Usnesení z 95/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.3.2010

Usnesení z 95/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 24.3.2010

24.3.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Návrh investičního záměru “Rekonstrukce koupaliště v Tuřanech”

2.2 Změna ÚP Vinohradská

2.3 Návrh výstavby velkoobchodu bezlepkových potravin

2.4 Návrh zástavby mezi ulicí Mysliveckou a Sokolnickou

2.5 Územní rozhodnutí “Bytová výstavba Žlíbky – Ovčirny”

2.6 Návrh zástavby pozemku p.č.  4665, k.ú. Tuřany

2.7 Reklamní plochy při ulici Špirkově

3)     ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 2/2010

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

5)     ŠKOLY

5.1 Podání žádosti na rejstřík škol a školských zařízení

5.2 Přerušení provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2010

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem nebytových prostor na Tuřanském náměstí 3 České poště, s.p.

6.2 Žádost Vodafone Czech Republic a.s. o snížení nájemného

6.3 Žádost Jaroslava Aulehly o úpravu nájemní smlouvy a snížení nájemného

6.4 Vyjádření k pronájmu pozemků v k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Dodatek ke smlouvě o dodávce elektřiny pro radar

7.2 Přijetí daru od Libuše Aujeské

7.3 Výpůjčka částí kroje

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Celoroční údržba ploch veřejné zeleně a letní údržba místních pěších komunikací v městské části Brno-Tuřany – návrh smlouvy

9)     RŮZNÉ

9.1 Obsah Listů č.2/2010

9.2 Novela Statutu města Brna

9.3 Změna usnesení bodu 9.2 RMČ 89/V

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 95/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, které se konalo 10.3.2010.

•1.4 Komise stavební,rozvoje a správy majetku

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Komise stavební, rozvoje a správy majetku ze dne 16.3.2010.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Návrh investičního záměru “Rekonstrukce koupaliště v Tuřanech”

Usnesení:

Rada souhlasí s obsahem návrhu investičního záměru “Rekonstrukce koupaliště v Tuřanech” předloženého Odborem investičním MMB.

•2.2 Změna ÚP Vinohradská

Usnesení:

Rada nedoporučuje ZMČ souhlasit s  požadovanou změnou ÚP na pozemcích p.č. 117/1 a 117/2, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající stabilizované plochy ZPF s objekty pro rodinnou rekreaci na návrhovou plochu SV – plocha pro výrobu a služby.

 

•2.3 Návrh výstavby velkoobchodu bezlepkových potravin

Usnesení:

Rada nesouhlasí s umístěním stavby při ulici Jahodové nazvané Velkoobchod bezlepkových potravin na pozemku p.č. 1316/10.

•2.4 Návrh zástavby mezi ulicí Mysliveckou a Sokolnickou

Usnesení:

Rada souhlasí s návrhem zástavby v lokalitě mezi ulicemi Mysliveckou a Sokolnickou nazvané Zástavba rodinnými domy Mariánské dvorky za těchto předpokladů:

1.Investor zpracuje detailní etapizaci  výstavby a uvádění jednotlivých stavebních objektů do užívání a tento harmonogram předloží před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí RMČ k odsouhlasení.

2.Investor k žádosti o vydání územního rozhodnutí předloží plánovací smlouvu uzavřenou s městem Brnem prostřednictvím Odboru majetkového MMB popř. stanovisko tohoto odboru, že uzavření plánovací smlouvy nepožaduje.

•2.5 Územní rozhodnutí “Bytová výstavba Žlíbky – Ovčirny”

Usnesení:

Rada požaduje před zahájením stavebního řízení předložit k odsouhlasení návrh plánu organizace výstavby, zejména dopravních tras na staveniště s návrhy opatření k vyloučení staveništní dopravy směřující do ulice Chrlické a Moravské.

Rada ukládá ÚMČ podat stavebnímu úřadu ÚMČ Brno – Chrlice žádost o zařazení MČ Brno – Tuřany do okruhu účastníků stavebního řízení.

•2.6 Návrh zástavby pozemku p.č.  4665, k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nesouhlasí s  umístěním RD na pozemku p.č. 4665, k.ú. Tuřany dle předloženého návrhu bez řešení  dopravního napojení.

Požaduje doplnit návrh o komplexní řešení dopravy  na komunikaci ve spojnici ulice Myslivecké a Sokolnické jako budoucí nové ulice včetně organizace dopravy, odstavných a parkovacích stání , výhyben, napojení lokality na sítě technického vybavení a po dopracování požaduje návrh znovu projednat v komisi stavební, rozvoje a správy majetku a předložit Radě k vyjádření.

•2.7 Reklamní plochy při ulici Špirkově

Usnesení:

Rada nesouhlasí s umístěním reklamních ploch na ulici Špirkově na zábradlí ve správě BKOM.

 

•3)    ROZPOČET

3.1 Rozpočtové opatření č. 2/2010

Usnesení:

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.2/2010. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č.1 zápisu.

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•5)    ŠKOLY

•5.1 Podání žádosti na rejstřík škol a školských zařízení

Usnesení:

Rada schvaluje podání žádosti o zápis změn v rejstříku škol a školských zařízení schválených na 90/V. RMČ bod 5.2, 91/V. RMČ bod 5.1 a na 94/V. RMČ bod 5.1 ke Krajskému  úřadu JmK. Uvedené změny nabývají účinnosti 1.9.2010.

•5.2 Přerušení provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2010

Usnesení :

Rada schvaluje přerušení provozu mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2010 dle tabulky uvedené v příloze č.2 zápisu.

 

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem nebytových prostor na Tuřanském náměstí 3 České poště, s.p.

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu Tuřanské náměstí 3 a přilehlého dvora České poště, s.p. po provedení stavebních úprav.

Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor, jejíž text tvoří přílohu č.3  zápisu.

•6.2 Žádost Vodafone Czech Republic a.s. o snížení nájemného

Usnesení:

Rada  neschvaluje snížení nájemného za užívání části střechy ZŠ Požární 1 společností Vodafone Czech Republic a.s. o 30 % a o vyloučení možnosti navyšování nájemného o míru inflace.

•6.3 Žádost Jaroslava Aulehly o úpravu nájemní smlouvy a snížení nájemného

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Tuřanské náměstí 3 s Jaroslavem Aulehlou. Text dodatku č. 2 je uveden v příloze č.4 zápisu.

•6.4 Vyjádření k pronájmu pozemků v k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Usnesení:

Rada doporučuje schválit pronájem pozemků p.č. 3549/3, 3550/2, 3551/3, 3552/2, 3553/2, 3554/2, 3555/2, 3556/2, 3557/2 a 3560 v k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Dodatek ke smlouvě o dodávce elektřiny pro radar

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dodávce elektřiny pro radar na Sokolnické se společností Technické sítě Brno, akciová společnost z důvodu změny sazby DPH. Text dodatku č.1 tvoří přílohu č.5 zápisu.

•7.2 Přijetí daru od Libuše Aujeské

Usnesení:

Rada schvaluje přijetí daru 2 vyšívaných pánských košilí, červené podložky a modré podložky od Libuše Aujeské, Brno. Text darovací smlouvy tvoří přílohu č.6 zápisu.

•7.3 Výpůjčka částí kroje

Usnesení:

Rada schvaluje výpůjčku částí kroje – 2 ks vyšívané půlky, 1 ks šátek hedvábný, 1 ks čepec, 1 pár punčoch a 1 vyšívaná košile městu Modřice za účelem vystavení těchto věcí na výstavě krojů z okolí Brna a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Celoroční údržba ploch veřejné zeleně a letní údržba místních pěších komunikací v městské části Brno-Tuřany – návrh smlouvy

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku „Celoroční údržba ploch veřejné zeleně a letní údržba místních pěších komunikací  v městské části Brno-Tuřany” s vybraným uchazečem Martinem Minksem, Brno. Rada schvaluje text smlouvy, který tvoří přílohu č. 7 zápisu.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Obsah Listů č. 2/2010

Usnesení:

Rada schvaluje obsah Listů č. 2/2010 uvedený v příloze č. 8 zápisu.

•9.2 Novela Statutu města Brna

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu

a) souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna

b) souhlasit s tím, aby Magistrát města Brna zajišťoval náhradní péči o zvíře dle § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

•9.3 Změna usnesení bodu 9.2 RMČ 89/V

Usnesení:

Rada bere na vědomí způsob úhrady nákladů spojených s propojením programových vybavení úřadu.

 

 

V Brně – Tuřanech 24.3.2010

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany