Svolání 25/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Svolání 25/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

V souladu s ustanovením § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

S V O L Á V Á M

na čtvrtek 13. července 2006 v 18.00 h

25/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany,

které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Tuřany,

Tuřanské náměstí 1, 1.poschodí

___________________________________________________________________

Navržený program jednání:

1. Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu)

2. Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ

3. Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ

4. Dotazy k usnesením z jednání Rady

5. Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ

6. Návrhy a podněty občanů

7. Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích

8. Místní poplatek ze vstupného z kulturních a sportovních akcí konaných ve městě Brně

9. Návrh na změnu územního plánu podanou firmou Reality recom s.r.o., pozemky p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2, 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1422/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

10. Návrh na změnu územního plánu pro pozemek p.č. 2457/1 k.ú. Holásky

11. Návrh na změnu územního plánu – 19. soubor

12. Aktualizace strategického plánu rozvoje MČ Brno – Tuřany

13. Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

14. Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany na V. volební období

15. Rozpočtové opatření č. 6/2006

16. Novelizace vyhlášky o regulaci výherních hracích přístrojů

17. Různé

18. Závěr

Zasedání Zastupitelstva je veřejné, přístupné občanům

Jan Havlík
starosta MČ Brno-Tuřany