Usnesení ze 106/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 26.7. 2006

Usnesení z 106. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

106. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 26.7. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík, starosta omluveni :

Marie Stehlíková, místostarostka

Miloslav Blažek Ing., člen Rady

Jan Petrás Ing., člen Rady

Josef Panáček Ing., člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing., tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací…………………………………………………………………… 1

1.4 Revokace bodu 98. RMČ………………………………………………………………………………………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Změna územního plánu p.č. 4532/2, 4534, k.ú. Tuřany…………………………………………………………… 2

2.2 Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru Modřice………………………………………………………… 2

2.3 Dopravní značení Sokolnická, Zapletalova……………………………………………………………………………… 2

2.4 Projektová dokumentace na stavbu: “Chodník a parkovací stání podél ul. Kaštanové”……………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/2, 1259/2 k.ú. Tuřany…….. 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Smlouva s Českou poštou, s.p. o technickém zhodnocení………………………………………………………… 2

5.2 Zhotovení spisové skříně…………………………………………………………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 2

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 2

7.1 Oprava revizních závad MŠ Holásecká 11……………………………………………………………………………… 2

7.2 Souhlasné prohlášení s Českým Telecomem a.s……………………………………………………………………. 2

7.3 Výměna oplocení podél MŠ U Lípy Svobody………………………………………………………………………….. 3

7.4 Výběrové řízení na zhotovitele stavby – oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1……………………………… 3

7.5 Doobjednání rozšiřovacích profilů pro venkovní žaluzie v MŠ Holásecká 11……………………………………. 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Umístění odpadkových košů………………………………………………………………………………………………. 3

8.2 Nákup laviček………………………………………………………………………………………………………………… 3

8.3.Dodatek ke smlouvě s firmou EDEN……………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 106. schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Usnesení:

Rada schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací pro rok 2006 v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.Sazebník je přílohou tohoto usnesení.

1.4 Revokace bodu 98. RMČ

Rada ruší své usnesení rady 98/IV, bod 9.3 ze dne 29.3.2006.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Změna územního plánu p.č. 4532/2, 4534, k.ú. Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemcích p.č. 4532/2 a 4534, k.ú. Tuřany, ze stávající plochy ZPF na plochu pro bydlení.

2.2 Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru Modřice

Usnesení :

Rada nemá připomínky k návrhu na změnu Územního plánu sídelního útvaru Modřice.

2.3 Dopravní značení Sokolnická, Zapletalova

Usnesení :

Rada schvaluje navržené dopravní značení křižovatek ulic Sokolnická – Růžová ve variantě č. 1 a Zapletalova – Vlčkova a požaduje instalaci dopravního značení po Odboru dopravy MMB.

2.4 Projektová dokumentace na stavbu: “Chodník a parkovací stání podél ul. Kaštanové”

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Ing. Stanislava Beránka, Ježkov 18, 664 44 Ořechov, na vypracování projektové dokumentace na stavbu “Chodník a parkovací stání podél ul. Kaštanové” za celkovou cenu 23.800,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy po zapracování finanční částky do rozpočtového opatření a schválení ZMČ.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/2, 1259/2 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/2 a 1259/2 k.ú. Tuřany Davidovi Petrušovi.

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Smlouva s Českou poštou, s.p. o technickém zhodnocení

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o technickém zhodnocení pronajatého hmotného majetku hrazeného a odepisovaného nájemcem – Českou poštou, s.p.. Jedná se o bezdrátový zvonek a samolepící tabulku, kterou Česká pošta instaluje do pronajatých prostor na Tuřanském nám. 1.

5.2 Zhotovení spisové skříně

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Truhlářství spol.s r.o., M. Pernes, Dvorecká 57,Brno na zhotovení skříně pro potřeby spisové agendy ÚMČ Brno-Tuřany v ceně 7 140,- Kč včetně DPH.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Oprava revizních závad MŠ Holásecká 11

Usnesení :

Rada schvaluje provedení oprav závad zjištěných revizí elektroinstalace v MŠ Holásecká 11,Brno firmou Jiří Krejčí v ceně včetně rezervy 12 000,- Kč. Rada požaduje zapracovat tuto finanční částku do rozpočtového opatření č.7/2006 – RMČ.

7.2 Souhlasné prohlášení s Českým Telecomem a.s.

Usnesení:

Rada schvaluje souhlasné prohlášení s Českým Telecomem, a.s.,které se týká připojení komunikačního vedení v objektu ZŠ Měšťanská 21 v souvislosti s pronájmem části střechy společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o.. Je smluvena jednorázová náhrada ve výši 5.000,- Kč.

7.3 Výměna oplocení podél MŠ U Lípy Svobody

Usnesení :

Rada nemá námitky proti vybudování nového dřevěného neprůhledného oplocení celkové výšky 2m se zděnou podezdívkou podél hranice pozemku p.č. 920 a zahrady MŠ U Lípy Svobody na vlastní náklady vlastníka pozemku p.č. 920.

7.4 Výběrové řízení na zhotovitele stavby – oprava a zateplení fasády ZŠ Požární 1

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku fy PSK Brno s.r.o. se sídlem Kabátníkova 2, 602 00 Brno za celkovou cenu 7 602 359,- Kč a pověřuje starostu dalšími kroky k přijetí dotace a podpisem smlouvy.

7.5 Doobjednání rozšiřovacích profilů pro venkovní žaluzie v MŠ Holásecká 11

Usnesení :

Rada schvaluje doobjednání rozšiřovacích profilů pro možnost instalace venkovních žaluzií pro okna na jižní straně dvoupodlažní části MŠ Holásecká 11 firmou V-Okno s.r.o. se sídlem Skaštice 149, 767 01 Kroměříž za celkovou cenu 21.128,- Kč včetně DPH,požaduje zapracovat tuto finanční částku do rozpočtového opatření č.7/2006 – RMČ a pověřuje starostu podepsáním dodatku smlouvy.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Umístění odpadkových košů

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 10 ks odpadkových košů typu Prima Linea 50 l od firmy ELEKTROSUN, s. r. o., Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk., celková cena za 10 ks činí 25.700,-Kč vč. DPH. Odpadkové koše budou umístěny v parcích dle potřeby.

8.2 Nákup laviček

Usnesení :

Rada schvaluje nákup 2 ks laviček typ UMI od firmy REMIS, s. r. o., Šámalova 93, 615 00 Brno.Cena za 1 ks lavičky je 5.450,20 Kč vč. DPH, celková cena činí 10.900,40 Kč vč. DPH.

8.3.Dodatek ke smlouvě s firmou EDEN

Usnesení :

Rada schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č. 3103 na údržbu zeleně, uzavřené s firmou EDEN,s.r. o., Slepá 17, 613 00 Brno, jehož obsahem je snížení ceny z částky 13.749,50 Kč vč.DPH na částku 6.221,- Kč vč. DPH.za plnění smlouvy č. 3103 z důvodu, že část plochy je v současné době staveništěm domova důchodců.

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 26.7.2006

Jan Havlík                                                 Marie Stehlíková
starosta MČ Brno – Tuřany                      místostarostka MČ Brno – Tuřany