Usnesení z 93/IV. schůze Rady městské části Brno-Tuřany ze dne 18. 1. 2006

Zápis z 93. schůze Rady městské části Brno – Tuřany

93. schůze Rady městské části Brno – Tuřany ze dne 18. 1. 2006

zápis byl upraven z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění

Přítomni dle prezenční listiny :

Jan Havlík starosta omluveni :

Marie Stehlíková místostarostka

Miloslav Blažek Ing. člen rady

Josef Panáček Ing. člen rady

Jan Petrás Ing. člen rady

Zdeněk Cibulka Ing. tajemník ÚMČ

Program:

1) ORGANIZACE………………………………………………………………………………………………………………… 1

1.1 Schválení programu schůze Rady……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 Kontrola úkolů……………………………………………………………………………………………………………….. 1

1.3 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006……………………………………………………… 2

1.4 Zápis z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006…………………………………………….. 2

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ…………………………………………………………………… 2

3) POZEMKY…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany……………………………………………………….. 2

3.2 Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky…………………………………………………. 2

3.3 Pronájem pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………………………. 2

3.4 Pronájem pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice………………………………………………….. 2

3.5 Pronájem pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………….. 3

3.6 Pronájem pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice…………………………………………………………….. 3

4) ROZPOČET, FINANCE…………………………………………………………………………………………………….. 3

4.1 Návrh H.B. na splácení dluhu…………………………………………………………………………………………….. 3

4.2 Změna v rozpočtovém opatření 16/2005-ZMČ…………………………………………………………………………. 3

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY……………………………………………………………………………………….. 3

5.1 Školení zaměstnanců úřadu………………………………………………………………………………………………. 3

5.2 Organizační řád Úřadu městské části Brno-Tuřany………………………………………………………………….. 3

5.3 Aktualizace antivirové ochrany……………………………………………………………………………………………. 3

5.4 Evidence majetku……………………………………………………………………………………………………………. 4

5.5 Vybavení podatelny…………………………………………………………………………………………………………. 4

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ………………………………………………………………………………………. 4

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY…………………………………………………………………………….. 4

7.1 Pronájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská…………………………………………………………………………… 4

8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ………………………………………………………………………………………………………. 4

8.1 Zamykání parku Malínská…………………………………………………………………………………………………. 4

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA…………………………………………………………………….. 4

1) ORGANIZACE

1.1 Schválení programu schůze Rady

RMČ projednala předložený návrh programu 93. schůze RMČ.

Usnesení :

Rada schvaluje program 93. schůze RMČ.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

1.2 Kontrola úkolů

Úkoly, které jsou v řešení:

RMČ :

26/IV 3.1 S

66/IV 3.3 EU Ivanovické náměstí

68/IV 2.8 Brána Sokolnická

71/IV4.1 S

74/IV

1.3 Program rozvoje, 2.1 Doplnění značení Farní-Podlipná

79/IV 1.3 Veřejnoprávní smlouva Tuřany-Šlapanice

85/IV 2.1 Práh Jahodová, 3.5 S

86/IV 2.3 Revitalizace Tuřanského potoka

87/IV 2.2 Besip

89/IV 8.3 Minks – úklid ploch, 8.4 Minks – leséček

90/IV 2.1 Změna ÚPMB, 2.2 Změna ÚPMB, 3.2 Pronájem pozemku, 3.5 Informační skříňka, 7.1 Zateplení MŠ – termín

91/IV 1.4 Web Tuřany, 2.1 Změna ÚPMB, 5.1 Nábytek ÚMČ, 9.1 Plynoinstalace budovy hasičky BI

92/IV 2.1.Financování IDS, 2.2. Přístřešek Revoluční, 3.1.Pozemek p.č. 2065/139 k.ú. Tuřany, 3.2.Pozemek p.č. 1332/1 k.ú. Tuřany, 7.1.Kanalizace MŠ Holásecká

1.3 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006

Rada projednala zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006.

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 10.1.2006.

1.4 Zápis z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006

Rada projednala zápis z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006.

Usnesení:

Rada bere na vědomí zápis s usnesením z jednání Komise rozvoje a správy majetku ze dne 12.1.2006 (změny ÚPMB v lokalitě Kaštanová, Ledárenská, Jahodová)

2) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ

3) POZEMKY

3.1 Vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany

Rada projednala žádost A.P. o vyjádření k pronájmu části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany pod novinovým stánkem z úrovně města Brna.

Usnesení:

Rada neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 1386 k.ú. Tuřany pod novinovým stánkem z úrovně města Brna A.P.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.2 Vyjádření ke svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky

Rada projednala žádost Odboru dispozic s majetkem MMB o vyjádření ke svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky městské části v případě jejich výkupu do vlastnictví města.

Usnesení:

Rada schvaluje svěření pozemků p.č. 436/1 a 436/46 k.ú. Holásky městské části v případě jejich výkupu do vlastnictví města.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.3 Pronájem pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na pronájem svěřeného pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli L.M.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu svěřeného pozemku p.č. 967 k.ú. Brněnské Ivanovice L.M.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.4 Pronájem pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na pronájem svěřených pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli J.D.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu svěřených pozemků p.č. 675/1 a 675/2 k.ú. Brněnské Ivanovice J.D.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.5 Pronájem pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh na pronájem svěřeného pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice jeho uživateli Z.F.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu svěřeného pozemku p.č. 928/3 k.ú. Brněnské Ivanovice Z.F.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

3.6 Pronájem pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice

Rada projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s J.Z., kterým se smlouva rozšiřuje o pronájem svěřeného pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Usnesení:

Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s J.Z., kterým se smlouva rozšiřuje o pronájem pozemku p.č. 928/4 k.ú. Brněnské Ivanovice.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4) ROZPOČET, FINANCE

4.1 Návrh H.B. na splácení dluhu

Rada projednala návrh H.B. na splácení dluhu v měsíčních splátkách ve výši 2500,- Kč měsíčně. Takto by celý dluh ve výši 206.293,45 Kč byl rozdělen na 84 splátek. H.B. je ochotna splácet pouze část dluhu za nájemné a obědy.

Usnesení:

Rada bere na vědomí skutečnost, že nebylo dosaženo dohody s dlužníkem H.B. ohledně zaplacení dluhu ve výši 206.293,45 Kč. Rada požaduje, aby ÚMČ zajistil potřebné další kroky.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

4.2 Změna v rozpočtovém opatření 16/2005-ZMČ

Rada projednala změnu v RO 16/2005. ORF MMB při předložení počítačového zpracování upraveného rozpočtu za 12/2005 požadoval změnu rozpočtové skladby u investičního příspěvku pro SK Tuřany na zateplení šaten z rozpočtové skladby 3419/6322 (ostatní tělovýchovná činnost- u obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních akcí, závodů apod.) na 3429/6322 (ostatní zájmová činnost a rekreace – jiné činnosti týkající se zájmové činnosti , využití volného času apod.)

Usnesení :

Rada bere na vědomí změnu v rozpočtové skladbě 3419/6322 na 3429/6322 (investiční příspěvek na zateplení šaten pro SK Tuřany) a ukládá úřadu MČ informovat o této změně ZMČ.

Hlasování: pro 5 proti: 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5) STÁTNÍ SPRÁVA, OBECNÍ BYTY

5.1 Školení zaměstnanců úřadu

Rada byla seznámena s potřebou proškolení dvou zaměstnanců Úřadu městské části Brno-Tuřany k užívání programu OK mzdy.Školení je plánováno v lednu 2006 v brněnském středisku dodavatele programu firmy OKsystem za cenu do 4 500,-Kč včetně DPH.

Rozpočtová skladba: 6171/5167

Usnesení :

Rada souhlasí s proškolením dvou úředníků ÚMČ Brno-Tuřany k programu OK mzdy v lednu 2006 v ceně do 4 500,Kč včetně DPH v brněnském středisku firmy OKsystem.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

5.2 Organizační řád Úřadu městské části Brno-Tuřany

Rada byla seznámena se zněním Organizačního řádu Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Usnesení :

Rada schvaluje znění Organizačního řádu Úřadu městské části Brno – Tuřany s platností od 18.1.2006.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí :tajemník

5.3 Aktualizace antivirové ochrany

Rada projednala organizační a cenovou nabídku firmy Symantec na aktualizaci antivirové ochrany výpočetní techniky na ÚMČ Brno-Tuřany. Uzavřením smlouvy s firmou Symantec se získá právo k odběru jejich produktů, v tomto případě prostřednictvím oprávněného dodavatele, kterým je firma AutoCont. Nabídková cena je upravena pro veřejnou správu a činí na dva roky 23 324,-Kč včetně DPH.

Rozpočtová skladba: 6171/5169

Usnesení :

Rada schvaluje organizační a cenovou nabídku firmy Symantec na aktualizaci antivirové ochrany výpočetní techniky na ÚMČ Brno-Tuřany v ceně 23 324,-Kč včetně DPH na dobu 2 roky. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín :

5.4 Evidence majetku

Inventarizační komise předkládá radě ke schválení vyřazení majetku z účetní evidence dle přiložených vyřazovacích protokolů č.1 -12

Usnesení :

Rada schvaluje vyřazení majetku z účetní evidence dle vyřazovacích protokolů č. 1-12.

Hlasování. Pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí: tajemník Termín : ihned

5.5 Vybavení podatelny

Rada projednala návrh na dovybavení podatelny v ceně do 40 Kč včetně DPH – firmou Nábytek Říha

Rozpočtová skladba 6171/5137

Usnesení:

Rada schvaluje dovybavení podatelny v ceně do 40 Kč včetně DPH – firmou Nábytek Říha.

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1

Zajistí : tajemník Termín : ihned

6) SOCIÁLNÍ VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ

7) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, SPOLKY

7.1 Pronájem služebního bytu v ZŠ Měšťanská

Rada projednala návrh smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 s nájemcem P.K. na dobu určitou do 30.6.2006.

Usnesení:

Rada schvaluje nájemní smlouvu služebního bytu v ZŠ Měšťanská 21 pro pana P.K. ve výši 30,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

8)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8.1 Zamykání parku Malínská

Rada projednala návrh na otevírání parku Malínská v době listopad – únor 7 – 17hod, březen, říjen 7 – 18 hod, duben – září 7- 19 hod.

Usnesení

Rada požaduje, aby park Malínská byl přístupný a požaduje přípravu smlouvy na tuto činnost a na údržbu parku.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Zajistí : tajemník Termín : ihned

9) BEZPEČNOST, CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

V Brně – Tuřanech 18.1. 2006

Marie Stehlíková                                                Jan Havlík
místostarostka MČ Brno – Tuřany                   starosta MČ Brno – Tuřany