Usnesení ze 76/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 8. 6. 2005

Zápis z 76. schůze Rady

76. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 8. 6. 2005

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluven:

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Jiří Komůrka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze rady………………………………………………………………………………………… 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Zápis s jednání sociálně zdravotní komise ze dne 12.4.2005 a ze dne 10.5.2005……………………………. 2

1.4 Zápis z 9/IV zasedání kontrolního výboru ze dne 5.5.2005…………………………………………………………. 2

1.5 Zápis z zasedání finančního výboru ze dne 19.5.2005……………………………………………………………… 2

1.6 Terminář RMČ a ZMČ na 2.pololetí 2005 – leden 2006……………………………………………………………… 2

1.7 Program zasedání Zastupitelstva………………………………………………………………………………………… 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 3

2.1 Souhlas k vydání ÚR Ivanovické náměstí………………………………………………………………………………. 3

2.2 Urbanistická studie Brněnské Ivanovice – Slatinka………………………………………………………………….. 3

2.3 Předání kanalizace ulice Růžová………………………………………………………………………………………… 3

2.4 Osvětlení Balbínova pramene……………………………………………………………………………………………… 3

3) MAJETEK……………………………………………………………………………………………………………………… 3

3.1 Pronájem sklepních prostor v MŠ Zapletalova 67…………………………………………………………………….. 3

3.2 Pronájem klubovny ve dvoře radnice…………………………………………………………………………………….. 3

3.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 467 a 468 k.ú. Holásky…………………………………………………………. 4

3.4 Pronájem klubovny v hasičce na Javorové 9…………………………………………………………………………… 4

3.5 Dodatek k nájemní smlouvě s Českým zahrádkářským svazem…………………………………………………. 4

3.6 Pronájem pozemku p.č. 4040 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 4

3.7 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………… 4

3.8 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 228/2 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………. 4

3.9 Vyjádření k výměně skříňky VO na pozemku p.č. 49 k.ú. Dvorska………………………………………………. 4

3.10 Vyjádření ke vstupu na pozemky p.č. 3592 a 3593 k.ú. Tuřany…………………………………………………. 5

3.11 Chodník Na Návsi………………………………………………………………………………………………………….. 5

3.12 Zasypání nefunkční studny – ul. Jiřinová…………………………………………………………………………….. 5

4) FINANCE………………………………………………………………………………………………………………………. 5

4.1 Přehled hospodaření za období 1 – 5/2005…………………………………………………………………………….. 5

4.2 Rozpočtové opatření č. 6/2005…………………………………………………………………………………………… 5

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ…………………………………………………………………………………. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 5

7.1 Žádost TJ Brno-Dvorska o příspěvek na hody…………………………………………………………………………. 5

7.2 Prázdninový provoz MŠ U Lípy Svobody……………………………………………………………………………….. 6

7.3 Prázdninový provoz MŠ V Aleji…………………………………………………………………………………………… 6

7.4 Smlouva k přípravě projektu Čachtice…………………………………………………………………………………… 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

8.1 Cenová nabídka firmy Urbania lavičku pro přístřešek………………………………………………………………… 6

8.2 Návštěvní řád městských parků………………………………………………………………………………………….. 6

8.3 Stav parku v Brněnských Ivanovicích……………………………………………………………………………………. 6

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 6

9.1 Oprava vozidla jednotky SDH Holásky………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Čerpání finančních prostředků pro jednotku SDH Brněnské Ivanovice…………………………………………… 7

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 76. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

Nesplněné zůstávají tyto úkoly:

RMČ :

26/IV 3.1 S

58/IV 4.4 S

63/IV 2.3 Značení Špirkova

64/IV 2.2 Přístřešky MHD

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí, 4.7 Program pokladna

67/IV 4.2 S, 4.4 S

68/IV 2.7 TEZ křižovatka Popelova-Kaštanová, 2.8 Brána Sokolnická

69/IV 1.5 Páteřní stoka, 4.2 Vánoční osvětlení Dvorska

70/IV 2.1Chodníky Glocova – lichá čísla

71/IV 4.1 S, 8.1 Výběh pro psy

72/IV 2.3 Výkopové práce, 2.6 Opravy studní, 3.3 Shrnovací dveře podatelna, 8.1 Renovace laviček

73/IV 8.1 Odpadkové koše zastávky MHD

74/IV 1.3 Aktualizace Programu rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná, 2.2 Návrh změny ÚPmB U Potoka ZMČ, 2.3 Cesta mezi Prateckou-Vítěznou ZMČ, 2.4 Využití pozemku p.č. 3751 k.ú. Tuřany ZMČ, 3.2 Prodej/pronájem pozemku p.č.702 k.ú.BI ZMČ, 3.9 Archivační matriční skříň, 7.7 Finanční příspěvek TJ Dvorska Den dětí

75/IV 2.1 Oprava chodníků park Glocova – Zezulova, 2.2 Parkování a průjezd U lípy Svobody, 3.2 Lékárna 3.4 Havarijní stav tělocvična Tuřanská 12, 4.2 Audit MŠ a ZŠ 2004, 5.1 Přidělení bytu, 7.5 Rozšíření TEZ zateplení školy Požární, 7.6 Žádost o grant, 8.2 Rekonstrukce parku Malínská

1.3 Zápis s jednání sociálně zdravotní komise ze dne 12.4.2005 a ze dne 10.5.2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápisy zdravotní komise ze dne 12.4.2005 a ze dne 10.5.2005 a požaduje prověření situace p. Novotného, Vyšehradská.

1.4 Zápis z 9/IV zasedání kontrolního výboru ze dne 5.5.2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 9/IV. zasedání kontrolního výboru ze dne 5.5.2005

1.5 Zápis z zasedání finančního výboru ze dne 19.5.2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 18/IV. zasedání finančního výboru ze dne 19.5.2005.

1.6 Terminář RMČ a ZMČ na 2.pololetí 2005 – leden 2006

Usnesení:

Rada

a) schvaluje terminář schůzí Rady na 2.pololetí 2005 – leden 2006 ve dnech :

10.8., 31.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12., 4.1., 18.1.

b) schvaluje terminář zasedání Zastupitelstva na 2.pololetí 2005 – leden 2006 ve dnech :

15.9., 3.11., 15.12.

1.7 Program zasedání Zastupitelstva

Usnesení:

Rada schvaluje návrh programu 18. zasedání ZMČ dne 30.6.2005 v 18.00 h. – technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, dotazy k usnesení z jednání rady, informace z výborů ZMČ, návrhy a podněty občanů, závěrečný účet za rok 2004, rozpočtové opatření č. 7/2005, odměny členům ZMČ, rozdělení zůstatku příspěvkových organizací do fondů, majetkové dispozice, návrh změn ÚPmB, různé, závěr.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Souhlas k vydání ÚR Ivanovické náměstí

Usnesení:

Rada souhlasí za vlastníka s dotčením části 2 pozemků p.č. 970/1 a 923/1 k.ú BI rekonstrukcí Ivanovického náměstí.

2.2 Urbanistická studie Brněnské Ivanovice – Slatinka

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ schválení zařazení urbanistické studie v lokalitě Brněnské Ivanovice- Slatinka do změnového řízení ÚPmB.

2.3 Předání kanalizace ulice Růžová

Usnesení:

Rada požaduje po ÚMČ připravit potřebné dokumenty k předání kanalizace na ulici Růžová společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. do správy.

2.4 Osvětlení Balbínova pramene

Usnesení:

Rada požaduje po ÚMČ připravit potřebné dokumenty k realizaci veřejného osvětlení Balbínova pramene.

3) MAJETEK

3.1 Pronájem sklepních prostor v MŠ Zapletalova 67

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem sklepních nebytových prostor P.F. na dobu neurčitou za roční nájemné 9.600,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

3.2 Pronájem klubovny ve dvoře radnice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem klubovny ve dvoře radnice, Tuřanské nám. 1 sdružení „Rytíři země Moravské“ na dobu neurčitou za měsíční nájemné ve výši 200,- Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

3.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 467 a 468 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemků p.č. 467 a 468 k.ú. Holásky R.G. .

3.4 Pronájem klubovny v hasičce na Javorové 9

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem klubovny v hasičské zbrojnici na Javorové 9 H.Š. za účelem výuky teorie autoškoly na dobu neurčitou za nájemné ve výši 72,- Kč/h a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

3.5 Dodatek k nájemní smlouvě s Českým zahrádkářským svazem

Usnesení:

Rada schvaluje nájem pozemku p.č. 1496/4 k.ú. Brněnské Ivanovice Českému zahrádkářskému svazu ZO Brněnské Ivanovice – Ráječek a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě.

3.6 Pronájem pozemku p.č. 4040 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy s P.H. dohodou ke dni 30.6.2005 na pozemek p.č. 4040 zahrada v k.ú. Tuřany,

b) pronájem pozemku p.č. 4040 zahrada v k.ú. Tuřany V.B. na dobu neurčitou

a pověřuje starostu podpisem dohody a nové nájemní smlouvy.

3.7 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ neschválení prodeje pozemku p.č. 889 k.ú. Tuřany J.K..

3.8 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 228/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada potvrzuje platnost původního rozhodnutí ZMČ ve věci prodeje pozemku p.č. 228/2 ostatní plocha v k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti DUFONEV s.r.o.

3.9 Vyjádření k výměně skříňky VO na pozemku p.č. 49 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada souhlasí s výměnou skříňky veřejného osvětlení na pozemku p.č. 49 (PK 18) k.ú. Dvorska.

3.10 Vyjádření ke vstupu na pozemky p.č. 3592 a 3593 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí se vstupem na pozemky p.č. 3592 a 3593 k.ú. Tuřany při rekonstrukcí plynovodu v době do 31.8.2005.

3.11 Chodník Na Návsi

Usnesení :

Rada se seznámila s PD na stavební úpravy chodníku Na Návsi v max. ceně vč. přeložky kabelu Českého Telecomu 590 tis. Kč včetně DPH a požaduje předložení min. 3 nabídek na realizaci stavby.

3.12 Zasypání nefunkční studny – ul. Jiřinová

Usnesení :

Rada schvaluje zasypání nefunkční studny na ul. Jiřinové v ceně do 16 tisíc Kč včetně DPH společností H.K.Ú s.r.o. a pověřuje starostu podpisem objednávky.

4) FINANCE

4.1 Přehled hospodaření za období 1 – 5/2005

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ za období 1 – 5/2005, která je přílohou k tomuto zápisu.

4.2 Rozpočtové opatření č. 6/2005

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2005, které je přílohou k tomuto usnesení.

5) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost TJ Brno-Dvorska o příspěvek na hody

Usnesení:

Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro TJ Brno-Dvorska na hodovou zábavu ve dnech 27. – 28.8.2005.

7.2 Prázdninový provoz MŠ U Lípy Svobody

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření Mateřské školy Brno, U Lípy Svobody 3 v době od 1.7.2005 – 31.8.2005.

7.3 Prázdninový provoz MŠ V Aleji

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření Mateřské školy Brno, V Aleji 2 v době od 1.7.2005 – 31.8.2005.

7.4 Smlouva k přípravě projektu Čachtice

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy s Regionální poradenskou agenturou na zpracování dokumentace k projektu Čachtice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Cenová nabídka firmy Urbania lavičku pro přístřešek

Usnesení :

Rada schvaluje dodání a montáž 1 lavičky od firmy Urbania, s.r.o. pro přístřešek MHD Dvorska za cenu do 3.000,-Kč včetně DPH.

8.2 Návštěvní řád městských parků

Usnesení :

Rada schvaluje zařazení 2 parků – Legionářů a Májový do vyhlášky statutárního města Brna č.23/2003 Návštěvní řád městských parků.

8.3 Stav parku v Brněnských Ivanovicích

Usnesení :

Rada projednala žádost občanů z ulic Pastevní a Jahodová ve věci užívání parku v této lokalitě a pověřuje starostu odpovědí.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Oprava vozidla jednotky SDH Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje nákup ventilu u vozidla SDH Holásky v ceně do 2.000,- Kč včetně.

9.2 Čerpání finančních prostředků pro jednotku SDH Brněnské Ivanovice

Usnesení :

Rada schvaluje čerpání finančních prostředků pro jednotku SDH Brněnské Ivanovice § 5512 ve výši 21.500,- Kč včetně DPH.

V Brně – Tuřanech 8. 6. 2005

                            Marie Stehlíková                                 Jan Havlík
                           místostarostka MČ                              starosta MČ