Usnesení z 99/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.5.2010

Usnesení z 99/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 19.5.2010

19.5.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Průmyslová zóna Tuřany

2.2 Investiční záměr – doplnění veřejného osvětlení „Nenovická”

2.3 Rekonstrukce komunikací Tuřany II – výjimka z vyhlášky č. 15/2007

2.4 Realizace přechodu pro chodce Sokolnická

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 4/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Moravského rybářského svazu o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.2 Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.3 Žádost Českého zahrádkářského svazu ZO Brno-Tuřany o poskytnutí veřejné finanční podpory

5)     ŠKOLY

5.1 Žádost příspěvkových organizací o souhlas s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Tuřanské náměstí 3 – stavební úpravy budovy

6.2 Ivanovické náměstí – úprava zastávky MHD

6.3 MŠ Zapletalova – oprava komínů

6.4 Rekonstrukce topení v bytovém domě Pastevní 36/1

6.5 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 1352/18 a části p.č. 1352/16 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.6 Pronájem pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky

6.7 Vyjádření k dotčení pozemků v k.ú. Tuřany dostavbou kanalizace

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Návrh obecně závazné vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

8.2 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9)     RŮZNÉ

9.1 Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů

9.2 Výkon státní správy na úseku přestupků

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 99/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise stavební,rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Komise stavební, rozvoje a správy majetku ze dne 6.5.2010.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Průmyslová zóna Tuřany

Usnesení:

Rada ukládá úřadu předložit Územně analytické podklady Jihomoravského kraje k projednání ZMČ a doporučuje ZMČ nesouhlasit s plánovaným umístěním průmyslové zóny do MČ Brno – Tuřany.

•2.2 Investiční záměr – doplnění veřejného osvětlení „Nenovická”

Usnesení :

Rada ukládá úřadu požádat Odbor technických sítí MMB o zahájení přípravných prací na zpracování investičního záměru na doplnění veřejného osvětlení na ulici Nenovické a o technickou pomoc spočívající v zajištění projektové dokumentace na doplnění VO na ulici Nenovické.

•2.3 Rekonstrukce komunikací Tuřany II – výjimka z vyhlášky č. 15/2007

Usnesení:

Rada souhlasí se zásahem do ploch významné zeleně města Brna podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 v souvislosti s rekonstrukcí komunikací po Tuřanských stokách a s povolením výjimky z příslušných ustanovení této vyhlášky dle důvodové zprávy zpracovatele projektové dokumentace, která tvoří přílohu č.1 zápisu.

•2.4 Realizace přechodu pro chodce Sokolnická

Usnesení:

Rada  souhlasí s obesláním zhotovitelů k podání nabídky na realizaci stavby přechodu pro chodce na ulici Sokolnické:

1. Kodastav s.r.o., Bzenecká 7, Brno

2. H.K.U., spol. s r.o., Záhumní 24, Brno

3. SIMOST, s.r.o., Jižní náměstí 15, Brno

4. ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, Moravany

5. Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o., Bzenecká 18a, Brno

•3)    ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 4/2010

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.4/2010, které tvoří přílohu č.2 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Moravského rybářského svazu o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 5.000,- Kč  Moravskému rybářskému svazu na zajištění dětských rybářských závodů o Zlatou udici a  schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

•4.2 Žádost Sportovního klubu Tuřany o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 8.000,- Kč Sportovnímu klubu Tuřany na Mezinárodní turnaj v kopané uspořádaný pro kategorie starší přípravky a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.4 zápisu.

•4.3 Žádost Českého zahrádkářského svazu ZO Brno-Tuřany o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 10.000,- Kč na nákup a montáž tlakové nádoby na vodu, výměnu okapů a jejich přeskládání na budově ZO Českého zahrádkářského svazu, Brno a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.5 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Žádost příspěvkových organizací o souhlas s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

Usnesení :

Rada schvaluje vedení účetnictví příspěvkových organizací ZŠ Měšťanská 21, Brno, MŠ Holásecká 11, Brno, MŠ U Lípy Svobody 3, Brno a MŠ V Aleji 2, Brno ve zjednodušeném rozsahu.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Tuřanské náměstí 3 – stavební úpravy budovy

Usnesení:

Rada schvaluje texty smluv se zhotovitelem a technickým dozorem investora stavby Stavební úpravy budovy Tuřanské náměstí 3, Brno, které jsou uvedeny v přílohách č. 6 a 7 zápisu.

•6.2 Ivanovické náměstí – úprava zastávky MHD

Usnesení:

Rada schvaluje úpravu zastávky MHD na Ivanovickém náměstí, Brno dle nabídky firmy KODASTAV s.r.o, Brno za cenu  58 848,- Kč s DPH (49 040,- Kč  bez DPH) a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.3 MŠ Zapletalova – oprava komínů

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na opravu komínů na MŠ Zapletalova 67, Brno  s prodloužením lhůty k dokončení prací do 15. 6. 2010 z důvodu špatných klimatických podmínek a text dodatku č.1, který je uveden v příloze č.8 zápisu.

•6.4 Rekonstrukce topení v bytovém domě Pastevní 36/1

Usnesení:

Rada  schvaluje  odpověď na žádost  Ladislava Přichystala o rekonstrukci topení v bytovém domě Pastevní 36/1, Brno, jejíž znění je uvedeno v příloze č.9 zápisu.

•6.5 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 1352/18 a části p.č. 1352/16 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit prodej pozemků části p.č. 1352/18 a části p.č. 1352/16 k.ú. Brněnské Ivanovice vyznačených v příloze č.10 zápisu společnosti BARABA Brno, s.r.o.

•6.6 Pronájem pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem části (600 m2) pozemku p.č. 2392 k.ú. Holásky Josefu Dvořákovi, Brno a schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č.11 zápisu.

•6.7 Vyjádření k dotčení pozemků v k.ú. Tuřany dostavbou kanalizace

Usnesení:

Rada nemá námitek proti dotčení pozemků p.č. 269, 569, 591/1, 747/2, 747/3, 994/1, 1102/1, 1286/1, 1287, 1332/1, 1386, 1397 k.ú. Tuřany dostavbou kanalizace.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Návrh obecně závazné vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.

•8.2 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky  města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Novelizace vyhlášky o regulaci provozu výherních hracích přístrojů

Usnesení:

Rada  doporučuje Zastupitelstvu souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.18/2009 o regulaci provozu výherních hracích přístrojů.

•9.2 Výkon státní správy na úseku přestupků

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 k dohodě o výkonu státní správy na úseku přestupků s MČ Brno-jih a jeho znění, které je uvedeno v příloze č.12 zápisu.

 

V Brně – Tuřanech 19.5.2010

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany