Usnesení z 8/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 31.1.2007

Usnesení z 8/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 31.1.2007

31.1.2007

Přítomni dle prezenční listiny :

Ing. Miroslav Dorazil, starosta                                        omluveni :

Ing. Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Vladimír Bartl, člen Rady

Ing. Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI……………………………………………………………………………………………… 1

 

 

 

 

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

 

 

 

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis……………………………………………………………………………………… 2

 

 

 

 

2)     ROZPOČET…………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

 

 

 

2.1 Zásady hospodaření městské části Brno-Tuřany pro rok 2007……………………………………………………. 2

 

 

 

 

2.2 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2007…………………………………………………………………………………. 2

 

 

 

 

3)     POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ……………………………………………………………………………………….. 2

 

 

 

 

3.1 Žádost o poskytnutí dotace Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci Brno 4…………………….. 2

 

 

 

 

3.2 Žádost o poskytnutí dotace Knihovně Jiřího Mahena v Brně……………………………………………………….. 2

 

 

 

 

4)     ŠKOLY…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

4.1 Návrh odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

5)     NEMOVITÝ MAJETEK……………………………………………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

5.1 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 17, 18, 19 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………. 3

 

 

 

 

5.2 Pronájem pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………… 3

 

 

 

 

6)     MOVITÝ MAJETEK………………………………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

7)     JEDNOTKY SDH…………………………………………………………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

8)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA……………………………………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

8.1 Změna územního plánu  p.č. 4532/1 k.ú.  Tuřany……………………………………………………………………. 3

 

 

 

 

9)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

9.1 Údržba zeleně……………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

9.2 Plán čištění  místních komunikací a Zákosu………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

9.3 Doplnění kontejnerů na separovaný odpad…………………………………………………………………………….. 4

 

 

 

 

10)    RŮZNÉ…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

10.1 Žádost o prodloužení provozní doby……………………………………………………………………………………. 4

 

 

 

 

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 8/V schůze RMČ.

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise zdravotní a sociální – zápis

Usnesení:

 

 

 

 

Rada bere na vědomí zápis z jednání komise zdravotní a sociální ze dne 9.1.2007.

2)    ROZPOČET

2.1 Zásady hospodaření městské části Brno-Tuřany pro rok 2007

Usnesení:

Rada schvaluje Zásady hospodaření městské části Brno-Tuřany pro rok 2007.

2.2 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2007

Usnesení:

 

 

 

 

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2007, kterým příjmy zůstávají ve stejné výši  a výdaje rozpočtu se navyšují o 929 tis. Kč. Rozdíl je kryt financováním.

3)    POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ

3.1 Žádost o poskytnutí dotace Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci Brno 4

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.OOO,- Kč Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci Brno 4 na akci Dětské rybářské závody o „Zlatou udici“.

3.2 Žádost o poskytnutí dotace Knihovně Jiřího Mahena v Brně

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč na nákup knihovních fondů a materiálních potřeb.

4)    ŠKOLY

4.1 Návrh odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO

Usnesení:

 

 

 

 

Rada schvaluje předložení návrhu odměny ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, PO za významné pracovní úkoly Radě města Brna.

5)    NEMOVITÝ MAJETEK

5.1 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 17, 18, 19 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ doplnit žádost o pronájem nebo prodej pozemků p.č. 17, 18, 19 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna Josefině Strouhalové vyjádřením stavebního úřadu.

5.2 Pronájem pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu ideální 1/14 pozemku p.č. 2135/5 k.ú. Tuřany s Ing. Oldřichem Šandou za roční nájemné 200,- Kč.

6)    MOVITÝ MAJETEK

7)    JEDNOTKY SDH

8)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

8.1 Změna územního plánu  p.č. 4532/1 k.ú.  Tuřany

Usnesení :

Rada doporučuje  Zastupitelstvu  schválit návrh  na změnu Územního plánu města Brna na pozemku p.č. 4532/1 k.ú. Tuřany  podél ulice Sokolnické ze stávající plochy ZPF na plochu  pro bydlení dle situace, která je přílohou tohoto usnesení.

9)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.1 Údržba zeleně

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku firmy Martin Minks na údržbu zeleně v MČ Brno Tuřany za cenu 645 991,50/rok vč. DPH.

9.2 Plán čištění  místních komunikací a Zákosu

Usnesení :

Rada schvaluje návrh plánu čištění místních komunikací a Zákosu na rok 2007.

9.3 Doplnění kontejnerů na separovaný odpad

Usnesení :

Rada schvaluje doplnění  stávajících kontejnerových stání na separovaný odpad o kontejnery na separaci papíru a PET lahví a jejich umístění včetně kontejnerů od restaurace FAKO na zpevněnou plochu pod pekárnou.

10) RŮZNÉ

10.1 Žádost o prodloužení provozní doby

Usnesení : 

 

 

 

 

Rada souhlasí s prodloužením provozní doby předzahrádky restauračního zařízení na ulici V Aleji 20 do 21.30 hod. Doporučuje Radě města Brna schválit v Tržním řádu města Brna prodloužení  provozní doby restaurační zahrádky “Restaurace Pod Lipami”, V Aleji 20, Brno, do 21.30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech  31.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                     Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                              místostarostka MČ Brno-Tuřany