Usnesení z 94/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 1. 2. 2006

Zápis z 94. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

94. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 1. 2. 2006

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Marie Stehlíková místostarostka omluveni : Jan Havlík starosta

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 2

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 2

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Smlouva o využívání služeb informačního serveru eBrno.info………………………………………………………. 2

1.4 Program zasedání ZMČ……………………………………………………………………………………………………. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

2.1 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně…………………….. 2

2.2 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně…………………….. 3

2.3 Návrh na změnu územního plánu na p.č. 2248, k.ú. Holásky, v Brně……………………………………………. 3

2.4 Změna územního plánu v lokalitě Písníky……………………………………………………………………………… 3

2.5 BESIP, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)……………………………………………………………………. 3

2.6 Systém IDS JmK – linka 73……………………………………………………………………………………………….. 3

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany…………………………………………………………………………….. 3

3.2 Pronájem pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky…………………………………………………………………………….. 3

3.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice………. 4

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky………………………………………………………………. 4

3.5 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice 4

3.6 Pronájem pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………. 4

3.7 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením………………………………………… 4

3.8 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 120/1 a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky…………………………….. 4

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 5

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 5

5.1 Dodatek k nájemní smlouvě s Českým telecomem………………………………………………………………….. 5

5.2 Razítka pro ÚMČ Brno-Tuřany……………………………………………………………………………………………. 5

5.3 Cenová nabídka na zhotovení a montáž archivní skříně s nástavcem……………………………………………. 5

5.4 Obsahová náplň Listů 1/2006…………………………………………………………………………………………….. 5

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 5

6.1 Žádost o povolení podnájmu třetí osobě na ZS Holásecká 31……………………………………………………… 5

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 6

7.1 Žádost MŠ Brno, Holásecká 11 o proplacení faktury nebo navýšení rozpočtu…………………………………. 6

7.2 Žádost MŠ Brno, Holásecká 11 o proplacení faktury – oprava čerpadla…………………………………………. 6

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 6

8.1 Cenové nabídky na inventarizaci zeleně havarijních stromů 1ha v „lesíčku“…………………………………….. 6

8.2 Zamykání a zimní údržba chodníku parku Malínská…………………………………………………………………. 6

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 6

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 94. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 94. schůze RMČ, podpisem zápisu je pověřen Ing. Panáček.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.2 Besip

89/IV 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček

90/IV 3.5 Informační skříňka, 7.1 Zateplení MŠ – termín

92/IV 2.2 Přístřešek Revoluční, 3.1.Pozemek p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany – ZMČ, 3.2.Pozemek p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany – ZMČ

93/IV 4.2 Změna v rozpočtovém opatření – ZMČ, 5.5 Vybavení podatelny

1.3 Smlouva o využívání služeb informačního serveru eBrno.info

Rada projednala návrh smlouvy o využívání služeb informačního serveru eBrno.info se společností InternetRegion s.r.o.. Na základě této smlouvy bude zajištěno zpřístupnění a údržba internetové prezentace www.turany.cz. Cena za poskytování služeb je 1600,- Kč ročně.

Rozpočtová skladba 6171/5169

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o využívání služeb informačního serveru eBrno.info se společností InternetRegion s.r.o. za cenu 1600,- Kč ročně.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

1.4 Program zasedání ZMČ

Rada projednala návrh programu 22/IV zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.

Usnesení:

Rada schvaluje program 22/IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, které se bude konat ve čtvrtek dne 23. února 2006 v 18 hodin, a sice: Technický bod (zahájení, volba navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu, sčitatele, schválení programu), Námitky členů ZMČ k zápisu z předchozího zasedání ZMČ, Kontrola usnesení ze zasedání ZMČ, Dotazy k usnesení z jednání rady, Informace o kontrolách provedených výbory ZMČ, Návrhy a podněty občanů, Návrh rozpočtového opatření 1/2006, Změna v rozpočtovém opatření 16/2005-ZMČ, Dispozice s pozemkem p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany, Prodej pozemku p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany, Prodej pozemku p.č. 120/1 a 78/1 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 1352/33 k.ú. Brněnské Ivanovice, Prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky, Prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice, Různé, Závěr.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0

Zajistí starosta Termín ZMČ

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

2.1 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně

Rada se seznámila se žádostí firmy Keraservis s.r.o., Kaštanová 125 na změnu územního plánu na pozemcích p.č. 1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Usnesení :

Rada nedoporučuje ZMČ souhlas se změnou ÚPmB na pozemcích p.č1420/1, 1422/1, 1424, 1425, 1426/1, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2 a 1430, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ZMČ

2.2 Návrh na změnu územního plánu v k.ú. Brněnské Ivanovice, při ulici Kaštanové, v Brně

Rada se seznámila se žádostí firmy ELVO – Vodička na změnu ÚPmB na pozemcích p.č. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV

Rada nedoporučuje ZMČ souhlas se změnou ÚPmB na pozemcích p. 1431, 1432/1, 1432/2, 1434/1, 1434/3, 1435/2 a 1435/3, k.ú. Brněnské Ivanovice ze stávající plochy ZPF na plochu pro výrobu a služby SV.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ZMČ

2.3 Návrh na změnu územního plánu na p.č. 2248, k.ú. Holásky, v Brně

Rada se seznámila se žádostí pana P.C. na změnu územního plánu na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky ze stávající plochy ZPF na plochu pro výstavbu rodinného domu

Usnesení :

Rada doporučuje ZMČ souhlas se změnou ÚPmB na pozemku p.č. 2248, k.ú. Holásky z plochy ZPF na plochu pro výstavbu rodinného domu s vymezením ucelené stavební čáry při cestě p.č. 2269, k.ú. Holásky pro celou oblast, aby nedošlo k výstavbě RD u Holáseckých jezer.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ZMČ

2.4 Změna územního plánu v lokalitě Písníky

Rada se seznámila s návrhem úpravy čistopisu změny územního plánu, projednávané pod číslem B 97/03-I v lokalitě Písníky a s textem žádosti o změnu územního plánu pro OÚPR MMB.

Usnesení:

Rada žádá OÚPR MMB o provedení úpravy čistopisu změny ÚPMB číslo B 97/03 – I dle grafické přílohy. Změny se týkají: pravoúhlého napojení příjezdové komunikace do Písníků na ulici Rolencova a drobných úprav rozsahu návrhových ploch.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ihned

2.5 BESIP, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Rada projednala nabídku Regionální poradenské agentury na zpracování a kompletaci materiálů k žádosti do SFDI týkající se BESIP v MČ BT ve výši 15 000,- Kč bez DPH.

Rozpočtová skladba: 2223/5169

Usnesení :

Rada schvaluje nabídku Regionální poradenské agentury na zpracování a kompletaci materiálů k žádosti do SFDI týkající se opatření zaměřených na zvýšení BESIP v MČ BT ve výši 15 000,-Kč bez DPH a požaduje zapracovat částku 18.000 Kč do RO č.1/2006, včetně přípravy spolufinancování.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ihned

2.6 Systém IDS JmK – linka 73

Rada projednala změnu trasy autobusové linky 73 dle rozboru KORDIS JmK a navýšení ceny 78 017,-Kč jako příspěvku MČ BT do rozpočtu JmK v rámci IDS JmK na výši 84 053,-Kč.

Rozpočtová skladba: 2221/5193

Usnesení:

Rada souhlasí s navrhovanou změnou trasy autobusové linky 73 a s tím souvisejícím navýšením příspěvkové ceny za nadstandardní provoz linky 73 na výši 84 053,-Kč a ukládá ÚMČ BT zapracovat navýšení částky do rozpočtového opatření č.1/2006.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí: tajemník Termín: ihned

3) POZEMKY

3.1 Pronájem pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost A.K. o ukončení nájmu pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany a žádost M.F. o pronájem tohoto pozemku jako zahrady. Pozemek je svěřen městské části, záměr pronájmu byl vyvěšen od 22.12.2005 do 6.1.2006.

Usnesení:

Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.č. 4032 k.ú. Tuřany s A.K. dohodou ke dni 28.2.2006 a schvaluje uzavření nové smlouvy o pronájmu tohoto pozemku jako zahrady s M.F.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.2 Pronájem pozemku p.č. 468 k.ú. Holásky

Rada projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s M.G., kterým se původní nájemní smlouva na pozemek p.č. 467, k.ú. Holásky rozšiřuje o pronájem sousedního pozemku p.č. 468, k.ú. Holásky pro zemědělské využití.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s M.G., kterým se původní nájemní smlouva na pozemek p.č. 467, k.ú. Holásky rozšiřuje o pronájem sousedního pozemku p.č. 468, k.ú. Holásky pro zemědělské využití.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.3 Vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o. o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, 1097, 1102/4, 1102/11 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1097, 1102/11 a část pozemku 1102/4 a nedoporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemků p.č. 1085/4, 1093/1, vše k.ú. Brněnské Ivanovice, společnosti ZP SPORT BRNO s.r.o..

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.4 Vyjádření k prodeji pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost P.Z. a P.Z. o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.č. 238/7 k.ú. Holásky P.Z. a P.Z.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.5 Vyjádření k prodeji a k pronájmu pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3, 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala žádost odboru dispozic s majetkem MMB o vyjádření k možnosti prodeje nebo pronájmu částí pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1, 266/3 dle polohopisného zaměření a pozemků p.č. 263/12, 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice

Usnesení:

Rada schvaluje pronájem a nedoporučuje ZMČ schválit prodej částí pozemků p.č. 265/1, 265/2, 266/1. 266/3 k.ú. Brněnské Ivanovice dle polohopisného zaměření z úrovně města Brna a doporučuje Zastupitelstvu schválit prodej pozemků p.č. 263/12 a 263/13 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.6 Pronájem pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na uzavření smlouvy o nájmu svěřeného pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli P.S. jako zahrady. Záměr pronájmu byl vyvěšen 12.12.2005 – 27.12.2005.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu svěřeného pozemku p.č. 960 k.ú. Brněnské Ivanovice P.S. jako zahrady.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.7 Vyjádření k dotčení pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením

Rada projednala žádost J.H. v zastoupení investora P.Ž. a L.Ž. o vyjádření k dotčení svěřeného pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky územním řízením „Novostavba provozovny prodejního skladu barev a nátěrových hmot při ulici Popelova v Brně včetně připojení na infrastrukturu obce“. Provozovna bude napojena na stávající přípojku elektro, která vede přes svěřený pozemek p.č. 1373 k.ú. Holásky. Pozemek je pronajat k zemědělskému využití.

Usnesení:

Rada nemá námitek k vydání územního rozhodnutí na stavbu „Novostavba provozovny prodejního skladu barev a nátěrových hmot při ulici Popelova v Brně včetně připojení na infrastrukturu obce“ za podmínky, že nájemce pozemku p.č. 1373 k.ú. Holásky nebude stavbou rušen v užívání pozemku.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.8 Vyjádření k prodeji pozemků části p.č. 120/1 a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost J.H. o prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky.

Usnesení:

Rada doporučuje Zastupitelstvu ke schválení prodej části pozemku p.č. 120/1 k.ú. Holásky a pozemku p.č. 78/1 k.ú. Holásky.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4) ROZPOČET, FINANCE

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Dodatek k nájemní smlouvě s Českým telecomem

Rada projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., kterým se prodlužuje účinnost nájemní smlouvy do 31.12.2007.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností ČESKÝ TELECOM, a.s., kterým se prodlužuje účinnost nájemní smlouvy do 31.12.2007.

Hlasování: pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5.2 Razítka pro ÚMČ Brno-Tuřany

Rada projednala potřebu vybavení ÚMČ Brno-Tuřany razítky tak,aby jejich text byl v souladu se zákonem o užívání státních symbolů ČR, novým správním řádem, přílohou č.3 Statutu města Brna a organizačním řádem ÚMČ Brno-Tuřany. Jedná se o 16ks razítek a 14ks plastových štočků, které budou vyměněny u stávajících razítek.

V rámci předběžné řídící kontroly byla prošetřena cenová nabídka za plastová razítka typu “trodat” a plastové štočky ve srovnate