Usnesení z 95/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 15. 2. 2006

usnesení z 95. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

95. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 15. 2. 2006

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 1

2.1 Návrh změn územního plánu – 16. soubor……………………………………………………………………………… 1

2.2 Podání Ing. Jitky Kešnerové………………………………………………………………………………………………. 1

2.3 Areál Agro – řešení území v rámci urbanistické studie MČ Brno – Tuřany………………………………………. 1

2.4 BESIP- I. etapa………………………………………………………………………………………………………………. 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice……………………………… 2

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků p.č. 250/142 a části p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice……….. 2

3.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 412/2 k.ú. Tuřany………………………………………………………………… 2

3.4 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením………………………………………… 2

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 2

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2006…………………………………………………………………………………. 2

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 2

5.1 Ukončení smlouvy o poskytování služeb s Ivanem Pekárkem…………………………………………………….. 2

5.2 Notebook Latitude D510…………………………………………………………………………………………………… 2

5.3 Poštovní server Dell Precision 380………………………………………………………………………………………. 2

5.4 Programové vybavení……………………………………………………………………………………………………….. 2

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 3

6.1 Demolice objektu Tuřanská 12…………………………………………………………………………………………… 3

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 3

7.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena o poskytnutí dotace………………………………………………………………… 3

7.2 Odpisový plán investičního majetku……………………………………………………………………………………… 3

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 3

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 3

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

Usnesení :

Rada schvaluje program 95. schůze RMČ.

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh změn územního plánu – 16. soubor

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ souhlas s návrhem změn ÚPmB 2003 – I – 16. soubor (změna B96/03-I plocha podél ul. Pratecká a změna B 97/03-I, týkající se lokality Holásecké Písníky).

2.2 Podání Ing. Jitky Kešnerové

Usnesení :

Rada konstatuje v souladu s ust. § 12 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), že podání Ing. Jitky Kešnerové došlo věcně nepříslušnému správnímu orgánu, proto podání postupuje příslušnému správnímu orgánu, kterým je zdejší obecný stavební úřad, tj. Odbor stavební a technický ÚMČ Brno – Tuřany. Podpisem sdělení o tomto úkonu pověřuje starostu MČ Brno – Tuřany.

2.3 Areál Agro – řešení území v rámci urbanistické studie MČ Brno – Tuřany

Usnesení :

Rada souhlasí s dopracováním Urbanistické studie Brno – Tuřany, týkající se řešení areálu Agra na ulici Pratecká dle návrhu Ing. arch. Pecha.

2.4 BESIP- I. etapa

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ schválit vlastní podíl investiční akce BESIP do výše 25% v rámci spolufinancování se Státním fondem dopravní infrastruktury dle RO č.1/2006.

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice Zdeně Rozprimové, Milanovi Rozprimovi a Janu Rozprimovi z úrovně města Brna.

Rada doporučuje Zastupitelstvu neschválit prodej pozemku p.č. 1316/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.2 Vyjádření k prodeji a pronájmu pozemků p.č. 250/142 a části p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem pozemků p.č. 250/142 a části p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice z úrovně města Brna.

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 250/142 k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti SVOBODA a SYN s.r.o. a nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 250/7 k.ú. Brněnské Ivanovice.

3.3 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 412/2 k.ú. Tuřany

Usnesení:

Rada nedoporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 412/2 k.ú. Tuřany.

3.4 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením

Usnesení:

Rada nemá námitek k vydání územního rozhodnutí na stavbu „Novostavba kancelářské provozovny se služebním bytem při ulici Popelova v Brně včetně připojení na infrastrukturu obce“ za podmínky, že nájemce pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky nebude stavbou rušen v užívání pozemku.

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2006

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení RO č. 1/2006 , kterým příjmy rozpočtu zůstávají ve výši 25.983 tis.Kč a výdaje se zvýší o 3.001 tis.Kč na 28.984 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán financováním.

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Ukončení smlouvy o poskytování služeb s Ivanem Pekárkem

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb provozu www stránek s Ivanem Pekárkem ke dni 28.2.2006.

5.2 Notebook Latitude D510

Usnesení :

Rada souhlasí s nákupem 1ks notebooku D510 fy Dell v ceně 38 387,- Kč včetně DPH.

5.3 Poštovní server Dell Precision 380

Usnesení:

Rada souhlasí s nákupem poštovního serveru typu Dell Precision 380 v ceně 38 556,-Kč včetně DPH jako obnovu stávajícího zařízení po 6ti letech.

5.4 Programové vybavení

Usnesení:

Rada souhlasí s nákupem programového vybavení MS Office 2003 Basic v ceně 6 069,-Kč za dvě sady včetně DPH.

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

6.1 Demolice objektu Tuřanská 12

Usnesení:

Rada souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo na demolici tělocvičny objektu Tuřanská 12,Brno-Tuřany se zhotovitelem DIRS Brno,s.s r.o. v ceně 1.187.565,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku.

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Žádost Knihovny Jiřího Mahena o poskytnutí dotace

Usnesení:

Rada schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Knihovně Jiřího Mahena na nákup knih do knihovního fondu.

7.2 Odpisový plán investičního majetku

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ ke schválení předložený odpisový plán investičního majetku ZŠ Měšťanská 21 na rok 2006.

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 15.2. 2006

Marie Stehlíková                                           Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                 starosta MČ Brno – Tuřany