Usnesení ze 77/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 22. 6. 2005

Zápis z 77. schůze Rady

77. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 22. 6. 2005

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluven:

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Jiří Komůrka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze rady………………………………………………………………………………………… 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva…………………………………………………………………………. 2

1.4 Zápis z 19/IV. zasedání finančního výboru ZMČ ze dne 16.6.2005……………………………………………….. 2

1.5 Zápis z 10/IV. zasedání kontrolního výboru ZMČ ze dne 2.6.2005……………………………………………….. 2

1.6 Zápis ze zasedání komise stavební a životního prostředí ze dne 25.5.2005……………………………………. 2

1.7 Zápis s jednání sociálně zdravotní komise ze dne 14. 6. 2005……………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 3

2.1 Doplnění bodu 2.2 z 75/IV RMČ………………………………………………………………………………………….. 3

2.2 Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK………………………………………………………………….. 3

2.3 Nabídky na realizaci stavebních úprav chodníku na ulici Na Návsi……………………………………………….. 3

2.4 Nabídky na realizaci stavby: Zpevnění polní cesty Pratecká – Vítězná………………………………………….. 3

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 Dodatek ke smlouvě na rekonstrukci radnice…………………………………………………………………………. 3

3.2 Oprava střechy MŠ U Lípy………………………………………………………………………………………………… 3

3.3 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká……………………………………………………………………………………. 4

3.4 Svěření pozemků p.č. 464, 2360 a 2362/1 k.ú. Holásky……………………………………………………………. 4

4) FINANCE………………………………………………………………………………………………………………………. 4

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2004…………………………………………………………………………………………. 4

4.2 Návrh rozpočtové opatření č. 7/2005…………………………………………………………………………………….. 4

4.3 Návrh MŠ Holásecká na rozdělení hospodářského výsledku roku 2004…………………………………………. 4

4.4 Žádost MŠ Holasecká – použití rezervního fondu…………………………………………………………………….. 4

4.5 Posudek kvality zateplení a fasády ZŠ Dvorecká…………………………………………………………………….. 4

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 5

7.1 Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek……………………………………………………………….. 5

7.2 Žádosti pěstounů o finanční příspěvek………………………………………………………………………………….. 5

7.3 Mikulášský koncert…………………………………………………………………………………………………………. 5

7.4 Obsah Listů…………………………………………………………………………………………………………………… 5

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Cenová nabídka firmy PAŘEZ na deratizaci…………………………………………………………………………… 5

8.2 Cenová nabídka firmy Ing. Švece na arboristické zásahy…………………………………………………………… 5

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 6

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 77. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

63/IV 2.3 Značení Špirkova

64/IV 2.2 Přístřešky MHD

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí, 4.7 Program pokladna

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

69/IV 1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

70/IV 2.1Chodníky Glocova – lichá čísla

71/IV 4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

72/IV 2.3 Výkopové práce, 2.6 Opravy studní

73/IV 8.1 Odpadkové koše zastávky MHD

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná, 2.2 Návrh změny ÚPmB U Potoka ZMČ, 2.3 Cesta mezi Prateckou-Vítěznou ZMČ, 2.4 Využití pozemku p.č. 3751 k.ú. Tuřany ZMČ, 3.2 Prodej/pronájem pozemku p.č.702 k.ú.BI ZMČ

75/IV 2.1 Oprava chodníků park Glocova – Zezulova, 2.2 Parkování a průjezd U lípy Svobody, 3.2 Lékárna 3.4 Havarijní stav tělocvična Tuřanská 12, 5.1 Přidělení bytu, 8.2 Rekonstrukce parku Malínská

76/IV 1.4 Zápis z KV ZMČ 1.5 Zápis z FV ZMČ 2.2 Urbanistická studie BI – Slatinka, 2.3 Kanalizace Růžová, 2.4 Osvětlení Balbínův pramen, 3.3 Prodeji pozemků p.č. 467 a 468 k.ú. Holásky, 3.7 Prodej pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany, 3.12 Studna ul. Jiřinová, 7.4 Smlouva k projektu Čachtice, 8.1 Lavička pro přístřešek Dvorska, 8.3 Stav parku Jahodová

1.3 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva

Usnesení:

Rada předkládá ZMČ návrh odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva ve 2 variantách s platností od 1.7.2005.

1.4 Zápis z 19/IV. zasedání finančního výboru ZMČ ze dne 16.6.2005

Rada vzala na vědomí zápis z 19/IV. zasedání finančního výboru ze 16.6.2005.

1.5 Zápis z 10/IV. zasedání kontrolního výboru ZMČ ze dne 2.6.2005

Rada vzala na vědomí zápis z 10/IV. zasedání kontrolního výboru ze 2.6.2005.

1.6 Zápis ze zasedání komise stavební a životního prostředí ze dne 25.5.2005

Rada vzala na vědomí zápis ze zasedání komise stavební a životního prostředí ze dne 25.5.2005, požaduje zapracování připomínek v bodu d) a h) do US s regulačními prvky. Rada konstatuje, že harmonogram výstavby Páteřní stoky zůstal bez připomínek.

1.7 Zápis s jednání sociálně zdravotní komise ze dne 14. 6. 2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis sociálně zdravotní komise ze dne 14. 6. 2005

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Doplnění bodu 2.2 z 75/IV RMČ

Usnesení:

Rada doplňuje usnesení k bodu 2.2 z 75/IV zasedání RMČ a doporučuje ZMČ schválení změnové řízení ÚPmB na vedení místní komunikace v lokalitě „U lípy Svobody“.

2.2 Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem na zajištění dopravní obslužnosti v ceně 22.215,- Kč na rok 2005 na dobu neurčitou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.3 Nabídky na realizaci stavebních úprav chodníku na ulici Na Návsi

Usnesení :

Rada schvaluje pro realizaci úprav chodníku Na Návsi firmu Strabag a.s. v ceně do 550.000,- Kč včetně DPH bez přeložky kabelu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

2.4 Nabídky na realizaci stavby: Zpevnění polní cesty Pratecká – Vítězná

Usnesení :

Rada neschvaluje realizaci zpevnění polní cesty Pratecká – Vítězná v roce 2005 z důvodu vysoké ceny.

3) MAJETEK

3.1 Dodatek ke smlouvě na rekonstrukci radnice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 219/2004 „Rekonstrukce radnice městské části Brno-Tuřany II.etapa“ uzavřené s firmou DIRS Brno s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

3.2 Oprava střechy MŠ U Lípy

Usnesení:

Rada žádá o předložení min. 2 dalších nabídek na opravu havarijního stavu střechy na objektu MŠ U Lípy.

3.3 Výměna oken a dveří MŠ Holasecká

Usnesení:

Rada schvaluje dodání a montáž oken bez žaluzií a dveří v přízemním objektu MŠ Holasecká firmou V-okna za max. cenu do 185.000,- Kč včetně DPH v termínu do 31.8.2005 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.4 Svěření pozemků p.č. 464, 2360 a 2362/1 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada žádá o svěření pozemků p.č. 464, 2360 a 2362/1 k.ú. Holásky městské části.

4) FINANCE

4.1 Závěrečný účet MČ za rok 2004

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit závěrečný účet městské části Brno Tuřany – vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání za rok 2004 bez výhrad.

4.2 Návrh rozpočtové opatření č. 7/2005

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválit návrh rozpočtového opatření č. 7/2005.

4.3 Návrh MŠ Holásecká na rozdělení hospodářského výsledku roku 2004

Usnesení:

Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku roku 2004 mateřských škol a základní školy takto:

a) MŠ Holásecká 11, částky 7.521,68 Kč pro pracoviště Holásecká 11 a částky 8.876,94 Kč pro pracoviště Zapletalova 67,

b) MŠ V Aleji ve výši 2.002,38 Kč

c) MŠ U Lípy ve výši 1.366,52 Kč,

d) ZŠ Měšťanská ve výši 58.800,85 Kč.

4.4 Žádost MŠ Holasecká – použití rezervního fondu

Usnesení:

Rada schvaluje použití částky 11.507,52 Kč z rezervního fondu MŠ Holasecká na nákup dětského nábytku pro objekt Holasecká a částky 8.876,94 na nákup nerezové várnice pro objekt Zapletalova.

4.5 Posudek kvality zateplení a fasády ZŠ Dvorecká

Usnesení:

Rada schvaluje zadání posudku kvality zateplení a fasády školy Dvorecká firmě Pivoda za nabídnutou cenu 6,5 tis. Kč – po schválení RO č. 7/2005, do kterého bude potřebná částka s rezervou v celkové výši 8 tis. Kč zapracována.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P.Marie na opravu fasády kaple padlých a hydroizolaci základů kostela.

7.2 Žádosti pěstounů o finanční příspěvek

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pěstounům pro děti v pěstounské péči

a) Sylvě Dvořáčkové ve výši 14.286,- Kč,

b) Radomíře Vysloužilové ve výši 2.857,- Kč skříňky,

c) Magdě a Romanovi Bišofovým ve výši 2.857,- Kč.

a pověřuje starostu podepsáním darovacích smluv.

7.3 Mikulášský koncert

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku na mikulášský koncert v ceně 12 tis. Kč

7.4 Obsah Listů

Usnesení:

Rada schvaluje obsahovou stránku č. 3/2005 zpravodaje Listy.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy PAŘEZ na deratizaci

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy PAŘEZ na deratizaci za cenu do 8 000,-Kč včetně DPH.

8.2 Cenová nabídka firmy Ing. Švece na arboristické zásahy

Usnesení :

Rada schvaluje realizaci arboristických zásahů v parku Legionářů firmou Ing. Švec za cenu do 75.000,-Kč včetně DPH po zapracování a schválení navýšení rozpočtové skladby 3745/5169 v rozpočtovém opatřením č.7/2005.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 22. 6. 2005

                                     Marie Stehlíková                                         Jan Havlík
                     místostarostka MČ Brno – Tuřany                   starosta MČ Brno – Tuřany