Usnesení z 9/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.2.2007

Usnesení z 9/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 14.2.2007

14.2.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka                        omluven : Ing. Miroslav Dorazil, starosta

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 2

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

 

 

1.3 Program 3/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany……………………………………………….. 2

 

 

1.4 Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany…………………………………………. 2

 

 

1.5 Komise životního prostředí – zápis………………………………………………………………………………………. 3

 

 

2)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

2.1 Změny rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2007………………………………………………… 3

 

 

2.2 SFDI — změna z investiční dotace na dotaci neinvestiční v roce 2006…………………………………………… 3

 

 

2.3 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2007…………………………………………………………………………………. 3

 

 

3)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 3

 

 

3.1 Žádost o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Holásky………………………………………………… 3

 

 

3.2  Žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Brno-Tuřany………………………………………………………………….. 4

 

 

4)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

4.1 Návrh odpisového plánu ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO………………………………………………………………. 4

 

 

4.2 Vyhodnocení průzkumu spokojenosti rodičů s trasou školního autobusu………………………………………. 4

 

 

4.3 Návrh na ocenění pedagogické pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, PhD………………………………….. 4

 

 

5)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 4

 

 

5.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/8 k.ú. Tuřany……………………………………………………………….. 4

 

 

5.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/9 k.ú. Tuřany……………………………………………………………….. 5

 

 

5.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/6 k.ú. Tuřany……………………………………………………………….. 5

 

 

5.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/7 k.ú. Tuřany……………………………………………………………….. 5

 

 

5.5 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/11 k.ú. Tuřany……………………………………………………………… 5

 

 

5.6 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………….. 5

 

 

5.7 Vyjádření k prodeji p.č. 4458, 4457, 4496/1 a k pronájmu p.č. 4441, 4424, 4423, 4442, 4483 k.ú. Tuřany 5

 

 

5.8 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1620 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………. 5

 

 

5.9 Vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 172 a 173 k.ú. Dvorska………………………………………………… 5

 

 

5.10 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………… 5

 

 

5.11 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 17, 18, 19 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………… 6

 

 

5.12 Studie ZŠ Měšťanská 21,Brno- nástavba…………………………………………………………………………….. 6

 

 

5.13  Stavební úpravy prostorů ve 2. NP  radnice — etapa „B“………………………………………………………….. 6

 

 

5.14 Doplnění zabezpečovacího systému v budově radnice pro prostory  ve 2. NP……………………………….. 6

 

 

5.15 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany umístěním stavby komunikace……………………….. 6

 

 

5.16 Reklamní zařízení nájemce zdravotního střediska………………………………………………………………….. 6

 

 

5.17  Žádost o úpravu nebo snížení nájemného v objektu ZS Holásecká 31………………………………………… 7

 

 

5.18  Žádost o úpravu nebo snížení nájemného v objektu ZS Holásecká 31………………………………………… 7

 

 

6)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

 

7)     JEDNOTKY SDH…………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

 

8)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 7

 

 

8.1 Oprava textu usnesení……………………………………………………………………………………………………… 7

 

 

9)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 7

 

 

9.1 Výpovědi ze smluv………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

 

9.2 Oprava textu usnesení……………………………………………………………………………………………………… 8

 

 

10)    RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 8

 

 

10.1 Obsah Listů č. 1/2007……………………………………………………………………………………………………. 8

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 9/V schůze RMČ a pověřuje Ing. Sylvu Kostkovou podpisem zápisu .

1.2 Kontrola úkolů

 

 

 

1.3 Program 3/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje program 3/V zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se uskuteční dne 22.2.2007 v 18 hodin, takto:1.Technický bod, 2.Námitky členů ZMČ k zápisu z 2/V zasedání ZMČ, 3.Kontrola usnesení z 2/V zasedání ZMČ, 4.Dotazy k usnesení z jednání Rady, 5.Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, 6.Informace o jednáních starosty a místostarostky, 7.Návrhy a podněty občanů, 8.Rozpočtové opatření č. 2/2007, 9.Změny rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2007, 10.SFDI — změna z investiční dotace na dotaci neinvestiční v roce 2006, 11.Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, 12.Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZMČ, 13.Prodej pozemků p.č. 818/2 a 849/2 k.ú. Holásky, 14.Prodej pozemků p.č. 76/3 a 76/4 k.ú. Holásky, 15.Prodej pozemku p.č. 2135/8 k.ú. Tuřany, 16.Prodej pozemku p.č. 2135/9 k.ú. Tuřany, 17.Prodej pozemku p.č. 2135/6 k.ú. Tuřany, 18.Prodej pozemku p.č. 2135/7 k.ú. Tuřany, 19.Prodej pozemku p.č. 2135/11 k.ú. Tuřany, 20.Prodej pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice, 21.Prodej pozemků p.č. 4458, 4457, 4496/1  k.ú. Tuřany, 22.Prodej pozemku p.č. 1620 k.ú. Tuřany, 23.Směna částí pozemků p.č. 172 a 173 k.ú. Dvorska, 24.Prodej části pozemku p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice, 25.Prodej pozemků p.č. 17, 18, 19 k.ú. Brněnské Ivanovice, 26.Změna územního plánu  na pozemcích podél ul.Sokolnické, k.ú.Tuřany, 27.Změna územního plánu p.č. 55/1, 46, k.ú. Brněnské Ivanovice,  28.Různé, 29.Závěr.

1.4 Měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení změnu měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva v případě vícečetného předsednictví ve výborech ZMČ a komisích RMČ a v případě vícečetného členství ve výborech ZMČ a komisích RMČ s účinností od 1.2.2007.

1.5 Komise životního prostředí – zápis

Usnesení:

 

 

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 8.2.2007.

2)    ROZPOČET

2.1 Změny rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2007

Usnesení:

 

 

Rada doporučuje ZMČ ke schválení změny rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2007 z důvodu změny rozpočtové skladby platné od 1.1.2007.

2.2 SFDI — změna z investiční dotace na dotaci neinvestiční v roce 2006

Usnesení:

 

 

Rada doporučuje ZMČ ke schválení změnu  rozpočtové skladby z investiční na neinvestiční u dotace ze SFDI na PD „Bezpečnost silničního provozu v MČ Brno — Tuřany“.

2.3 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2007

Usnesení:

 

 

Rada doporučuje ZMČ ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 2/2007, kterým se příjmy rozpočtu navyšují o 2 715 tis. Kč  a výdaje o 4 117 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním.

 

 

3)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

3.1 Žádost o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Holásky

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Holásky ve výši 5.000,- Kč na uspořádání tradičních Holaských ostatků 2007.

 

 

 

3.2  Žádost o poskytnutí dotace TJ Sokol Brno-Tuřany

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol Brno-Tuřany ve výši 5.000,- Kč na uspořádání akce „Vostatky 2007“.

4)    ŠKOLY

4.1 Návrh odpisového plánu ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení :

Rada schvaluje návrh odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO.

   4.2 Vyhodnocení průzkumu spokojenosti rodičů s trasou školního autobusu

Usnesení :

Rada v souladu s výsledky průzkumu neschvaluje návrh na změnu trasy školního autobusu pro děti navštěvující ZŠ Měšťanská 21, Brno, PO, budovu Požární 1.

4.3 Návrh na ocenění pedagogické pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, PhD.

Usnesení :

Rada schvaluje předložení návrhu na ocenění pedagogické pracovnice PhDr.Boženy Küfhaberové, PhD., ředitelky ZŠ Měšťanská 21,Brno Radě města Brna v kategorii dlouhodobá tvůrčí pedagogická činnost.

5)    NEMOVITÝ MAJETEK

5.1 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/8 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 2135/8 k.ú. Tuřany Jiřímu Šatnému.

5.2 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/9 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 2135/9 k.ú. Tuřany Františku Daňkovi.

5.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/6 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 2135/6 k.ú. Tuřany Vladimíru Čermákovi.

5.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/7 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 2135/7 k.ú. Tuřany Josefu Havalovi.

5.5 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 2135/11 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 2135/11 k.ú. Tuřany Václavu Černohlávkovi.

5.6 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 1373 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti PAVIGO s.r.o..

5.7 Vyjádření k prodeji p.č. 4458, 4457, 4496/1 a k pronájmu p.č. 4441, 4424, 4423, 4442, 4483 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 4458, 4457, 4496/1 k.ú. Tuřany a schvaluje pronájem pozemků p.č. 4458, 4457, 4496/1, 4441, 4424, částí p.č. 4423, 4442, 4483 k.ú. Tuřany z úrovně města.

5.8 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1620 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 1620 k.ú. Tuřany Rostislavu Nesterovi.

5.9 Vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 172 a 173 k.ú. Dvorska

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit směnu s doplatkem části pozemku p.č. 173 k.ú. Dvorska v majetku p. Kočky za část p.č. 172 k.ú. Dvorska v majetku města dle zákresu v příloze.

5.10 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 989 k.ú. Brněnské Ivanovice dle zákresu v příloze.

5.11 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 17, 18, 19 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s prodejem pozemků p.č. 17, 18, k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna Josefině Strouhalové a doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej těchto pozemků paní Strouhalové.

Rada souhlasí s pronájmem požadované části pozemku p.č.19 k.ú. Brněnské Ivanovice Josefině Strouhalové z úrovně města Brna.

5.12 Studie ZŠ Měšťanská 21,Brno- nástavba

Usnesení :

Rada požaduje zajistit výběr zhotovitele studie na rozšíření ZŠ Měšťanská 21,Brno o nástavbu křídla nad jídelnou.

   5.13  Stavební úpravy prostorů ve 2. NP  radnice — etapa „B“

Usnesení :

Rada schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.341/270/06 ze dne 19.10.2006 na úpravy prostorů v budově radnice ve 2. NP s firmou DIRS s.r.o., kde   celková cena díla  (etapa „A“ a „B“) bude 1 118 908,- Kč vč. DPH. Rada požaduje zapracovat potřebnou finanční částku do RO 2/2007  a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě.

5.14 Doplnění zabezpečovacího systému v budově radnice pro prostory  ve 2. NP

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku firmy SITEL, spol. s r.o. na doplnění zabezpečovacího systému  v budově radnice pro nově opravené prostory ve 2. NP v částce 18 460,- Kč vč. DPH, kterou požaduje zapracovat do           RO 2/2007.

5.15 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 3575 k.ú. Tuřany umístěním stavby komunikace

Usnesení:

Rada souhlasí s umístěním stavby komunikace na pozemku p.č. 3575 k.ú.Tuřany, která bude budovaná v rámci stavby „Průmyslový a skladový komplex Brno-Tuřany“.

5.16 Reklamní zařízení nájemce zdravotního střediska

Usnesení:

Rada nesouhlasí s umístěním reklamních zařízení nájemce Mgr. Radka Zuščáka na obou křídlech vstupních dveřích do zdravotního střediska a požaduje odstranění těchto reklamních zařízení.

   5.17  Žádost o úpravu nebo snížení nájemného v objektu ZS Holásecká 31

Usnesení : 

Rada požaduje prošetřit podmínky umožňující nájemcům žádat odškodnění plynoucí ze stavebního provozu sousední stavby.

 

 

   5.18  Žádost o úpravu nebo snížení nájemného v objektu ZS Holásecká 31

Usnesení : 

Rada požaduje prošetřit podmínky umožňující nájemcům žádat odškodnění plynoucí ze stavebního provozu sousední stavby.

 

 

6)    MOVITÝ MAJETEK

7)    JEDNOTKY SDH

8)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

8.1 Oprava textu usnesení

Usnesení:

 

 

Rada schvaluje text usnesení b.8.1 z 8/V schůze RMČ takto: Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit návrh na změnu Územního plánu města Brna podél ulice Sokolnické v k.ú.Tuřany ze stávající plochy ZPF na plochu pro bydlení dle situace,která je přílohou tohoto usnesení.

9)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.1 Výpovědi ze smluv

Usnesení :

Rada souhlasí s výpověďmi ze smluv o dílo na údržbu zeleně v MČ Brno-Tuřany k datu 31. 3. 2007  a to u  smluv č. 0604, 05-01-08 a 06-01-17 uzavřených s Ing. Pavlem Švecem a  smluv č. 1503, 3103, 0704 uzavřených se společností EDEN s.r.o.

Rada souhlasí,aby u smlouvy č. 1503 uzavřené se společností EDEN s.r.o v případě,že nebude dosaženo dohody o výpovědi z této smlouvy k datu  31. 3. 2007,bylo postupováno dle smluvních podmínek o výpovědi.

9.2 Oprava textu usnesení

Usnesení:

 

 

Rada schvaluje text usnesení b.9.3 z 8/V schůze RMČ takto: Rada schvaluje doplnění stávajících kontejnerových stání na separovaný odpad o kontejnery na separaci papíru a PET lahví.Rada souhlasí s přemístěním kontejnerů na separovaný odpad od restaurace FAKO na zpevněnou plochu pod pekárnou.

10) RŮZNÉ

10.1 Obsah Listů č. 1/2007

Usnesení:

 

 

Rada schvaluje obsah Listů č. 1/2007

 

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  14.2.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vlasta Hrdlíková                                                        Ing. Sylva Kostková

místostarostka MČ Brno-Tuřany                                     členka Rady MČ Brno-Tuřany