Usnesení z 96/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1. 3. 2006

Usnesení z 96. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

96. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 1. 3. 2006

Usnesení

z 96. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 1. 3. 2006

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :Ing. Miloslav Blažek

Marie Stehlíková místostarostka

Josef Panáček Ing. člen Rady

Jan Petrás Ing. člen Rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Pronájem pozemku p.č. 464 k.ú. Holásky…………………………………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………… 2

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………. 2

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1. Nákup magnetické tabule………………………………………………………………………………………………… 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Uložení pokuty……………………………………………………………………………………………………………….. 2

5.2 Ukládání pokut dle § 58 a násl. zákona o obcích…………………………………………………………………….. 2

5.3 Žádost o zakoupení sporáku do služebního bytu ZŠ Měšťanská 21…………………………………………….. 2

5.4 Žádost o opravu prasklého odpadu pod dřezem ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21………………………. 2

5.5 Žádost p. Kadlece o neplacení nájemného po dobu oprav ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21………….. 2

5.6 Žádost TJ Sokol Brno – Tuřany o zajištění bytové náhrady…………………………………………………………. 2

5.7 Podpisový řád………………………………………………………………………………………………………………… 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na přepis filmu……………………………………………………… 3

7.2 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na Tuřanské vostatky…………………………………………….. 3

7.3 Nákup dárků na vítání občánků…………………………………………………………………………………………… 3

7.4 Oprava a zateplení ZŠ Požární…………………………………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

8.1 Harmonogram blokového čištění a základního komunikačního systému………………………………………… 3

8.2 Cenové nabídky na asanaci dřevin………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

9.1 Nabídky firem – specialistů BOZP a PO……………………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 96. schůze RMČ.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 464 k.ú. Holásky

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 464 k.ú. Holásky jako zahrady za cenu 1,20 Kč/m2 a rok jeho uživateli Zdeňce Prokešové.

3.2 Vyjádření k pronájmu pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 859 k.ú. Brněnské Ivanovice jako zahrady z úrovně města Brna Jiřímu Doležalovi.

3.3 Vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej části pozemku p.č. 897 k.ú. Brněnské Ivanovice sloužící jako předzahrádka.

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BARABA Brno, s.r.o..

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1. Nákup magnetické tabule

Usnesení :

Rada souhlasí se zakoupením 2 ks bílé magnetické tabule od firmy ENGEL s.r.o. Brno v celkové ceně

11 710,- Kč včetně DPH.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Uložení pokuty

Usnesení:

Rada doporučuje Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Tuřany uložit Petru Skřivánkovi pokutu ve výši 5000,- Kč dle § 58 odst. 4 zákona č 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění.

5.2 Ukládání pokut dle § 58 a násl. zákona o obcích

Usnesení:

Rada svěřuje Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Tuřany působnost ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce dle § 58 a násl. zákona č 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění, v celém rozsahu s účinností od 1.1.2006.

5.3 Žádost o zakoupení sporáku do služebního bytu ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s proplacením max. 6 000,- Kč z ceny sporáku do služebního bytu Měšťanská 21.

5.4 Žádost o opravu prasklého odpadu pod dřezem ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21

Usnesení :

Rada souhlasí s tím, aby oprava prasklého odpadního potrubí pod kuchyňským dřezem byla zajištěna p.Kadlecem a následně bude proplacena faktura.

5.5 Žádost p. Kadlece o neplacení nájemného po dobu oprav ve služebním bytě ZŠ Měšťanská 21

Usnesení:

Rada nesouhlasí s neplacením nájemného po dobu oprav v bytě školníka p.Kadlece.

5.6 Žádost TJ Sokol Brno – Tuřany o zajištění bytové náhrady

Usnesení:

Rada souhlasí se zajištěním bytu pro Danu a Pavla Blaschkeovy dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna.

5.7 Podpisový řád

Usnesení :

Rada souhlasí se zněním Podpisového řádu ÚMČ Brno-Tuřany.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na přepis filmu

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.500,- Kč pro TJ Sokol Brno-Tuřany na přepis 16 mm filmu na DVD. Obsah filmu – historie tuřanského sportu a zvyků, hody, vostatky, kulturní události Tuřan apod. a požaduje poskytnutí 1kopie nosiče pro potřeby MČ Brno-Tuřany.

7.2 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Brno-Tuřany na Tuřanské vostatky

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč pro TJ Sokol Brno-Tuřany na pořádání kulturní akce Tuřanské vostatky.

7.3 Nákup dárků na vítání občánků

Usnesení :

Rada souhlasí s nákupem dětských dek,dárků a kytiček na vítání občánků v celkové ceně do 10.500,- Kč.

7.4 Oprava a zateplení ZŠ Požární

Usnesení:

Rada souhlasí s přidělením státní dotace na opravu a zateplení ZŠ Požární ve výši 6,5 mil. Kč a pověřuje starostu MČ Brno – Tuřany řízením investičních součinností a organizací výběrového řízení na zhotovitele stavby.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Harmonogram blokového čištění a základního komunikačního systému

Usnesení :

Rada schvaluje harmonogram blokového čištění a základního komunikačního systému v MČ Brno-Tuřany prováděného firmou A.S.A. Služby Žabovřesky s.r.o. na rok 2006.

8.2 Cenové nabídky na asanaci dřevin

Usnesení :

Rada schvaluje cenovou nabídku Ing.Vopálky ve výši 5 500,-Kč za asanaci 29 ks havarijních dřevin (dle znaleckého posudku).

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 Nabídky firem – specialistů BOZP a PO

Usnesení :

Rada souhlasí s cenově výhodnější nabídkou firmy Blanka Kvasničková,ukládá ÚMČ Brno-Tuřany zahájit kroky k výpovědi s firmou Vlasta Lakotová a uzavření smlouvy v oblasti poskytování služeb při zajišťování BOZP a PO pro ÚMČ Brno-Tuřany s firmou Blanka Kvasničková.

V Brně – Tuřanech 1. 3. 2006

Marie Stehlíková                                         Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany               starosta MČ Brno – Tuřany