada schvaluje zakoupení 3x lavice+stolu “KOMPLET“ za cenu do 20.000,-Kč včetně DPH.

8.2 Pokos pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku firmy Ing. Pavel Švec na pokosení pozemku p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany za cenu 14.298,- Kč vč. DPH. Rada souhlasí, aby tato částka byla poměrně požadována od nájemců pozemku.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 10. 8. 2005

                             Marie Stehlíková                                                Jan Havlík
               místostarostka MČ Brno – Tuřany                      starosta MČ Brno – Tuřany