Usnesení z 100/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.6.2010

Usnesení z 100/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 2.6.2010

2.6.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Umístění bioplynové stanice v areálu AGRO Tuřany

2.2 Změna ÚPmB u Holáseckých jezer

2.3 Změna směrné části ÚPmB lokalita Žleby

2.4 Převod pozemků pod komunikacemi do vlastnictví města

2.5 Změna dopravního značení

3)     ROZPOČET

Rozpočtové opatření č. 5/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 MŠ Holásecká, budova Zapletalova, úprava sociálního zařízení

6.2 Oprava obecní studny na Javorové

6.3 Stavební úpravy budovy Tuřanské náměstí 3 – koordinace BOZP

6.4 Stavební úpravy budovy Tuřanské náměstí 3 – autorský dozor

6.5 Chodník Tuřany – Chrlice, doplnění sjezdu

6.6 Vyjádření ke stavbě na pozemku  p.č.  76/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.7 Vyjádření k převodu/prodeji/pronájmu pozemků p.č. 1084 a p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.8 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 724/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

6.9 Vyjádření k vyspravení povrchu cesty na pozemcích p.č. 1807/2 a p.č. 4797 k.ú. Tuřany

6.10 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2355 a 2356 k.ú. Holásky

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 CAS Brno-Tuřany – ustanovení komisí

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9)     RŮZNÉ

9.1 Obsah Listů č. 3/2010

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 100/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č.4 z jednání Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, které se konalo 27.5.2010.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Umístění bioplynové stanice v areálu AGRO Tuřany

Usnesení:

Rada nesouhlasí s umístěním bioplynové stanice v areálu společnosti AGRO Brno – Tuřany a.s. v Brněnských Ivanovicích z důvodu výstavby bioplynové stanice v blízkosti uvažované plochy pro bydlení a umístění v záplavovém území.

•2.2 Změna ÚPmB u Holáseckých jezer

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit se změnou ÚPmB na pozemcích p.č. 2113, 2111, 2110 v lokalitě u Holáseckých jezer z plochy ZPF na plochu ZPF s objekty  pro individuální rekreaci.

•2.3 Změna směrné části ÚPmB lokalita Žleby

Usnesení:

Rada doporučuje ZMČ souhlasit s úpravou směrné části ÚPmB v lokalitě Žleby, spočívající ve zvýšení IPP z 0,2 na 0,4.

•2.4 Převod pozemků pod komunikacemi do vlastnictví města

Usnesení:

Rada nemá námitky k převodu pozemků pod komunikacemi z vlastnictví ČR – úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na statutární město Brno. Jedná se o pozemky p.č. 47, 494, 748/1, 1200/1, 1383/1, 1384, k.ú. Tuřany.

•2.5 Změna dopravního značení

Usnesení:

Rada souhlasí s posunutím dopravního značení, které označuje začátek a konec obce, na konec návrhové plochy pro bydlení podél ulice Sokolnické a ukládá ÚMČ požádat o realizaci změny dopravního značení Odbor dopravy MMB.

•3)    ROZPOČET

Rozpočtové opatření č. 5/2010

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.5/2010, které je uvedeno v příloze č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 MŠ Holásecká, budova Zapletalova, úprava sociálního zařízení

Usnesení:

Rada schvaluje text zadávacích podmínek pro stavební úpravy sociálního zařízení v MŠ Holásecká, budova Zapletalova 67, Brno, které jsou uvedeny v příloze č.2 zápisu a požaduje obeslat firmy:

DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Privileg s.r.o., Bezručova 17a, 602 00 Brno

SIDESTAV spol. s r.o., Pražská 80, Brno

Stavoservis spol. s r.o., Boršovská 2228, 697 01 Kyjov

Wedo s.r.o., Holásecká 31, 620 00 Brno

Veveří 37, s.r.o. Veveří 37, 602 00 Brno

•6.2 Oprava obecní studny na Javorové

Usnesení:

Rada schvaluje opravu obecní studny na Javorové, Brno dle nabídky firmy KODASTAV s.r.o., Brno za cenu do 17 354,- Kč vč.DPH.

•6.3 Stavební úpravy budovy Tuřanské náměstí 3 – koordinace BOZP

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku BKOM a.s., Renneská tř. 1a, Brno na výkon koordinátora BOZP na stavbě úprav budovy Tuřanské nám.3, Brno v ceně 40 000 ,-Kč bez DPH.

•6.4 Stavební úpravy budovy Tuřanské náměstí 3 – autorský dozor

Usnesení:

Rada schvaluje nabídku Ing. arch. Bronislava Sedláčka,atelier dap, Brno na výkon autorského dozoru na stavbě úprav budovy Tuřanské nám.3, Brno v ceně 400 Kč/hod. bez DPH v délce 15 hodin.

•6.5 Chodník Tuřany – Chrlice, doplnění sjezdu

Usnesení:

Rada souhlasí s nabídkou firmy Strabag a.s. Brno na doplnění sjezdu na komunikaci ulice Růžové v rámci budování chodníku Tuřany – Chrlice v šířce 8m za cenu 5011,50 Kč vč. DPH.

•6.6 Vyjádření ke stavbě na pozemku  p.č.  76/8 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada souhlasí s provedením stavby dvou bezodtokových jímek a zaslepení přípojek za jímkou na pozemku p.č. 76/8 k.ú. Brněnské Ivanovice dle projektu pro územní souhlas č. H – 993/10 zpracovaného Ing. Janem Haraštou, CSc. na náklady nájemce pozemku společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s. za podmínky, že při skončení nájmu nájemce stavbu na své náklady odstraní.

•6.7 Vyjádření k převodu/prodeji/pronájmu pozemků p.č. 1084 a p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemků p.č. 1084 a p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti 1. FC Brno a.s.

Rada nedoporučuje převod příp. pronájem pozemků p.č. 1084 a p.č. 1086/2 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti 1. FC Brno a.s.

•6.8 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 724/1 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu nedoporučit prodej pozemku p.č. 724/1 k.ú. Brněnské Ivanovice.

•6.9 Vyjádření k vyspravení povrchu cesty na pozemcích p.č. 1807/2 a p.č. 4797 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nesouhlasí s vyspravením povrchu polní cesty na pozemcích p.č. 1807/2 a p.č. 4797 k.ú. Tuřany na náklady pana Stanislava Šafránka, Brno včetně zajištění celoroční údržby.

•6.10 Vyjádření ke zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2355 a 2356 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu doporučit zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2355 a 2356 k.ú. Holásky spočívajícího ve vedení vodovodu a kanalizace těmito pozemky pro stavbu Vitality centra – Holásky za podmínky dohody s nájemci pozemků ohledně zásahu do pozemků.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 CAS Brno-Tuřany – ustanovení komisí

Usnesení:

Rada ustanovuje pro zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky CAS Brno-Tuřany komisi pro otevírání obálek a jmenuje jejími členy: Ing. Miroslav Dorazil – starosta MČ Brno-Tuřany, nprap. Antonín Pivoňka – zástupce HZS JMK, Michal Krátký – velitel Jednotky SDH Brno-Holásky, Josef Gargula – starosta jihomoravského kraje sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska, Ing. Jan Petrás – člen ZMČ Brno-Tuřany anáhradníky: Ing. Zdeněk Cibulka – tajemník ÚMČ Brno-Tuřany, Ing. Lubomír Hošek – zástupce HZS JMK, Lukáš Lach – člen Jednotky SDH Brno-Holásky, Zdeněk Vyšinka – vedoucí rady velitelů při OSH SHČMS Brno-město, Zdeněk Svoboda – člen RMČ Brno-Tuřany.

Rada ustanovuje pro zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky CAS Brno-Tuřany hodnotící komisi a jmenuje jejími členy: Ing. Miroslav Dorazil – starosta MČ Brno-Tuřany, nprap. Antonín Pivoňka – zástupce HZS JMK, Michal Krátký – velitel Jednotky SDH Brno-Holásky, Josef Gargula – starosta jihomoravského kraje sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska, Ing. Jan Petrás – člen ZMČ Brno-Tuřany a náhradníky: Ing. Zdeněk Cibulka – tajemník ÚMČ Brno-Tuřany, Ing. Lubomír Hošek – zástupce HZS JMK, Lukáš Lach – člen Jednotky SDH Brno-Holásky, Zdeněk Vyšinka – vedoucí rady velitelů při OSH SHČMS Brno-město, Zdeněk Svoboda – člen RMČ Brno-Tuřany.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Obsah Listů č. 3/2010

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č.3/2010 uvedený v příloze č.3 zápisu.

 

 

 

V Brně – Tuřanech 2.6.2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany