Usnesení z 98/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.5.2010

Usnesení z 98/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 5.5.2010

5.5.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

1.4 Odstoupení z funkce a jmenování do funkce vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Brno-Tuřany

1.5 Ceník inzerce v Listech

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.2 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o poskytnutí veřejné finanční podpory

4.3 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie, Brno-Tuřany o poskytnutí VFP

5)     ŠKOLY

5.1 Rozvoj mateřského školství v Brně do roku 2012

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Tuřanské náměstí 3 – výběr zhotovitele

6.2 Tuřanské náměstí 3 – výběr TDI

6.3 Pronájem pozemku p.č. 4029 k.ú. Tuřany

6.4 Vyjádření ke koupi pozemku p.č. 4113/1 k.ú. Tuřany

6.5 Vyjádření k převodu pozemků p.č. 1948/53, 2251/10, 3871 a 3893  v k.ú. Tuřany

6.6 Bytový dům Pastevní 1

7)     MOVITÝ MAJETEK

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Navýšení ceny za provoz SSO

9)     RŮZNÉ

9.1 Den dětí na sokolovně

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 98/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, které se konalo 28.4.2010.

•1.4 Odstoupení z funkce a jmenování do funkce vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Brno-Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s odstoupením Marie Motyčkové z funkce vedoucí ekonomického odboru (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) ke dni 31.5.2010 a jmenuje na základě návrhu tajemníka ÚMČ Brno-Tuřany do funkce vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Brno-Tuřany (zástup za rodičovskou dovolenou)  Ing.Radku Svačinovou s účinností od 1.6.2010.

•1.5 Ceník inzerce v Listech

Usnesení:

Rada schvaluje  doplnění ceníku za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji Listy o částku 2 000,-Kč vč.DPH za 1ks letáku formátu A5 volně vloženého do Listů.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost Tenisového klubu Tuřany o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 30.000,- Kč Tenisovému klubu Tuřany na zajištění provozních nákladů v roce 2010 vzniklých spotřebou elektrické energie a vody a  schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.1 zápisu.

•4.2 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice o poskytnutí veřejné finanční podpory

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice na zajištění “Soutěže hasičské dovednosti” a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.2 zápisu.

•4.3 Žádost Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování P. Marie, Brno-Tuřany o poskytnutí VFP

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie, Brno-Tuřany na rekonstrukci krovů a střechy ambitů v areálu kostela a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.3 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Rozvoj mateřského školství v Brně do roku 2012

Usnesení :

Rada bere na vědomí koncepční záměr „Rozvoj mateřského školství ve městě Brně do roku 2012″ bez připomínek.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Tuřanské náměstí 3 – výběr zhotovitele

Usnesení:

Rada  schvaluje nabídku SIDESTAV spol. s r.o., Brno na stavební úpravy objektu Tuřanské náměstí 3, Brno za cenu 2.967.185,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

Protokol ze zasedání komise pro otevírání obálek zakázky na výběr zhotovitele je uveden v příloze č.4 zápisu a Protokol z jednání hodnotící komise zakázky na výběr zhotovitele je uveden v příloze č.5 zápisu.

•6.2 Tuřanské náměstí 3 – výběr TDI

Usnesení:

Rada  schvaluje nabídku Brněnských komunikací a.s. zastoupené Dušanem Crhou na provádění technického dozoru investora stavebních úprav objektu Tuřanské náměstí 3, Brno za cenu 67.362,- Kč vč. DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•6.3 Pronájem pozemku p.č. 4029 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č.4029 k.ú.Tuřany s Renátou Vackovou-Veselou, Brno dohodou ke dni 31.5.2010 a pronájem tohoto pozemku Iloně Pantůčkové, Brno. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který je uveden v příloze č.6 zápisu.

•6.4 Vyjádření ke koupi pozemku p.č. 4113/1 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada souhlasí s nabídkou koupě pozemku p.č. 4113/1 k.ú. Tuřany od Aeroklubu Brno-Slatina z úrovně města.

•6.5 Vyjádření k převodu pozemků p.č. 1948/53, 2251/10, 3871 a 3893  v k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada doporučuje schválit převod pozemků p.č. 1948/53, 2251/10, 3871 a 3893  v k.ú. Tuřany z vlastnictví města do vlastnictví Jihomoravského kraje.

•6.6 Bytový dům Pastevní 1

Usnesení:

Rada schvaluje vypracování výkazu výměr opravy fasády bytového domu Pastevní 1, Brno dle nabídky Ing.Bořivoje Horvátha, Brno v ceně do 2 000,-Kč.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Navýšení ceny za provoz SSO

Usnesení:

Rada souhlasí s navýšením ceny s platností od 1.4. 2010 za:

– zajištění obsluhy a provozu SSO Sladovnická na částku 32.719,20 Kč vč.DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.3 ke smlouvě č.8814/99

– zajištění obsluhy a provozu SSO Malínská na částku 32.719,20 Kč vč.DPH a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách dodatku č.3 ke smlouvě na provozování sběrného střediska odpadů v MČ Brno-Tuřany, ul. Malinská.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Den dětí na sokolovně

Usnesení:

Rada schvaluje pořádání  kulturního pořadu „Den dětí” na sokolovně dne 30.5.2010  v 15:00 hod. a zakoupení odměn do soutěží v ceně do 5 000,- Kč.

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 5.5.2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany