Svolání 18/IV zasedání Zastupitelstva

Svolání 18/IV zasedání Zastupitelstva

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

na čtvrtek 30. června 2005 v 18.00 h

18/IV. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1. poschodí

_______________________________________________________________________

 

Navržený program jednání:

 

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)

2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ

4. Dotazy k usnesení z jednání rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Závěrečný účet MČ Brno – Tuřany za rok 2005

8. Návrh odměn neuvolněným členům ZMČ

9. Rozpočtové opatření č.7/2005

10. Peněžní dar Římskokatolické farnosti na opravu kostela Zvěstování P. Marie.

11. Ověřovací urbanistická studie využitelnosti pozemků v lokalitě Brněnské Ivanovice – Slatinka

12. Návrh na změnu Územního plánu města Brna v lokalitě Na křížích

13. Návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemku par.č. 3751 k.ú. Tuřany

14. Návrh na změnu Územního plánu města Brna v lokalitě U Lípy k.ú. Tuřany

15. Prodej pozemků p.č. 467 o výměře 202 m2a p.č. 468 o výměře 118 m2v k.ú. Holásky

16. Prodej pozemku p.č. 702 o výměře 112 m2v k.ú. Brněnské Ivanovice

17. Prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany o výměře 1891 m2

 

18. Různé

19. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné

 

V Brně – Tuřanech 23.6.2005

 

 

Jan Havlík

starosta MČ Brno-Tuřany