Usnesení z 94/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.3.2010

Usnesení z 94/V. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 10.3.2010

10.3.2010

Přítomni dle prezenční listiny:

Ing.Miroslav Dorazil, starosta

Ing.Vlasta Hrdlíková, místostarostka

Ing.Sylva Kostková, členka Rady

Zdeněk Svoboda, člen Rady

Ing.Jan Šnajdr, člen Rady

Ing.Zdeněk Cibulka, tajemník

 

Program:

1)     ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1.1 Program schůze Rady

1.2 Kontrola úkolů

1.3 Komise finanční – zápis

2)     ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

2.1 Přípomínka k IZ veřejného osvětlení Písníky

3)     ROZPOČET

4)     POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

4.1 Žádost TJ Brno Dvorska o veřejnou finanční podporu

5)     ŠKOLY

5.1 Žádosti mateřských škol o navýšení kapacity strávníků

6)     NEMOVITÝ MAJETEK

6.1 Pronájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku

6.2 Pronájem pozemků p.č. 665 a 666 k.ú. Tuřany

6.3 Pronájem pozemku p.č. 3938 k.ú. Tuřany

6.4 Pronájem pozemků společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s.

7)     MOVITÝ MAJETEK

7.1 Přihlášení movitých věcí do Fondu krytí škod

8)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Údržba parčíku ul. Vyšehradská  – Glocova

9)     RŮZNÉ

9.1 Smlouva o zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví

9.2 Návrh změn a doplňků Pravidel pronájmu bytů

•1)    ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

•1.1 Program schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 94/V. schůze RMČ.

•1.2 Kontrola úkolů

•1.3 Komise finanční – zápis

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z 15. schůze Komise finanční, která se konala dne 22.2.2010.

•2)    ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA

•2.1 Přípomínka k IZ veřejného osvětlení Písníky

Usnesení:

Rada ukládá ÚMČ odeslat podání paní Marie Krumlové na Odbor technických sítí MMB.

•3)    ROZPOČET

•4)    POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY A DARŮ

•4.1 Žádost TJ Brno Dvorska o veřejnou finanční podporu

Usnesení :

Rada schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 15.000,- Kč TJ Brno Dvorska na pořádání dostihových dnů a schvaluje text smlouvy uvedený v příloze č.1 zápisu.

•5)    ŠKOLY

•5.1 Žádosti mateřských škol o navýšení kapacity strávníků

Usnesení :

Rada schvaluje navýšení kapacity strávníků v Mateřské škole Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace na pracovišti Holásecká 11 z 75 na 88 strávníků na pracovišti Zapletalova 67 z 30 na 33 strávníků, celkem o 16 strávníků.

Rada schvaluje navýšení kapacity strávníků v Mateřské škole Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvkové organizace o navýšení kapacity strávníků z 50 na 56 strávníků, celkem o 6 strávníků.

•6)    NEMOVITÝ MAJETEK

•6.1 Pronájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem nebytového prostoru ve zdravotním středisku Heleně Zátopkové, Brno. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zápisu.

•6.2 Pronájem pozemků p.č. 665 a 666 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemků p.č. 665 a 666 k.ú. Tuřany s Ing. Pavlem Šenkýřem, Brno dohodou ke dni 31.3.2010 a pronájem těchto pozemků Jitce Šenkýřové, Brno. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 zápisu.

•6.3 Pronájem pozemku p.č. 3938 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 3938 k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s. Rada schvaluje text nájemní smlouvy, který je uveden v příloze č. 4 zápisu.

•6.4 Pronájem pozemků společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s.

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice, k.ú. Holásky a k.ú. Tuřany společnosti AGRO Brno – Tuřany, a.s. Rada schvaluje text dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, který je uveden v příloze č. 5 zápisu.

•7)    MOVITÝ MAJETEK

•7.1 Přihlášení movitých věcí do Fondu krytí škod

Usnesení:

Rada schvaluje přihlášení souborů movitých věcí svěřených městské části Brno-Tuřany do Fondu krytí škod na nemovitém majetku a souboru movitých věcí ve vlastnictví města.

•8)    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•8.1 Údržba parčíku ul. Vyšehradská  – Glocova

Usnesení:

Rada schvaluje provádění bezplatné údržby parčíku na ul. Vyšehradská – Glocova včetně přilehlých chodníků panem Vojtěchem Florianem, Brno  a svěřuje starostovi rozhodnutí o ostatních podmínkách smlouvy.

•9)    RŮZNÉ

•9.1 Smlouva o zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví se společností TEPOS – HJ, spol. s r.o. Rada schvaluje text smlouvy, který je uveden v příloze č. 6 zápisu.

•9.2 Návrh změn a doplňků Pravidel pronájmu bytů

Usnesení:

Rada  nemá připomínky k návrhu změn a doplňků Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

 

 

 

 

V Brně – Tuřanech 10.3.2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Dorazil                                                        Ing. Vlasta Hrdlíková

starosta MČ Brno-Tuřany                                            místostarostka MČ Brno-Tuřany